Visi įrašai (Administratorius)

Virtuali „Erasmus+“ – jau realybė

 

 

Kovo 15 d. pradeda veikti vienos iš matomiausių ir sėkmingiausių ES programų „Erasmus+“ mobilumo veiksmų svetainė, kad būtų pritraukta daugiau studentų ir jaunimo iš Europos ir ES pietinių kaimyninių šalių.

Kovo 15 d. pradėjusi veikti Europos Komisijos svetainė „Erasmus+ Virtual Exchange“ skirta ateinančius dvejus metus skatinti tarpkultūrinį dialogą ir patobulinti bent 25 000 jaunuolių įgūdžius naudojantis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis. Iniciatyva skirta programoje „Erasmus+“ dalyvaujančioms 33-ims Europos šalims ir šioms pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims: Alžyrui, Egiptui, Izraeliui, Jordanijai, Libanui, Libijai, Marokui, Palestinai (šis pavadinimas neturi būti aiškinamas kaip Palestinos Valstybės pripažinimas ir jis nekeičia valstybių narių skirtingų pozicijų dėl šio klausimo), Sirijai ir Tunisui.

Skaityti daugiau

Europos migracijos darbotvarkė: pažangai palaikyti reikia nuolatinių pastangų

 

 

 

 

Prieš prasidedant kovo mėn. Europos Vadovų Tarybai, šiandien Komisija praneša apie pažangą, padarytą įgyvendinant Europos migracijos darbotvarkę, ir pagrindinius tolesnius veiksmus. Tarp jų – ir Komisijos 2017 m. gruodžio mėn. politiniame veiksmų plane numatyti darbai, kuriuos reikia nuveikti siekiant iki 2018 m. birželio mėn. sudaryti visapusišką susitarimą dėl migracijos.

Patvirtinta, kad per visus 2017 m. ir pirmaisiais 2018 m. mėnesiais mažėjo neteisėtų migrantų srautas; toliau dirbta siekiant gelbėti gyvybes, šalinti pagrindines migracijos priežastis, apsaugoti Europos išorės sienas ir toliau stiprinti bendradarbiavimą su tarptautiniais partneriais. Tačiau apskritai padėtis išlieka nestabili, todėl migracijos problemai toliau veiksmingai spręsti reikės papildomų pastangų, taip pat ir didesnio bendrai ES ir valstybių narių skiriamo finansavimo.

Skaityti daugiau

Europos Komisija teikia pasiūlymus dėl griežtesnės, veiksmingesnės ir saugesnės bendros ES vizų politikos

 

 

Europos Komisija siūlo pertvarkyti bendrą ES vizų politiką, kad taisyklėmis būtų atsižvelgiama į kylančias saugumo problemas, sprendžiami su migracija susiję uždaviniai ir išnaudojamos dėl technologijų pažangos atsirandančios naujos galimybės.

Siūlomais Vizų kodekso pakeitimais bus užtikrinta, kad teisėtiems keliautojams būtų lengviau gauti vienos iš valstybių narių vizą, bus skatinamas turizmas, prekyba ir verslas, drauge didinamas saugumas ir mažinamos neteisėtos migracijos grėsmės.

Skaityti daugiau

Stiprinama kova su sukčiavimu maisto produktų srityje

 

 

Reaguodama į vartotojams kylantį susirūpinimą dėl maisto kokybės ir su maistu susijusios nesąžiningos veiklos, Europos Komisija pradės Maisto kokybės ir sukčiavimo maisto produktų srityje žinių centro, kurį valdys Jungtinis tyrimų centras, veiklą.

Žinių centras – iš Komisijos ir jai nepriklausančių ekspertų sudarytas tinklas – padės ES politikos formuotojams ir nacionalinėms valdžios institucijoms teikdamas prieigą prie naujausių mokslo žinių apie sukčiavimą maisto produktų srityje ir su maisto kokybe susijusius klausimus ir sudarydamas galimybę keistis šiomis žiniomis.

Skaityti daugiau

Pavojingų gaminių sąrašo pirmose pozicijose – žaislai ir automobiliai

 

 

 

 

Kovo 12 d. Europos Komisija skelbia 2017 m. ataskaitą dėl Skubių pranešimų apie pavojingus gaminius sistemos.

Iš ataskaitos matyti, kad 2017 m. Skubių pranešimų sistema vis dažniau naudojosi nacionalinės institucijos, kurios pateikė per 2 000 pranešimų apie pavojingus gaminius. Daugiausia rinkoje aptikta ir iš jos pašalinta pavojingų žaislų, pavyzdžiui, kelių rūšių populiariųjų suktukų, taip pat automobilių ir motociklų.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Europos vartotojų apsaugos taisyklėmis užtikrinama, kad ES būtų parduodami tik saugūs gaminiai. Jeigu šių taisyklių nesilaikoma, valdžios institucijos, naudodamosi Skubių pranešimų sistema, gali greitai reaguoti ir pašalinti iš rinkos visus pavojų susižeisti keliančius gaminius. Ji leidžia užtikrinti mūsų vaikų saugumą ir užkirsti kelią tragiškoms avarijoms mūsų keliuose. Tai geras ES vartotojų apsaugos taisyklių laikymosi užtikrinimo pavyzdys. Vis dėlto dar yra daug sričių, kuriose turime užtikrinti geresnį taisyklių laikymąsi ir sudaryti sąlygas vartotojams naudotis savo teisėmis. Būtent to siekiama Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkiniu.“ 

Skaityti daugiau