ES iniciatyvos

ES piliečių iniciatyva

Naudodamiesi Europos piliečių iniciatyvos teise ES piliečiai (ne mažiau kaip vienas milijonas žmonių iš bent ketvirtadalio visų ES valstybių narių) galės prašyti Europos Komisijos rengti tų sričių teisės aktų pasiūlymus, kuriose ji turi įgaliojimus tai daryti. Piliečių iniciatyvos organizatoriai – piliečių komitetas, kurį sudaro bent 7 ES piliečiai, gyvenantys bent septyniose skirtingose valstybėse narėse, – per vienerius metus turės surinkti reikiamus pritarimo pareiškimus.

Kaip bus įgyvendinama Europos piliečių iniciatyva?

 • Organizatoriai

– Iniciatyvas turi rengti piliečių komitetas, sudarytas iš bent septynių ES piliečių,gyvenančių bent septyniose skirtingose ES šalyse. Į šiuos septynis piliečius negali būti įskaičiuojami Europos Parlamento nariai.

 • Minimalus pasirašiusiųjų skaičius

– Iniciatyvą turi paremti („pritarimo pareiškimais“) ne mažiau kaip vienas milijonas ES Piliečių iš septynių arba daugiau ES valstybių narių (reikalaujama bent ketvirtadalio visų ES valstybių narių šiuo metu jai priklauso iš viso 27 šalys).

 • Minimalus pasirašiusiųjų iš kiekvienos valstybės narės skaičius

– Septyniose šalyse tarp tų šalių, kuriose surinkti pritarimo pareiškimai, turi būti surinktas bent minimalus pareiškimų skaičius(lygus toje šalyje renkamų Europos Parlamento narių skaičiui, padaugintam iš 750)

– Kiekvienos valstybės narės minimalūs skaičiai pateikti reglamento 1 priede.

 • Minimalus amžius

– Minimalus amžius, kurio būtina sulaukti norint rengti ir paremti iniciatyvą, yra amžius, nuo kurio suteikiama teisė balsuoti Europos Parlamento rinkimuose (šiuo metu 18 metų visose šalyse, išskyrus Austriją, kurioje jis – 16 metų).

 • Siūlomų iniciatyvų registravimas

–  Rengėjai turi paprašyti užregistruoti savo siūlomą iniciatyvą viena iš ES oficialiųjų kalbų tam skirtame Komisijos internetiniame registre.

      – Komisija turi atsakyti per du mėnesius

      – Komisija atsisakys įregistruoti siūlomą iniciatyvą, jei:

-Piliečių komiteto sudėtis neatitinka taisyklių arba teikti prašomo teisės akto pasiūlymą akivaizdžiai nepriklauso Komisijos kompetencijai arba ja akivaizdžiai siekiama piktnaudžiauti, ji lengvabūdiška arba nepagrįsta arba ji akivaizdžiai prieštarauja ES vertybėms.

-Užregistravus siūlomą iniciatyvą, organizatoriai gali paprašyti į registrą įtraukti ir jos vertimą į kitas oficialiąsias ES kalbas.

 • Pritarimo pareiškimų rinkimas

-Pritarimo pareiškimai gali būti renkami popieriuje arba elektroniniu būdu. Jie turi atitikti pritarimo pareiškimo modelius (žr. reglamentoIII priedą). Šiuose modeliuose, priklausomai nuo šalies, kurioje bus tikrinami pareiškimai,  reikalaujama pateikti skirtingus duomenis.

-Organizatoriai turės vienus metus nuo siūlomos iniciatyvos užregistravimo dienos šiems pareiškimams surinkti.

 • Rinkimas elektroniniu būdu

– Prieš pradėdami rinkti pareiškimus elektroniniu būdu, organizatoriai privalo paprašyti tos ES valstybės narės, kurioje duomenys bus saugomi, atitinkamos nacionalinės institucijos patvirtinti jų internetinę pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą

– Institucija privalo atsakyti per vieną mėnesį,

 • Pritarimo pareiškimų tikrinimas ir tvirtinimas

– Surinkę reikalaujamą pareiškimų skaičių, organizatoriai juos pateiks patikrinti ir patvirtinti kiekvienos šalies atitinkamoms nacionalinėms institucijoms.

– Per tris mėnesius nacionalinės institucijos turėtų išduoti sertifikatus, kuriuose nurodoma, kiek galiojančių pritarimo pareiškimų surinkta. Nacionalinės institucijos atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, naudodamosi atsitiktine atranka, patikrins pareiškimus.

 • Piliečių iniciatyvos teikimas ir nagrinėjimas

– Gavę sertifikatus iš nacionalinių institucijų, organizatoriai pateikia savo iniciatyvą Komisijai.

– Komisija turės tris mėnesius jai išnagrinėti ir nuspręsti, kokių veiksmų imtis. Tuo metu tinkamu lygmeniu ji susitiks su organizatoriais, kad jie galėtų paaiškinti savo iniciatyvoje iškeltus klausimus.

– Organizatoriai taip pat galės pristatyti savo iniciatyvą per viešąjį Svarstymą Europos Parlamente.

-Savo atsakyme, išdėstytame pranešime, Komisija paaiškins savo Išvadas dėl iniciatyvos, kokių veiksmų ji ketina imtis ir dėl kokių priežasčių.

 • Su rėmėjais ir finansavimu susijęs skaidrumas

-Organizatoriai privalo reguliariai teikti naujausią informaciją apie iniciatyvos rėmimo irfinansavimo šaltinius.

 • Periodinė peržiūra

-Iki 2015 m. balandžio 1 d. ir po to kas trejus metus Komisija pateiks reglamento taikymo ataskaitą.

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »