ES inovacijų diegimo rezultatų suvestinė: Lietuva yra tarp sparčiausiai augančių novatorių

Informacija-9055-s225x115Birželio 20 d. Europos Komisijos paskelbta ES inovacijų diegimo rezultatų suvestinė rodo, kad inovacijų diegimo rezultatai pagerėjo 15 šalių, nors tarp šių valstybių narių esama didelių skirtumų.
Švedija tebėra inovacijų lyderė, o Lietuva, Malta, Nyderlandai, Austrija ir Jungtinė Karalystė yra sparčiausiai augančios novatorės. Pasaulio mastu ES vejasi Kanadą ir JAV, tačiau Pietų Korėja ir Japonija ją lenkia. Iš tarptautinių konkurentų sparčiausiai pažangą daro Kinija.

Lietuva priskiriama vidutinių novatorių grupei (kaip ir Čekija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Malta, Portugalija, Slovakija ir Vengrija), tačiau Lietuva, kaip ir Malta, Nyderlandai, Austrija ir Jungtinė Karalystė yra sparčiausiai augančios novatorės. Lietuva iš 24 vietos 2016 m. pakilo į 16 vietą tarp 28 Europos Sąjungos šalių. Lietuvos inovacinės veiklos augimas 2016 m., palyginti su 2010 m., buvo sparčiausias ir sudarė 21 proc. Lietuvos inovacijų sistema sąlygiškai stipria laikoma inovacijoms palankiose aplinkos, žmogiškųjų išteklių bei verslo ir mokslo bendradarbiavimo srityse, o pardavimų poveikio, patrauklių mokslinių tyrimų ir intelektinio turto srityse inovacijų sistema yra sąlygiškai silpna.

Lietuvos rezultatai:http://ec.europa.eu/docsroom/documents/23929

Iš 2017 m. ES inovacijų diegimo rezultatų suvestinės, su kuria pateikiama ir Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinė, matyti, kad:

ES inovacijų lyderė tebėra Švedija, po jos – Danija, Suomija, Nyderlandai, Jungtinė Karalystė (pirmą kartą tapusi inovacijų lydere) ir Vokietija;
tam tikrose inovacijų diegimo srityse ES pirmauja: Danija – žmogiškųjų išteklių ir inovacijoms palankios aplinkos srityse, Liuksemburgas – patrauklių mokslinių tyrimų sistemų ir intelektinio turto srityse, Suomija – finansavimo ir paramos srityje, Vokietija – įmonių investicijų srityje, Airija – MVĮ diegiamų inovacijų ir poveikio užimtumui srityse, Belgija – inovacijų tinklų ir bendradarbiavimo srityje, Jungtinė Karalystė – poveikio pardavimui srityje;
kaip rodo Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinė, ir šalyse vidutinėse novatorėse esama regioninių inovacijų centrų: Praha Čekijoje, Bratislava Slovakijoje ir Baskų kraštas Ispanijoje;
inovacijų diegimo rezultatai labiausiai pagerėjo tarptautinių bendrų publikacijų, plačiajuosčio ryšio skvarbos, universitetų absolventų ir daktaro laipsnį įgijusių asmenų skaičiaus, taip pat su IRT susijusių mokymų srityse;
rizikos kapitalo investicijų ir inovacijas diegiančių MVĮ dalis gerokai sumažėjo;
per ateinančius dvejus metus inovacijų diegimo rezultatai, kaip numatoma, pagerės 2 proc.

2017 m. rezultatų suvestinėje taikoma patobulinta metodika, leidžianti tiksliau užfiksuoti investicijas į gebėjimus, skaitmeninį pasirengimą, verslumą ir viešojo bei privačiojo sektorių inovacijų srities partnerystės ryšius. Kad būtų galima sekti rezultatų pokyčius bėgant laikui, naujoji metodika pritaikyta ir ankstesnių metų duomenims. Rezultatų suvestinėje taip pat pateikiama rekomendacijų, kaip geriau analizuoti ir lyginti šalių ir regionų struktūrinius skirtumus.

Pagrindiniai faktai

Metinėje Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinėje lyginami ES valstybių ir pasirinktų trečiųjų šalių mokslinių tyrimų ir inovacijų diegimo rezultatai. Naudojantis interaktyvia internetine priemone rezultatus galima lyginti pagal poreikius.

Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinėje vertinami Europos regionų inovacijų diegimo rezultatai. Kiek įmanoma dėl duomenų prieinamumo, joje taikoma ta pati metodika kaip ir Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinėje.

Daugiau informacijos:

Dažnai užduodami klausimai
Europos inovacijų diegimo rezultatų suvestinė
Regionų inovacijų diegimo rezultatų suvestinė