ES prioritetai

Strategijos „Europa 2020 “ prioritetai

Europos Sąjunga deda daug pastangų, kad galutinai įveiktų krizę ir sudarytų sąlygas konkurencingesnei ekonomikai bei didesniam užimtumui.

Strategija „Europa 2020“ siekiama augimo, kuris būtų: pažangus  (veiksmingesnės investicijos į švietimą, mokslinius tyrimus ir inovacijas),tvarus (ryžtingas perėjimas prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos, konkurencinga pramonė), ir integracinis (daug dėmesio darbo vietų kūrimui ir skurdo mažinimui). Strategijoje iškelti penki dideli užimtumo, mokslinių tyrimų, švietimo, skurdo mažinimo ir klimato bei energetikos sričių tikslai.

Strategijai „Europa 2020“ sėkmingai įgyvendinti sukurta tvirta ir veiksminga  ekonomikos valdymo  sistema, skirta ES ir nacionalinio lygmens politikos priemonėms koordinuoti.

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Translate »