ES valdymas

a4m3JYrES institucijų sistema yra  unikali:

  • ES bendruosius prioritetus nustato Europos Vadovų Taryba, kurios susitikimuose susirenka nacionaliniai ir ES lygmens vadovai;
  • ES piliečiams atstovauja tiesiogiai išrinkti Europos Parlamento nariai;
  • visos ES interesus gina Europos Komisija, kurios narius paskiria šalių vyriausybės;
  • vyriausybės savo šalių interesus gina Europos Sąjungos Taryboje.

   Darbotvarkės rengimas

Europos Vadovų Taryba nustato bendrą ES politikos kryptį, bet neturi galių leisti teisės aktų. Europos Vadovų Tarybos, kurios pirmininkas šiuo metu yra Hermanas Van Rompuy ir kurią sudaro valstybių ar vyriausybių vadovai ir Komisijos pirmininkas, susitikimai rengiami ne rečiau kaip kas šešis mėnesius ir vyksta po kelias dienas.

Teisės aktų rengimas

ES teisės aktus rengia trys pagrindinės institucijos:

Drauge laikydamosi įprastos teisėkūros procedūros (anksčiau ji vadinta bendro sprendimo procedūra) šios trys institucijos rengia visoje ES taikomą politiką ir teisės aktus. Esminis principas – Komisija siūlo naujus teisės aktus, o Parlamentas ir Taryba juos priima. Tada valstybės narės ir Komisija juos įgyvendina, o Komisija dar ir prižiūri, kad teisės aktų būtų tinkamai laikomasi ir kad jie būtų tinkamai įgyvendinami.

Sprendimų priėmimas ES – daugiau apie ES teisėkūros procedūras

ES Tarybai 2011–2020 m. pirmininkaujančios valstybės English

Kitos ES institucijos

Labai svarbius vaidmenis atlieka dar dvi institucijos:

Visų šių institucijų galios ir pareigos nustatytos Sutartyse, kurios yra visos ES veiklos pagrindas. Jose taip pat nustatytos taisyklės ir procedūros, kurių ES institucijos turi laikytis. Dėl Sutarčių susitarė visų ES valstybių prezidentai ir (arba) ministrai pirmininkai, jas ratifikavo parlamentai.

ES yra ir kitų institucijų bei tarpinstitucinių įstaigų, kurios atlieka specialias funkcijas:

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »