Europos Komisija įgyvendina netaršaus, konkurencingo ir susietojo susisiekimo darbotvarkę

 

 

 

Siekdama modernizuoti Europos transporto sistemą, J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija imasi įgyvendinti trečiąjį, paskutinį, veiksmų rinkinį.

2017 m. rugsėjo mėn. pranešime apie Sąjungos padėtį Pirmininkas J.-C. Junckeris iškėlė tikslą ES ir jos pramonės sektorius padaryti pasauliniais inovacijų, skaitmeninimo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo lyderiais. Ankstesni „Europa kelyje“ veiksmų rinkiniai paskelbti 2017 m. gegužę ir lapkritį, o gegužės 17 d. J.-C. Junckerio vadovaujama Komisija pateikia trečiąjį, paskutinį, priemonių, skirtų šiems susisiekimo sektoriaus tikslams įgyvendinti, rinkinį. Iniciatyvos „Europa kelyje“ tikslas – padidinti eismo saugumą, suteikti europiečiams galimybių naudotis mažiau taršiomis transporto priemonėmis ir pažangesniais technologiniais sprendimais ir stiprinti Europos pramonės konkurencingumą. Todėl iniciatyva apima integruotą ateities kelių eismo saugos politiką ir transporto priemonių bei infrastruktūros saugumo priemones; pirmuosius sunkiųjų krovininių automobilių išmetamo CO₂ kiekio standartus; strateginį baterijų kūrimo ir gamybos Europoje veiksmų planą ir perspektyvinę susietojo ir automatizuotojo susisiekimo strategiją. Trečiuoju „Europos kelyje“ veiksmų rinkiniu Komisija įgyvendina savo plataus užmojo susisiekimo modernizavimo darbotvarkę.

Už energetikos sąjungą atsakingas pirmininko pavaduotojas Marošas Šefčovičius sakė: „Susisiekimas kyla į naujas technologines aukštumas: Šiuo galutiniu su energetikos sąjunga susijusių pasiūlymų rinkiniu padėsime Europos pramonei išlaikyti lyderio pozicijas. Siūlydami svarbius didelio masto technologinius sprendimus, tarp jų ir tvarias baterijas, ir įrengdami pagrindinę infrastruktūrą, taip pat artėsime prie vadinamojo trigubo nulio tikslo – kad išmetamų teršalų, grūsčių ir eismo įvykių skaičius taptų artimas nuliui.“

Už klimato politiką ir energetiką atsakingas Komisijos narys Miguelis Ariasas Cañete teigė: „Visuose sektoriuose turi būti dedamos pastangos įgyvendinti Paryžiaus susitarimu ES prisiimtus įsipareigojimus. Todėl pirmą kartą siūlome ES standartus degalų naudojimo efektyvumui padidinti ir naujų sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiui sumažinti. Šiais standartais Europos pramonei suteikiama galimybė sustiprinti pirmaujančias pozicijas naujoviškų technologijų srityje.“

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Violeta Bulc sakė: „Pastaraisiais metais Komisija pasiūlė iniciatyvų, kuriomis sprendžiamos šiandienos problemos ir kuriamas ateities susiekimas. Šiandien paskelbtos priemonės yra galutinis ir svarbus žingsnis, kuriuo siekiama, kad europiečiai galėtų naudotis saugiu, švariu ir pažangiu transportu. Kviečiu valstybes nares ir Parlamentą prisidėti prie mūsų užmojų.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska sakė: „90 proc. eismo įvykių įvyksta dėl žmogaus klaidos. Šiandien siūlomi nauji privalomi saugos elementai sumažins eismo įvykių skaičių ir sudarys sąlygas susietajam ir automatizuotajam važiavimui be vairuotojų ateityje.“

Šiomis iniciatyvomis Komisija siekia užtikrinti sklandų perėjimą prie saugios, švarios, susietosios ir automatizuotosios susisiekimo sistemos.Šiomis priemonėmis Komisija taip pat formuoja aplinką, kurioje ES įmonės galės gaminti geriausius, švariausius ir konkurencingiausius produktus.

Saugus susisiekimas

Nors nuo 2001 m. kelių eismo įvykiuose žūstančiųjų skaičius sumažėjo daugiau nei perpus, 2017 m. ES keliuose vis dėlto žuvo 25 300 žmonių, o 135 000 buvo sužeisti. Todėl, siekdama Europos padaryti kelius saugius, Komisija imasi didelę ES pridėtinę vertę teikiančių priemonių. Komisija siūlo naujų modelių transporto priemonėse įrengti pažangių saugos elementų, pavyzdžiui, pažangiąją avarinio stabdymo sistemą ir juostos laikymosi sistemą automobiliuose ar pėsčiųjų bei dviratininkų aptikimo sistemą sunkvežimiuose (visas sąrašas pateikiamas čia). Komisija taip pat padeda valstybėms narėms identifikuoti pavojingas kelio atkarpas ir tikslingiau investuoti. 2020–2030 m. šios dvi priemonės gali padėti išsaugoti iki 10 500 gyvybių ir išvengti beveik 60 000 sunkių sužalojimų. Taip būtų prisidėta prie ilgalaikio ES tikslo užtikrinti, kad žūčių ir sunkių sužalojimų kelių eismo įvykiuose skaičius taptų artimas nuliui (iniciatyva „Visiškai saugus eismas“, angl. „Vision Zero“).

Švarus susisiekimas

Komisija įgyvendina mažataršio susisiekimo darbotvarkę ir siūlo pirmuosius sunkiųjų krovininių automobilių išmetamo CO2 kiekio standartus. 2025 m. vidutinis sunkvežimių išmetamas CO₂ kiekis turės būti 15 proc. mažesnis nei 2019 m. 2030 m. siūlomas orientacinis 30 proc. mažinimo, palyginti su 2019 m., tikslas. Šie tikslai atitinka Paryžiaus susitarimu ES prisiimtus įsipareigojimus, o mažesnės degalų sąnaudos leis transporto bendrovėms – daugiausia MVĮ – nemažai sutaupyti (25 000 EUR per penkerius metus). Siekdama dar labiau sumažinti išmetamo CO₂ kiekį, Komisija lengvina aerodinamiškesnių sunkvežimių projektavimą ir tobulina padangų ženklinimą. Komisija taip pat pateikia visapusišką baterijų veiksmų planą, kuriuo Europoje siekiama sukurti konkurencingą ir tvarią baterijų „ekosistemą“.

Susietasis ir automatizuotasis susisiekimas

Automobiliuose ir kitose transporto priemonėse vis dažniau įrengiamos pagalbinės vairavimo sistemos, taip pat greitai artinasi ir visiškai autonominių transporto priemonių laikas. Europos Komisija siūlo strategiją, kuria siekiama, kad Europa taptų pasauliniu visiškai automatizuoto ir susieto susisiekimo lydere. Strategija bandoma rasti naujų būdų, kaip eismo dalyviai galėtų bendradarbiauti tarpusavyje, o tai gali suteikti didžiulės naudos visai susiekimo sistemai. Transportas bus saugesnis, švaresnis, pigesnis ir prieinamesnis pagyvenusiems ir riboto judumo asmenims. Komisija taip pat siūlo sukurti krovininiam transportui skirtą visiškai skaitmeninę informacijos mainų priemonę. Dėl to sumažės logistikos operacijų biurokratinę naštą ir palengvins skaitmeninės informacijos srautus.

Pagrindiniai faktai

Trečiuoju susisiekimo teisės aktų rinkiniu įgyvendinama 2017 m. sausį paskelbta nauja pramonės politikos strategija ir baigiamas procesas, prasidėjęs 2016 m. pristatyta Europos mažataršio susisiekimo strategija ir 2017 m. gegužę ir lapkritį pristatytais „Europos kelyje“ teisės aktų rinkiniais. Visos šios iniciatyvos sudaro nuoseklios politikos visumą, kuria sprendžiama daug tarpusavyje susijusių susisiekimo sistemos aspektų. Šiandien paskelbtą rinkinį sudaro:

  • komunikatas, kuriame išdėstoma nauja kelių eismo saugumo politikos sistema 2020–2030 m. Prie jo pridedamos dvi teisės aktų dėl transporto priemonių ir pėsčiųjų saugos ir dėl infrastruktūros saugumo valdymo iniciatyvos;
  • specialus komunikatas dėl Susietojo ir automatizuotojo susisiekimo iniciatyvos, kuria siekiama, kad Europa taptų pasauline autonominio ir saugaus susisiekimo sistemų lydere;
  • sunkvežimių išmetamo CO₂ kiekio standartų, sunkvežimių aerodinaminių savybių, padangų ženklinimo ir bendrų degalų kainų palyginamumo metodų teisės aktų iniciatyvos. Prie jų pridedamas strateginis baterijų veiksmų planas. Šiomis priemonėmis patvirtinamas ES tikslas mažinti transporto sektoriaus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir vykdyti Paryžiaus susitarimu prisiimtus įsipareigojimus.
  • dvi teisės aktų iniciatyvos, kuriomis siekiama sukurti transportui skirtą skaitmeninę informacijos mainų priemonę;
  • teisės aktų iniciatyva, kuria siūloma racionalizuoti leidimų išdavimo procedūras įgyvendinant pagrindinio transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) projektus.

Visas iniciatyvų sąrašas pateikiamas čia. Jos vykdomos kviečiant teikti pasiūlymus pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę, kurios biudžetas valstybėse narėse vykdomiems projektams, kuriais prisidedama prie kelių eismo saugos, skaitmeninimo ir daugiarūšio transporto, remti yra 450 mln. EUR. Pasiūlymai priimami iki 2018 m. spalio 24 d.

Daugiau informacijos

Europa kelyje. Komisijos iniciatyvos. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė. Ateities susisiekimo formavimas

Informacijos suvestinė. Saugus susiekimas – saugi Europa

Informacijos suvestinė. Švarus susisiekimas – Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas

Informacijos suvestinė. Susietasis ir automatizuotasis susisiekimas

Pasiūlymų sąrašas

Europa kelyje I ir II

ES baterijų aljansas

Jungtinis tyrimų centras. Mokslinė parama trečiajam teisės aktų rinkiniui „Europa kelyje“