Europos Komisija lengvina prieigą prie elektroninių įrodymų

Europos Komisija siūlo naujas taisykles, kurios leis policijai ir teisminėms institucijoms lengviau ir greičiau surinkti elektroninius įrodymus, kaip antai elektroninius laiškus ir „debesyje“ saugomus dokumentus, kurių reikia vykdant tyrimus ir siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisti nusikaltėlius bei teroristus.

Naujosios taisyklės suteiks ES valstybių narių teisėsaugos institucijoms galimybę rinkti įkalčius internetu ir tarpvalstybiniu mastu, ir kartu užtikrins tinkamą visų susijusių subjektų teisių ir laisvių apsaugą.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Elektroninių įrodymų svarba baudžiamosiose bylose vis didėja. Turime neleisti nusikaltėliams ir teroristams naudotis šiuolaikinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis nuslepiant nusikaltimus ir siekiant išvengti teisingumo. Nusikaltėliams ir teroristams Europoje turi nebelikti kur pasislėpti – nei internete, nei kitur. Šiandien pateikiamais pasiūlymais sukuriamos progresyvios priemonės, kurios leis kompetentingoms institucijoms greičiau ir veiksmingiau rinkti elektroninius įrodymus tarpvalstybiniu mastu, o kartu numatomos griežtos apsaugos priemonės, apsaugosiančios visų susijusių subjektų teises ir laisves“.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga ES Komisijos narė Věra Jourová pridūrė: „Teisėsaugos institucijos vis dar dirba taikydamos sudėtingas procedūras, o nusikaltėliai pasitelkia pažangiausias technologijas, leidžiančias veikti greitai. Turime suteikti teisėsaugos institucijoms XXI amžių atitinkančius kovos su nusikalstamumu metodus – juk nusikaltimai daromi XXI amžiaus priemonėmis“.

Visi nusikaltėliai ir teroristai bendrauja naudodamiesi SMS žinutėmis, elektroniniu paštu ir mobiliosiomis programėlėmis. Vykdant baudžiamuosius tyrimus daugiau nei pusėje jų teikiami tarpvalstybiniai prašymai suteikti prieigą prie elektroninių įrodymų, kuriuos saugo kitoje valstybėje narėje ar net už ES ribų veikiantys paslaugų teikėjai. Norint gauti tokius duomenis, reikia taikyti teisminio bendradarbiavimo ir savitarpio teisinės pagalbos procedūras, tačiau šiuo metu jos yra pernelyg lėtos ir sudėtingos. Beveik du trečdaliai nusikaltimų, kurių elektroninių įrodymų yra kitoje šalyje, deramai neištiriami ir jų kaltininkai nepatraukiami baudžiamojon atsakomybėn – visų pirma dėl to, kad surinkti įrodymams reikia labai daug laiko, arba dėl teisinių sistemų skirtumų. Šiandien pateikiami pasiūlymai leis greičiau ir veiksmingiau rinkti elektroninius įrodymus, taigi padės šalinti šią spragą.

Kas numatyta pasiūlymuose?

  • Bus sukurta Europos įrodymų pateikimo orderio procedūra: pagal šią procedūrą vienos valstybės narės teisminė institucija galės tiesiogiai paprašyti paslaugų teikėjo, teikiančio paslaugas Sąjungoje, bet įsisteigusio ar turinčio padalinių kitoje valstybėje narėje, elektroninių įrodymų (kaip antai elektroninių laiškų, SMS žinučių ar mobiliųjų programėlių pranešimų), nesvarbu, kur duomenys saugomi, ir jis privalės atsakyti per 10 dienų, o skubos atvejais – per 6 valandas (palyginti, dabar taikoma Europos tyrimo orderio procedūra trunka 120 dienų, o savitarpio teisinės pagalbos procedūra – 10 mėnesių).
  • Bus užtikrinta, kad išdavus europinį sąskaitos blokavimo įsakymą duomenys nebūtų ištrinami: vienos valstybės narės teisminė institucija galės įpareigoti paslaugų teikėją, teikiantį paslaugas Sąjungoje, bet įsisteigusį ar turintį padalinių kitoje valstybėje narėje, išsaugoti konkrečius duomenis, kurių vėliau galės paprašyti pagal savitarpio teisinės pagalbos, Europos tyrimo orderio ar Europos įrodymų pateikimo orderio procedūras.
  • Numatytos griežtos apsaugos priemonės ir teisių gynimo priemonės: abu orderiai išduodami tik baudžiamajame procese, ir taikomos visos baudžiamosios teisės procesinės garantijos. Naujosiomis taisyklėmis užtikrinama stipri pagrindinių teisių apsauga, pavyzdžiui, nustatyta, kad tam tikrų kategorijų duomenys bus suteikiami tik teisminių institucijų leidimu ir taikant papildomus reikalavimus. Taip pat numatytos apsaugos priemonės, kuriomis saugoma teisė į asmens duomenų apsaugą. Numatytos įvairios apsaugos priemonės, kuriomis galės naudotis paslaugų teikėjai ir asmenys, kurių duomenų ieškoma. Kaip antai, paslaugų teikėjas galės prašyti peržiūrėti orderį, jei, pavyzdžiui, juo akivaizdžiai pažeidžiama Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.
  • Paslaugų teikėjai bus įpareigoti paskirti teisinį atstovą Sąjungoje: siekiant užtikrinti, kad visiems paslaugų teikėjams, teikiantiems paslaugas Europos Sąjungoje (net jei jų buveinė yra trečiojoje šalyje), būtų taikomi tokie patys reikalavimai, jie įpareigojami paskirti Sąjungoje teisinį atstovą, kuriam būtų įteikiami valstybės narės kompetentingų institucijų sprendimai ir nutartys dėl įrodymų rinkimo baudžiamosiose bylose ir kuris užtikrintų jų laikymąsi ir vykdymą.
  • Įmonėms ir paslaugų teikėjams bus užtikrintas teisinis tikrumas: šiuo metu teisėsaugos institucijos turi tikėtis paslaugų teikėjų geranoriškumo pateikiant joms reikiamus įrodymus, o kai visiems paslaugų teikėjams bus taikomos vienodos elektroninių įrodymų pateikimo taisyklės, padidės teisinis tikrumas tiek institucijoms, tiek paslaugų teikėjams.

Pagrindiniai faktai

Saugumas yra politinis prioritetas nuo pat J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios. Apie saugumą kalbėta dar 2014 m. liepos mėn. Pirmininko politinėse gairėse, ši tema gvildenta ir naujausiame 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie Sąjungos padėtį.

2015 m. balandžio mėn. Europos saugumo darbotvarkėjeIeškoti šios nuorodos vertimų Komisija įsipareigojo peržiūrėti nuostatas, dėl kurių kyla kliūčių vykdant baudžiamuosius tyrimus. Po tragiškų įvykių 2016 m. kovo 22 d. Briuselyje ES teisingumo ir vidaus reikalų ministrai susitarė prioriteto tvarka priimti priemones, kurios leistų veiksmingiau ir efektyviau išsaugoti ir surinkti skaitmeninius įrodymus. Šį klausimą ministrai svarstė dar keletą kartų, jo svarbą Europos vadovai dar kartą pabrėžė 2016 m. birželio mėn. išvadose dėl baudžiamosios teisenos kibernetinėje erdvėje stiprinimo.

Šiandien pateiktas pasiūlymas – viena iš Komisijos priemonių, kuriomis ji įgyvendina įsipareigojimus, prisiimtus bendroje deklaracijoje dėl 2018–2019 m. ES teisėkūros prioritetų, kuria siekiama geriau apsaugoti Europos piliečius.

Daugiau informacijos