Europos Komisija pasiūlė direktyvą, kad ES darbuotojai gautų deramą minimalųjį darbo užmokestį

 

                         Šiandien Europos Komisija teikia pasiūlymą dėl ES direktyvos siekdama užtikrinti, kad ES šalių  darbuotojai būtų apsaugoti deramu minimaliuoju darbo užmokesčiu, kuris sudarytų sąlygas oriam gyvenimui, kad ir kur jie dirbtų.

Deramo dydžio minimalusis darbo užmokestis ne tik daro teigiamą socialinį poveikį, bet ir duoda platesnės ekonominės naudos, nes toks darbo užmokestis sumažina darbo užmokesčio nelygybę, padeda išlaikyti vidaus paklausą ir sustiprina paskatas dirbti. Deramas minimalusis darbo užmokestis taip pat gali padėti sumažinti vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumą, nes minimalųjį darbo užmokestį gauna daugiau moterų nei vyrų. Šis pasiūlymas taip pat padeda apsaugoti darbdavius, kurie darbuotojams moka deramą darbo užmokestį, taip užtikrinant sąžiningą konkurenciją.

Dabartinė krizė ypač paveikė tuos sektorius, kuriuose mažą darbo užmokestį gauna daugiau darbuotojų, tokiuose kaip valymo paslaugų, mažmeninės prekybos ir ilgalaikės priežiūros bei stacionariosios globos sektoriai. Oraus gyvenimo užtikrinimas darbuotojams ir dirbančiųjų skurdo mažinimas yra svarbus ne tik krizės metu, bet ir siekiant tvaraus ir įtraukaus ekonomikos atsigavimo.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen teigia: „Šiandienos pasiūlymas dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio yra svarbi žinia, kad darbuotojų orumo turi būti paisoma ir krizės metu. Matome, kad pernelyg didelei daliai žmonių dirbti nebeapsimoka. Darbuotojai turėtų turėti galimybę gauti deramą minimalųjį darbo užmokestį ir gyventi oriai. Šiandien siūlome minimaliojo darbo užmokesčio sistemą, kurioje visapusiškai atsižvelgiama į nacionalines tradicijas ir socialinių partnerių laisvę. Geresnės darbo ir gyvenimo sąlygos apsaugos ne tik mūsų darbuotojus, bet ir darbdavius, kurie moka deramą darbo užmokestį, ir tai bus teisingo, įtraukaus ir atsparaus atsigavimo pagrindas.“

Minimaliojo darbo užmokesčio sistema, kuria visapusiškai atsižvelgiama į nacionalinę kompetenciją ir tradicijas

Minimalusis darbo užmokestis egzistuoja visose ES valstybėse narėse. 21 šalyje minimalusis darbo užmokestis nustatytas teisės aktais, o 6 valstybėse narėse (Danijoje, Italijoje, Kipre, Austrijoje, Suomijoje ir Švedijoje) minimaliojo darbo užmokesčio apsauga išimtinai užtikrinama kolektyvinėmis sutartimis.

Visgi daugelyje valstybių narių darbuotojams teikiama minimaliojo darbo užmokesčio apsauga yra nepakankamai derama ir (arba) jos aprėptyje yra spragų.

Siūloma direktyva sukuria sistemą, kad pagerėtų minimaliojo darbo užmokesčio deramumas ir padidėtų darbuotojų galimybės gauti minimaliojo darbo užmokesčio apsaugą ES.

EK pasiūlymu visapusiškai laikomasi subsidiarumo principo: juo nustatoma minimaliųjų standartų sistema, kuria atsižvelgiama į valstybių narių kompetenciją ir socialinių partnerių autonomiją bei laisvę sudaryti sutartis darbo užmokesčio srityje.

Pasiūlymu valstybės narės neįpareigojamos įvesti nustatytojo minimaliojo darbo užmokesčio ir nenustatomas bendras minimalaus darbo užmokesčio dydis.

Šalys, kuriose kolektyvinių derybų aprėptis yra plati, mažai uždirbančių darbuotojų dalis yra mažesnė, mažesnė darbo užmokesčio nelygybė ir didesnis minimalusis darbo užmokestis. Todėl EK pasiūlymu siekiama skatinti kolektyvines derybas dėl darbo užmokesčio visose valstybėse narėse.

Šalys, kuriose minimalusis darbo užmokestis yra nustatytas teisės aktais, turėtų nustatyti sąlygas, kad minimalusis darbo užmokestis būtų deramo dydžio. Šios sąlygos apima aiškius ir stabilius minimaliojo darbo užmokesčio nustatymo kriterijus, orientacines pamatines vertes, kuriomis remiantis būtų vertinamas deramumas, ir reguliarų bei laiku atliekamą minimaliojo darbo užmokesčio atnaujinimą. Šių valstybių narių taip pat prašoma užtikrinti, kad minimaliojo užmokesčio svyravimai ir atskaitymai būtų proporcingi ir taikomi pagrįstais atvejais, ir kad socialiniai partneriai veiksmingai dalyvautų nustatant ir atnaujinant minimalųjį darbo užmokestį.

Pagrindiniai faktai

Komisijos Pirmininkė U. von der Leyen savo kadencijos pradžioje pažadėjo pristatyti teisinę priemonę, kad būtų užtikrinta, jog darbuotojai Europos Sąjungoje gautų teisingą minimalųjį darbo užmokestį, o savo įsipareigojimą pakartojo savo pirmajame pranešime apie Sąjungos padėtį 2020 m. rugsėjo 16 d.

Teisė į deramą minimalųjį darbo užmokestį įtvirtinta Europos socialinių teisių ramsčio 6 principe; šį ramstį 2017 m. lapkričio mėn. Geteborge visų valstybių narių vardu drauge paskelbė Europos Parlamentas, ES Taryba ir Europos Komisija.

Šiandienos pasiūlymas pateiktas po dviejų etapų konsultacijų su socialiniais partneriais.

Dabar EK pasiūlymas bus perduotas patvirtinti Europos Parlamentui ir ES Tarybai.

Kai direktyva bus priimta, valstybės narės per dvejus metus jos nuostatas turės perkelti į savo nacionalinės teisės aktus.

Daugiau informacijos

Komisijos pasiūlymas dėl ES direktyvos dėl deramo minimaliojo darbo užmokesčio ES

Prie Komisijos pasiūlymo pridedamas Komisijos tarnybų darbinis dokumentas ir poveikio vertinimas

Klausimai ir atsakymai. Deramas minimalusis darbo užmokestis

Informacijos suvestinė. Deramas minimalusis darbo užmokestis