Europos Komisija priėmė Tarybai skirtą rekomendaciją pradėti derybas dėl naujos partnerystės su Jungtine Karalyste

 

 

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė: „Dabar metas pradėti dirbti. Laiko turime nedaug. Derėsimės sąžiningai ir skaidriai, tačiau iki pabaigos ginsime ES ir mūsų piliečių interesus.“

Rekomendacijoje pateikiamas išsamus pasiūlymas dėl derybinių nurodymų, kuriuose nustatomas būsimos partnerystės, kurią Europos Sąjunga numato užmegzti su Jungtine Karalyste, mastas bei sąlygos. Šie derybiniai nurodymai yra susiję su visomis rūpimomis derybų sritimis, įskaitant prekybos ir ekonominį bendradarbiavimą, teisėsaugos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, užsienio politiką, saugumą ir gynybą, dalyvavimą Europos Sąjungos programose ir kitose teminėse bendradarbiavimo srityse. Konkrečiame skyriuje, kuriame reglamentuojamas valdymas, pateikiami visas bendradarbiavimo ekonomikos ir saugumo klausimais sritis apimančios bendros valdymo sistemos metmenys.

Panašiai, kaip ir per derybas dėl Susitarimo dėl išstojimo, Europos Komisija, kaip ES derybininkė, ketina toliau dirbti glaudžiai koordinuodama veiksmus su Taryba bei jos parengiamaisiais organais ir Europos Parlamentu.

Dabar derybinių nurodymų projektą turės priimti Taryba. Taip bus oficialiai suteikti įgaliojimai Europos Komisijai, kaip Europos Sąjungos derybininkei, pradėti derybas.

2020 m. sausio 31 d. Jungtinė Karalystė išstojo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo). Išstojimo tvarka nustatyta Susitarime dėl išstojimo, kuris įsigaliojo 2020 m. vasario 1 d. Jame numatytas pereinamasis laikotarpis, kuriuo bent iki 2020 m. gruodžio 31 d. Jungtinei Karalystei toliau taikoma ES teisė, nebent pagal Susitarimą dėl išstojimo įsteigtas Jungtinis komitetas iki 2020 m. liepos 1 d. priims vienintelį sprendimą, kuriuo pereinamasis laikotarpis pratęsiamas ne daugiau kaip 1 arba 2 metams.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_176