Europos Komisija pristato 2019 m. ES biudžetą

 

Europos Komisija gegužės 23 d. pasiūlė 2019 m. ES biudžeto projektą, kuriame numatyta 166 mlrd. EUR įsipareigojimų (3 % daugiau nei 2018 m.), kuriais siekiama investuoti į stipresnę ir atsparesnę Europos ekonomiką ir skatinti solidarumą ir saugumą abipus ES sienos.

Šis biudžetas yra šeštas pagal galiojantį 2014–2020 m. ilgalaikį ES biudžetą parengtas biudžetas, sudarytas laikantis jame nustatytų apribojimų. Juo siekiama optimizuoti galiojančių programų ir naujų iniciatyvų finansavimą ir didinti Europos pridėtinę vertę atsižvelgiant į J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetus.

Už biudžetą ir žmogiškuosius išteklius atsakingas Komisijos narys Güntheris H. Oettingeris sakė: „Siūlome plataus užmojo biudžetą, kuris ir toliau padės įgyvendinti mūsų prioritetus, visų pirma susijusius su investicijomis, darbo vietomis, jaunimu, migracija, solidarumu ir saugumu, ir didinti Europos pridėtinę vertę piliečiams. Turime užtikrinti ES stabilumą ir tikiuosi, kad su Parlamentu ir Taryba pavyks susitarti kuo greičiau.

Pasiūlymas grindžiamas prielaida, kad Jungtinė Karalystė, išstojusi iš ES 2019 m. kovo 30 d., iki 2020 m. pabaigos ir toliau prisidės prie ES biudžetų įgyvendinimo ir dalyvaus juos įgyvendinant taip, lyg ji būtų valstybė narė.

Šį biudžeto pasiūlymą dabar kartu aptars Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos valstybės narės. Šį mėnesį Komisija pateikė pasiūlymą dėl 2021–2027 m. laikotarpio pragmatiško ir šiuolaikinio ilgalaikio biudžeto.

Europos ekonomikos skatinimas

2019 m. lėšos, skirtos konkrečiai ekonomikos augimui remti, iš viso sudarys beveik 80 mlrd. EUR įsipareigojimų. Į šią sumą įtrauktas didesnis finansavimas kelioms pavyzdinėms programoms:

 • 12,5 mlrd. EUR (8,4 % daugiau nei 2018 m.) skirti moksliniams tyrimams ir inovacijoms pagal programą „Horizontas 2020“, įskaitant 194 mln. EUR naujajai Europos našiajai kompiuterijos bendrajai įmonei;
 • 2,6 mlrd. EUR skirti švietimui pagal programą „Erasmus+“ (10,4 % daugiau nei 2018 m.);
 • 3,8 mlrd. EUR skirti infrastruktūros tinklams pagal Europos infrastruktūros tinklų priemonę (EITP) (36,4 % daugiau nei 2018 m.);
 • papildomi 233,3 mln. EUR skirti Jaunimo užimtumo iniciatyvai, kuria siekiama remti jaunimą, gyvenantį regionuose, kuriuose jaunimo nedarbas yra didelis – šios lėšos papildys Europos socialinio fondo lėšas.

  Komisija tikisi, kad 2014–2020 m. sanglaudos politikos programos 2019 m. bus ir toliau įgyvendinamos visu pajėgumu (vilčių teikia praėjusių metų pabaigos rezultatai) – joms skirti 57 mlrd. EUR (2,8 % daugiau nei 2018 m.), o žemės ūkio politikos finansavimas išliks stabilus – beveik 60 mlrd. EUR (1,2 % daugiau nei 2018 m.).

Saugumas ES ir už jos ribų

Nors esama 2014–2020 m. ilgalaikio ES biudžeto apribojimų, Komisija naudojasi visomis biudžeto lankstumo priemonėmis, siekdama užtikrinti, kad šiais metais vėl būtų skiriama daugiau dėmesio migracijos ir sienų valdymo klausimams:

 • bendros Europos prieglobsčio sistemos reformai, kuria siekiama užtikrinti veiksmingesnę, teisingesnę ir humaniškesnę prieglobsčio politiką;
 • naujai atvykimo ir išvykimo sistemai, kuria siekiama stiprinti sienų valdymą;
 • Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų, ES prieglobsčio agentūros ir kitų su sienų ir vizų klausimais susijusių agentūrų stiprinimui;
 • papildomi 1,5 mlrd. EUR skirti Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonei, siekiant toliau teikti maistą, švietimo paslaugas ir būstą Sirijos ir kitų šalių karo pabėgėliams (papildomi 500 mln. EUR bus skirti iš dabartinio 2018 m. biudžeto, todėl Komisija taip pat siūlo jį iš dalies pakeisti);
 • dviejų pagrindinių iniciatyvų įgyvendinimui: Partnerystės su ES nepriklausančiomis šalimis modelio pagal Europos migracijos darbotvarkę ir Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF), siekiant šalinti pagrindines migracijos priežastis.

Naujų iniciatyvų rėmimas

Šiuo biudžeto projektu siekiama ne tik konsoliduoti ankstesnes pastangas, bet ir remti naujas iniciatyvas:

 • 103 mln. EUR skirti Europos solidarumo korpusui, kuriuo jaunimui suteikiamos galimybės savanoriauti arba dirbti savo šalies ar užsienio projektuose;
 • 11 mln. EUR skirti Europos darbo institucijai kurti – ši institucija padės užtikrinti sąžiningą darbo jėgos judumą vidaus rinkoje ir supaprastinti nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą;
 • 40 mln. EUR skirti struktūrinių reformų rėmimo programai pratęsti – šia programa daugiausia siekiama remti struktūrinių reformų įgyvendinimą valstybėse narėse;
 • 245 mln. EUR skirti Europos gynybos pramonės plėtros programai kurti – šia programa siekiama remti Europos gynybos pramonę ir kurti Europos gynybos sąjungą;
 • 150 mln. EUR skirti atsakui į žemės drebėjimus, gaisrus ir kitas nelaimes Europoje stiprinti, pasitelkiant ES lygmens civilinės saugos pajėgumų rezervą, įskaitant „rescEU“ įrangą ir grupes;
 • 5 mln. EUR skirti naujai Europos prokuratūrai steigti, siekiant vykdyti baudžiamąjį persekiojimą už tarpvalstybinius nusikaltimus, įskaitant sukčiavimą, pinigų plovimą ir korupciją. Bus imtasi tolesnių veiksmų siekiant apsaugoti asmenis ir bendroves nuo kibernetinių išpuolių.

Pagrindiniai faktai

2019 m. ES biudžeto projekte prie kiekvienos finansuotinos programos nurodytos dvi sumos: įsipareigojimų ir mokėjimų. Įsipareigojimai reiškia finansavimą, dėl kurio konkrečiais metais galima susitarti sutartyse, o mokėjimai – faktiškai sumokėtus pinigus. Siūlomą 2019 m. ES biudžeto projektą sudaro 166 mlrd. EUR įsipareigojimų (3 % daugiau nei 2018 m.) ir 149 mlrd. EUR mokėjimų (3 % daugiau nei 2018 m.).

Apskritai ES biudžetas visų pirma yra investicijų biudžetas. Maždaug 1 % ES BNP ir maždaug 2 % visų ES viešųjų išlaidų sudarančio ES biudžeto tikslas – papildyti nacionalinius biudžetus ir įgyvendinti prioritetus, dėl kurių susitarė visos ES narės.

Jungtinės Karalystės ir Sąjungos derybininkų parengto susitarimo dėl išstojimo projekto straipsniuose dėl finansinio susitarimo numatyta, kad pereinamuoju laikotarpiu Jungtinė Karalystė ir toliau prisidės prie Sąjungos biudžetų įgyvendinimo ir dalyvaus juos įgyvendinant taip, lyg ji būtų visavertė narė. Todėl 2019 m. ES biudžeto projektas sudarytas į tai atsižvelgiant.

Daugiau informacijos