Europos Komisija skelbia ES blokų grandinės stebėjimo centro ir forumo veiklos pradžią

 

 

Vasario 1 d. pradeda veikti ES blokų grandinės stebėjimo centras ir forumas. Juos Komisija įsteigė palaikoma Europos Parlamento, atstovaujamo Jakobo von Weizsäckerio, neseniai parengusio pranešimą dėl virtualiųjų valiutų.

Blokų grandinės stebėjimo centras ir forumas kreips dėmesį į svarbiausius blokų grandinės technologijos pokyčius, rems Europos subjektus ir skatins Europą aktyviau bendradarbiauti su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, kurių veikla susijusi su šiomis technologijomis.

Blokų grandinės technologijos, kurias naudojant saugomi visame tinkle paskirstyti informacijos blokai, yra vienos iš pažangiausių, nes užtikrina aukštą internetinių ekonominių sandorių atsekamumo ir saugumo lygį. Manoma, kad jos turės įtakos skaitmeninėms paslaugoms ir pakeis verslo modelius įvairiose srityse, kaip antai sveikatos priežiūros, draudimo, finansų, energetikos, logistikos, intelektinės nuosavybės teisių valdymo ar valdžios paslaugų.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Tokios technologijos, kaip blokų grandinė, gali padėti sumažinti sąnaudas ir kartu padidinti patikimumą, atsekamumą ir saugumą. Jos turi didžiulį potencialą užtikrinti, kad internetiniai socialiniai ir ekonominiai sandoriai būtų saugesni, nes apsaugo nuo išpuolių ir leidžia veikti be tarpininko. Turėdami tvirtą Europos technologinių gebėjimų bazę ir pažangių startuolių, norime tapti pirmaujančiu pasaulyje regionu, kuriančiu blokų grandinės technologijas ir investuojančiu į jų plėtrą.“

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Būdama viena iš daugelio skaitmenines inovacijas skatinančių technologijų, blokų grandinė iš tiesų gali lemti perversmą finansinių paslaugų ir rinkų sektoriuje. Blokų grandinės stebėjimo centras ir forumas stebės pokyčius ir teiks politikai formuoti reikalingą informaciją.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pareiškė: „Manau, kad blokų grandinės technologija atneš esminių permainų, ir norėčiau, kad Europa taptų viena iš jos plėtros lyderių. Vietoj iniciatyvų įvairovės turime sukurti tikrai palankią aplinką – bendrąją skaitmeninę blokų grandinės rinką, kuri būtų naudinga visiems piliečiams. ES blokų grandinės stebėjimo centro ir forumo įsteigimas yra svarbus žingsnis ta kryptimi.

Europos Komisija blokų grandinės projektus finansavo nuo 2013 m. pagal Europos Sąjungos mokslinių tyrimų programas (Septintąją bendrąją programą ir programą „Horizontas 2020“). Iki 2020 m. su blokų grandinės technologijomis susijusiems projektams finansuoti gali būti skirta iki 340 mln. EUR.

Skatinti vyriausybes, Europos pramonę ir piliečius naudotis blokų grandinės teikiamomis galimybėmis

Europos novatoriai ir verslininkai jau siūlo tam tikrų blokų grandinėmis grindžiamų sprendimų. Bandomuosiuose projektuose dalyvauja pagrindiniai tradicinių sektorių veikėjai, tokie kaip bankai, draudimo įmonės, vertybinių popierių biržos, logistikos ar kitos įmonės. Daug valstybių narių paskelbė apie iniciatyvas, kuriomis siekiama skatinti aktyviau naudoti blokų grandinės technologiją.

Europos Komisija nori remtis esamomis iniciatyvomis, užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos tarpvalstybiniu mastu, sukaupti patirtį ir spręsti blokų grandine pagrįstų naujų paradigmų uždavinius (tokius kaip tarpininkavimo atsisakymas, patikimumas, saugumas ir atsekamumas pagal dizainą).

ES blokų grandinės stebėjimo centras ir forumas aktyviai padės Europai pasinaudoti naujomis blokų grandinės teikiamomis galimybėmis, kaupti patirtį ir pirmauti šioje srityje. Jis rinks informaciją, stebės ir analizuos tendencijas, spręs problemas ir sieks išnaudoti blokų grandinių socialinį ir ekonominį potencialą. Jis sudarys sąlygas tarptautiniu mastu bendradarbiauti praktiškai naudojant technologijas, sutelks geriausius Europos ekspertus ir bus atviras forumas blokų grandinės technologams, novatoriams, piliečiams, sektoriaus suinteresuotiesiems subjektams, valdžios institucijoms, reguliavimo ir priežiūros institucijoms, tad jie galės aptarti ir plėtoti naujas idėjas ir kartu atvirai mokytis ir bendradarbiauti.

Stebėjimo centro informavimo veiklai Europoje remti partneriu pasirinktas ConsenSys, dabar Europoje įsitvirtinęs pasaulinio masto veikėjas, atrinktas praėjusiais metais paskelbus konkursąConsenSys, kaip svarbus blokų grandinės technologijos bendruomenės narys, tvirtai įsipareigos plėtoti blokų grandinės technologiją, teiks patikimas žinias ir padės užmegzti ryšius su pasauline blokų grandinės ekosistema, taip pat skatins verslumą, padėsiantį bendradarbiauti su suinteresuotaisiais subjektais ir ES bei pasaulio ekspertais. 2018 m. sausio 29 d. pasirašęs sutartį, valdydamas ES stebėjimo centro ir forumą veiklą, jis glaudžiai bendradarbiaus su Komisijos tarnybomis.

Pagrindiniai faktai

Europos Komisija nori užtikrinti didesnį blokų grandinės dalyvių matomumą ir remtis esamomis iniciatyvomis, sukaupti patirtį ir spręsti blokų grandine pagrįstų naujų paradigmų uždavinius, pavyzdžiui, remti Europos pramonę, tobulinti verslo procesus ir sudaryti sąlygas kurti naujus verslo modelius. Blokų grandinės stebėjimo centras ir forumas sukurtas kaip bandomasis Europos Parlamento projektas (jį pasiūlė EP narys Jakobas von Weizsäckeris) ir yra skirtas Komisijos finansinių technologijų srities darbui remti.

Finansinės technologijos yra Europos Komisijos politikos prioritetas, nes jos gali atlikti svarbų vaidmenį siekiant tikslų, susijusių su bendrosios rinkos, bankų sąjungos, kapitalo rinkų sąjungos ir mažmeninių finansinių paslaugų plėtra.

Pripažindama tarpsektorinius pokyčius sektoriuje, 2016 m. lapkričio mėn. Komisija, siekdama parengti visapusišką finansinių technologijų strategiją, įsteigė Finansinių technologijų darbo grupę. Šiuo metu Komisija rengia Finansinių technologijų veiksmų planą, jis bus pateiktas pavasarį.

Daugiau informacijos

Informacijos apie blokų grandinės technologiją suvestinė

Blokų grandinės technologijos