Europos Komisija skelbia Susitarimo dėl išstojimo pagal 50 straipsnį projektą

 

 

Projekte teisiškai suformuluota 2017 m. gruodžio 8 d. paskelbta Europos Sąjungos ir Jungtinės Karalystės Vyriausybės derybininkų bendra ataskaita dėl pažangos, padarytos derybų pirmajame etape, ir teikiamas pasiūlymas dėl neišspręstų ir bendroje ataskaitoje minimų, bet išsamiai nenagrinėtų išstojimo klausimų. Be to, remiantis Tarybos (50 straipsnis) 2018 m. sausio 29 d. priimtais papildomais derybiniais nurodymais, į jį įtrauktas tekstas dėl pereinamojo laikotarpio.   

Susitarimo dėl išstojimo projektą sudaro šešios dalys: įvadinės nuostatos, piliečių teisės, kiti atsiskyrimo klausimai, susiję, pavyzdžiui, su rinkai iki išstojimo dienos pateiktomis prekėmis, finansinis susitarimas, pereinamojo laikotarpio priemonės ir institucinės nuostatos, taip pat protokolas dėl Airijos ir Šiaurės Airijos. Šiame protokole išdėstoma, kaip praktiškai galėtų būti įgyvendinta bendroje ataskaitoje minima trečia galimybė, siekiant išvengti realios sienos Airijos saloje. Tai bendroje ataskaitoje pateiktas atsarginis variantas, naudotinas jei nebus sutarta dėl kitų sprendimų. Šis protokolo projektas neužkerta kelio diskusijoms dėl kitų dviejų galimybių.

Susitarimo dėl išstojimo projektas skelbiamas internete vadovaujantis Komisijos skaidrumo politika. Komisija pateikė Susitarimo dėl išstojimo projektą dabar siekdama užtikrinti, kad visų pirma liktų laiko konsultuotis su valstybėmis narėmis ir Europos Parlamentu, o vėliau – deryboms su Jungtine Karalyste. Atsižvelgiant į tai, kad dėl Susitarimo dėl išstojimo turi būti sutarta ir jis turi būti ratifikuotas iki Jungtinės Karalystės išstojimo, svarbu pakankamai laiko palikti deryboms.

Tolesni veiksmai

Susitarimo dėl išstojimo projektas dabar bus nusiųstas Tarybai (50 straipsnis) ir Europos Parlamento „Brexit’o“ iniciatyvinei grupei aptarti, o tada deryboms bus perduotas Jungtinei Karalystei.

Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) paragino Jungtinę Karalystę aiškiau išdėstyti savo poziciją dėl pagrindinių būsimų santykių principų iki kovo 22–23 d. įvyksiančio susitikimo, kuriame numatoma priimti papildomas gaires.

Visą Susitarimą dėl išstojimo pagal 50 straipsnį turės patvirtinti Taryba (50 straipsnis), Europos Parlamentas ir Jungtinė Karalystė pagal atitinkamus konstitucinius reikalavimus.

Jungtinė Karalystė iš Europos Sąjungos išstos 2019 m. kovo 30 d.

Pagrindiniai faktai

2017 m. gruodžio 15 d. Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis) palankiai įvertino per pirmąjį derybų etapą padarytą pažangą, kaip išdėstyta Komisijos komunikate ir 2017 m. gruodžio 8 d. bendroje ataskaitoje.

Ji paragino Komisiją, kaip Sąjungos derybininkę, ir Jungtinę Karalystę užbaigti darbą visais su išstojimu susijusiais klausimais, įskaitant tuos, kurie dar nebuvo nagrinėti pirmajame etape, įtvirtinti pasiektus rezultatus ir pradėti rengti atitinkamas Susitarimo dėl išstojimo dalis. Ji pabrėžė, kad derybų antrajame etape pažanga gali būtų daroma tik tuo atveju, jeigu bus visiškai įvykdyti ir kuo greičiau tiksliai perkelti į teisės aktus visi pirmajame etape prisiimti įsipareigojimai.

Šiuo derybų etapu toliau galios visos 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos (50 straipsnis)  ir visi 2017 m. gegužės 22 d. Tarybos derybiniuose nurodymuose nustatyti bendrieji derybų principai ir tvarka.

Daugiau informacijos

Susitarimo dėl išstojimo projekto tekstas

Klausimai – atsakymai apie išstojimo projekto paskelbimą

ES derybų dokumentai ir pozicijos dokumentai