Europos Komisija teikia karinio mobilumo gerinimo veiksmų planą

 

 

Įgyvendindamos Pirmininko J.-C. Junckerio pažadą iki 2025 m. sukurti visapusišką gynybos sąjungą, Komisija ir vyriausioji įgaliotinė teikia karinio mobilumo gerinimo Europos Sąjungoje ir už jos ribų veiksmų planą.

Nuo galimybių perkelti karines pajėgas ir techniką priklauso europiečių saugumas, todėl svarbu sukurti veiksmingesnę, sparčiai reaguojančią ir susietą Sąjungą, kaip nurodyta 2017 m. lapkričio mėn. Bendrame komunikate dėl karinio mobilumo gerinimo ES ir raginama Visuotinės ES užsienio ir saugumo politikos strategijos dokumente. Šiandien paskelbtame veiksmų plane nustatytos priemonės, kuriomis bus šalinamos fizinės, procedūrinės ar reguliavimo kliūtys kariniam mobilumui. Labai svarbu, kad šis veiksmų planas būtų įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su ES valstybėmis narėmis ir visais susijusiais subjektais.

Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini teigė: „Svarbiausi Europos Sąjungos prioritetai – propaguoti taiką ir užtikrinti mūsų piliečių saugumą. Sudarydami kariniam mobilumui tinkamas sąlygas ES galėsime veiksmingiau išvengti krizių, sklandžiau dislokuoti pajėgas misijoms ir greičiau reaguoti į iškilusius iššūkius. Tai bus dar vienas žingsnis siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tiek ES lygmeniu (be kita ko, naudojantis neseniai oficialiai pradėtu nuolatiniu struktūrizuotu bendradarbiavimu), tiek ir su mūsų partneriais, pirmiausia su NATO. Mums, europiečiams, bendradarbiavimas ir toliau yra vienintelis būdas veikti šiandienos pasaulyje.“

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Violeta Bulc pridūrė: „Mūsų tikslas – geriau išnaudoti turimą transporto tinklą ir užtikrinti, kad planuojant infrastruktūros projektus būtų atsižvelgiama į karinius poreikius. Tai reiškia, kad bus efektyviau naudojamos viešosios lėšos ir turėsime dar geresnį transporto tinklą, kuriuo bus galima be jokių kliūčių judėti per visą žemyną. Tai bendro saugumo klausimas.“

Šiandien paskelbtas veiksmų planas grindžiamas Europos gynybos agentūros parengtu Karinio mobilumo veiksmų planu. Siūlomi konkretūs veiksmai šiose srityse:

  • Kariniai reikalavimai. Siekiant efektyvaus ir koordinuoto karinio mobilumo visoje ES pirmiausia turi būti nustatyti kariniai reikalavimai. Europos išorės veiksmų tarnyba ir ES karinis štabas parengs karinius reikalavimus, atitinkančius ES ir jos valstybių narių poreikius, įskaitant kariniam judėjimui reikalingą infrastruktūrą. Taryba raginama šiuos karinius reikalavimus apsvarstyti ir patvirtinti iki 2018 m. vidurio.
  • Transporto infrastruktūra. Vykdant infrastruktūros ir investicijų politiką galima dar pagerinti civilinių ir karinių poreikių sinergiją. Iki 2019 m. Komisija nustatys, kurios transeuropinio transporto tinklo dalys yra tinkamos kariniam transportui, o kurias infrastruktūros dalis reikėtų pagerinti (pvz., padidinti viadukų aukštį ir leidžiamąją apkrovą). Bus sudarytas prioritetinių projektų sąrašas. Rengdama kitą daugiametę finansinę programą Komisija atsižvelgs į tai, kad šiems projektams gali reikėti papildomos finansinės paramos.
  • Reguliavimo ir procedūriniai klausimai. Komisija išnagrinės, ar būtų galima supaprastinti ir racionalizuoti karinėms operacijoms taikomus muitinės formalumus, ir įvertins, ar reikėtų suderinti pavojingųjų krovinių gabenimo civiliniais ir kariniais tikslais taisykles. Savo ruožtu Europos gynybos agentūra padės valstybėms narėms sukurti leidimų kirsti sieną suteikimo tvarką.

Veiksmus bendrai įgyvendins Komisija, Europos išorės veiksmų tarnyba ir Europos gynybos agentūra, glaudžiai bendradarbiaudamos su valstybėmis narėmis. Viskas bus daroma nepažeidžiant ES valstybių narių teritorinio suverenumo ir nacionalinio sprendimų priėmimo proceso. Taip pat bus užtikrinta, kad veiksmai būtų koordinuojami su nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) ir specialaus kariniam mobilumui skirto PESCO projekto veikla. Siekiant nuoseklumo ir sinergijos, įgyvendinant Bendrą pareiškimą bus toliau bendradarbiaujama ir konsultuojamasi su NATO karinio mobilumo klausimu.

Tolesni veiksmai

Veiksmų planas teikiamas ES valstybėms narėms svarstyti ir patvirtinti. Tikimasi, kad pirmieji veiksmai bus įgyvendinti per ateinančius mėnesius.

Pirmoji veiksmų plano įgyvendinimo pažangos ataskaita valstybėms narėms bus pateikta iki 2019 m. vasaros.

Pagrindiniai faktai

2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Pirmininkas J.-C. Junckeris pabrėžė, kad iki 2025 m. būtina sukurti visapusišką Europos gynybos sąjungą.

ES jau imasi būtinų žingsnių, kad būtų labiau pasirengusi ir pajėgesnė reaguoti į krizes, o viena iš būtinų sąlygų – galėti sklandžiai, veiksmingai ir greitai perkelti karines pajėgas ir techniką į kitą ES regioną ar netgi už jos ribų. Šis veiksmų planas grindžiamas 2017 m. lapkričio 10 d. komunikatu dėl karinio mobilumo gerinimo ES.

Karinio mobilumo gerinimas yra ir vienas iš nuolatinio struktūrizuoto bendradarbiavimo (PESCO) įsipareigojimų, nustatytų 2017 m. gruodžio mėn., ir jam skirtas atskiras PESCO projektas. Šiai sričiai daug dėmesio skiriama ir bendrame ES ir NATO pareiškime.

Daugiau informacijos

Karinio mobilumo veiksmų planas

Informacijos suvestinė. Karinis mobilumas

Informacijos suvestinė. Nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas

Bendras ES ir NATO pareiškimas