Europos Komisija teikia pasiūlymus dėl laisvo prekių judėjimo gerinimo

 

Šiandien Komisija teikia du pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais siekiama sudaryti geresnes sąlygas bendrovėms, visų pirma MVĮ, parduoti savo gaminius visoje Europoje, ir sustiprinti nacionalinių valdžios institucijų ir muitinės pareigūnų vykdomą kontrolę, kad būtų užkirstas kelias nesaugių gaminių pardavimui Europos vartotojams.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas teigė: „Bendroji rinka, kurią sudaro 500 milijonų vartotojų, yra puiki ES sėkmės istorija. Šiandien mes naikiname kliūtis, stipriname pasitikėjimą ir suteikiame galimybes įmonėms ir vartotojams gauti kuo daugiau naudos.“

Už vidaus rinką atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska pridūrė: „Bendroji rinka yra pagrįsta pasitikėjimu. Vartotojai turi galėti neabejoti tuo, kad jų naudojami gaminiai atitinka tokius pačius standartus, nepriklausomai nuo jų kilmės; o valdžios institucijos turi galėti būti užtikrintos, kad jų nacionalinėse rinkose esantys gaminiai yra saugūs jų piliečiams. Krūtų implantų ir „dyzelgeito“ skandalai pakenkė šiam pasitikėjimui ir mes jį turime atkurti nustatydami griežtesnę kontrolę visose srityse. Netinkamos kokybės gaminiams ES ne vieta.“

Šiandieninėmis iniciatyvomis siekiama pagerinti du laisvo prekių judėjimo ES aspektus:

  • Palengvinti gaminių pardavimą kitose valstybėse narėse

Abipusio pripažinimo principu užtikrinama, kad gaminiai, kuriems netaikomas ES masto reglamentavimas, iš esmės judėtų laisvai bendrojoje rinkoje, jei jais teisėtai prekiaujama vienoje valstybėje narėje. Šiuo principu gamintojams turėtų būti suteikta galimybė parduoti savo gaminius visoje Europoje be jokių papildomų reikalavimų. Tačiau tai ne visada veikia taip, kaip turėtų. Praktikoje įmonės, norinčios parduoti tokius gaminius kaip batai, stalo įrankiai ar baldai, kitoje valstybėje narėje dažnai susiduria su kliūtimis, vėlavimu ir papildomomis išlaidomis. Tam, kad principas praktikoje veiktų greičiau, paprasčiau ir aiškiau, Komisija siūlo naują Reglamentą dėl prekių abipusio pripažinimo. Įmonės per porą mėnesių, o ne metų sužinos, ar jų gaminiai gali būti parduodami kitoje ES šalyje. Jos taip pat galės naudoti savanorišką deklaraciją, kad įrodytų, jog jų gaminiai atitinka atitinkamus reikalavimus savo šalyje. Tokiu būdu kitų valstybių narių valdžios institucijoms bus lengviau įvertinti, ar abipusio pripažinimo principas turėtų būti taikomas ar ne. Taip pat problemų sprendimo mechanizmas padės greičiau išspręsti įmonių ir nacionalinių valdžios institucijų ginčus. Pareigūnų mokymai ir mainai dar labiau sustiprins nacionalinių valdžios institucijų bendradarbiavimą ir tarpusavio pasitikėjimą. Nacionalinėms valdžios institucijoms nebus užkirstas kelias atsižvelgti į teisėtus viešojo intereso klausimus.

  • Sustiprinti nacionalinių valdžios institucijų vykdomą kontrolę siekiant užtikrinti, kad gaminiai yra saugūs ir atitinka taisykles

ES rinkoje vis dar parduodama daug nesaugių ir reikalavimus neatitinkančių gaminių: net 32 proc. žaislų, 58 proc. elektronikos prekių, 47 proc. statybos produktų ar 40 proc. asmeninių apsaugos priemonių, juos patikrinus, neatitinka ES teisės aktuose numatytų saugos ar vartotojų informavimo reikalavimų. Tai kelia pavojų vartotojams, o reikalavimus atitinkančios įmonės atsiduria nepalankioje konkurencinėje padėtyje. Projektas dėl Reglamento dėl Sąjungos suderintų teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo, kuriuo skatinamas intensyvesnis nacionalinių rinkos priežiūros institucijų bendradarbiavimas, padės sukurti teisingesnę prekių vidaus rinką. Tai, be kita ko, apims keitimąsi informacija apie neteisėtus gaminius ir vykdomus tyrimus, kad valdžios institucijos galėtų imtis efektyvių veiksmų dėl reikalavimų neatitinkančių gaminių. Reglamentas taip pat padės nacionalinėms valdžios institucijoms pagerinti gaminių, patenkančių į ES rinką, patikrą. Kadangi 30 proc. prekių ES yra importuojamos, Komisija taip pat siūlo sustiprinti uostų ir išorės sienų patikrą.

Tolesni veiksmai

Reglamentų projektai bus pateikti priimti Europos Parlamentui ir Tarybai. Priimti šie reglamentai bus taikomi tiesiogiai.

Pagrindiniai faktai

Bendroji rinka, kuriai 2018 m. sukanka 25 metai, yra vienas iš didžiausių Europos laimėjimų; jos paskirtis – laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir žmonių judėjimas. Joje vartotojams siūlomas didesnis pasirinkimas ir mažesnės kainos, taip pat galimybės specialistams ir įmonėms. Žmonėms suteikiama galimybė keliauti, gyventi, dirbti ir studijuoti ten, kur jie pageidauja. Tačiau šiomis galimybėmis ne visada pavyksta pasinaudoti, nes trūksta žinių apie bendrosios rinkos taisykles, jos nėra taikomos arba paprasčiausiai esama nepagrįstų kliūčių. Dėl šios priežasties 2015 m. Komisija pristatė bendrosios rinkos strategiją – veiksmų planą, kuriuo siekiama įgyvendinti Komisijos pirmininko J.-C. Junckerio politinį įsipareigojimą išnaudoti visas bendrosios rinkos galimybes, kad Europos įmonės suklestėtų pasaulio ekonomikoje.

Prekyba prekėmis sudaro 75 proc. ES vidaus prekybos ir beveik 25 proc. ES BVP. ES taisyklės dėl gaminių apima didžiąją daugumą visų ES pagaminamų gaminių. Jų vertė yra 2 400 mlrd. EUR, o juos gamina ar platina apie 5 mln. įmonių. ES taisyklėmis gaminiams leidžiama laisvai judėti visoje Sąjungoje kartu užtikrinant aukšto lygio aplinkos ir sveikatos apsaugą bei saugą. Pavyzdžiui, tokių sričių kaip žaislai ir cheminiai produktai ES teisės aktai yra vieni griežčiausių pasaulyje.

Šiandienos pasiūlymais papildomos kitos jau pasiūlytos iniciatyvos, susijusios su 2015 m. bendrosios rinkos strategija: priemonės, kuriomis gerinama intelektinės nuosavybės teisių apsauga, pasiūlymai dėl elektroninės prekybos, dalijimosi ekonomikos gairės, veiksmai, kuriais siekiama modernizuoti ES standartizacijos politiką, pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyva, priemonės, skirtos suteikti naują postūmį paslaugų sektoriuje, ir veiksmai, kuriais siekiama sustiprinti atitikties užtikrinimą ir ES bendrosios rinkos praktinį veikimą.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai

Informacijos suvestinė. Bendroji rinka. Prekyba prekėmis visoje Europoje 

Vaizdo medžiaga – Bendroji rinka

Pasiūlymas dėl Reglamento dėl abipusio prekių pripažinimo

Pasiūlymas dėl reglamento dėl Sąjungos suderintų teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo

Komunikatas „Prekes reglamentuojančių dokumentų rinkinys. Pasitikėjimo bendrąja rinka didinimas“

Ataskaita dėl Direktyvos dėl bendrosios rinkos skaidrumo (Direktyva 2015/1535) veikimo

Ataskaita dėl akreditavimo