Europos Komisijos gairės dėl saugaus kelionių atnaujinimo

 

 

Šiandien Europos Komisija pristato gaires ir rekomendacijas, kad padėtų valstybėms narėms palaipsniui panaikinti kelionių apribojimus ir leisti turizmo įmonėms atnaujinti veiklą po kelis mėnesius trukusių suvaržymų, kartu laikantis būtinų atsargumo priemonių.

Priemonės dėl saugaus keliavimo užtikrinimo. Europos Komisija siekia, kad toliau nurodytomis priemonėmis žmonėms būtų suteikta galimybė vėl užtikrintai ir saugiai keliauti:

 • Saugiai atkurti judėjimo laisvę ir panaikinti vidaus sienų kontrolę. Europos Komisija siūlo taikyti laipsnišką koordinuotą metodą, pagal kurį pirmiausia panaikinami apribojimai tarp panašios epidemiologinės padėties teritorijų arba valstybių narių. Valstybės narės turėtų veikti remdamosi šiais 3 kriterijais:
 1. epidemiologine padėtimi: visų pirma dėmesys sutelkiamas į teritorijas, kuriose, remiantis Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) gairėmis, padėtis gerėja; tam naudojamasi regioniniu ECDC parengtų žemėlapiu;
 2. gebėjimu per visą kelionę (ir sienos perėjimo punktuose) taikyti plitimo valdymo priemones, įskaitant papildomas apsaugos priemones, jei socialinį atskyrimą sunku užtikrinti,
 3. ekonominiais ir socialiniais aspektais, pirmenybę teikiant tarpvalstybiniam judėjimui svarbiausiose veiklos srityse ir dėl asmeninių priežasčių.

Ypač svarbus nediskriminavimo principas: Valstybei narei nusprendus leisti keliauti į jos teritoriją ar į konkrečias jos teritorijos dalis, ji turėtų tai daryti nediskriminuodama – leisdama keliauti iš visų ES regionų ar šalių, kurių epidemiologinės sąlygos panašios. Be to, visi apribojimai turi būti panaikinti nediskriminuojant – visiems ES piliečiams ir visiems tos valstybės narės gyventojams, neatsižvelgiant į jų pilietybę, ir turėtų būti taikomi visose Europos Sąjungos dalyse, kuriose epidemiologinė padėtis panaši.

 • Atnaujinti transporto paslaugas visoje ES kartu apsaugant transporto darbuotojų ir keleivių sveikataGairėse Europos Komisija pateikia bendruosius saugaus keleivinio transporto atkūrimo principus, taip pat rekomendacijas, pavyzdžiui, dėl būtinybės riboti keleivių ir transporto darbuotojų bei keleivių tarpusavio kontaktus ir, jei įmanoma, sumažinti keleivių tankumą.
 • Saugiai atkurti turizmo paslaugas. Europos Komisija pateikia viešbučiams bei kito pobūdžio apgyvendinimo paslaugų teikėjams skirtus protokolus, siekiant apsaugoti tiek svečių, tiek darbuotojų sveikatą. Šie kriterijai apima epidemiologinius įrodymus; vietos gyventojams ir turistams pakankamus sveikatos priežiūros sistemos pajėgumus; stiprius priežiūros, stebėsenos, tyrimų pajėgumus ir sąlytį turėjusių asmenų atsekimą.
 • Užtikrinti sąlytį turėjusių asmenų atsekimo programėlių tarpvalstybinį sąveikumą. Atsekimo programėlės turi būti savanoriškos, skaidrios, laikinos, jomis turi būti užtikrinamas kibernetinis saugumas, joms turi būti naudojami nuasmeninti duomenys, jos turėtų būti grindžiamos „Bluetooth“ technologija, būti sąveikios tarpvalstybiniu mastu ir veikti įvairiose operacinėse sistemose. Sąveikumas yra labai svarbus: ES piliečiai turi turėti galimybę saugiai gauti perspėjimus apie galimą infekciją, kad ir kur jie būtų Europos Sąjungoje ir kad ir kokią programėlę naudotų.
 • Užtikrinti, kad čekiai taptų patrauklesne galimybe vartotojams. Pagal ES taisykles keliautojai už atšauktus transporto bilietus arba kelionės paslaugų paketus turi teisę pasirinkti kompensaciją čekiais arba grynaisiais pinigais. Savanoriški čekiai turėtų būti apsaugoti nuo čekį išdavusio subjekto nemokumo, jų galiojimo laikotarpis turėtų būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių, o jų nepanaudojus už juos pinigai turėtų būti grąžinti ne vėliau kaip po vienerių metų. Jie taip pat turėtų suteikti keleiviams pakankamai lankstumo, leisti jiems keliauti tuo pačiu maršrutu tomis pačiomis paslaugų teikimo sąlygomis arba užsisakyti tokios pat rūšies ar lygiavertės kokybės kelionės paslaugų paketą. Taip pat turėtų būti galimybė juos perduoti kitam keliautojui. 

Priemonės turizmo įmonėms. Eurpos Komisija siekia remti Europos turizmo sektorių tokiais būdais:

 • Užtikrinti turizmo įmonių, visų pirma MVĮ, likvidumą, pasitelkiant:

valstybės pagalbos taisyklių lankstumą, kad valstybės narės galėtų sukurti sistemas, skirtas paremti transporto ir turizmo sektorių įmones, pavyzdžiui, čekių garantijų ir kitas likvidumo sistemas, ir užtikrinti, kad būtų patenkinti dėl koronaviruso pandemijos pateikti prašymai kompensuoti išlaidas.

ES finansavimas. ES toliau nedelsdama užtikrina likvidumą nuo krizės nukentėjusioms įmonėms pagal atsako į koronaviruso grėsmę investicijų iniciatyvą, taikant pasidalijamąjį valdymą su valstybėmis narėmis. Be to, Komisija su Europos investicijų fondu suteikė 8 mlrd. EUR finansavimo galimybę 100 000 krizės ištiktų mažų įmonių.

 • Išsaugoti darbo vietas, pasitelkiant 100 mlrd. EUR finansinę paramą pagal programą SURE. Ši programa padeda valstybėms narėms padengti nacionalinių sutrumpinto darbo laiko sistemų ir panašių priemonių, kuriomis įmonėms sudaromos sąlygos išsaugoti darbo vietas, išlaidas.
 • Sukurti piliečių ryšius su vietos turizmo pasiūla, populiarinti vietos lankytinas vietas ir turizmą bei Europą kaip saugią turistinę kryptį. Europos Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis, kad paskatintų rėmimo čekių sistemą, pagal kurią klientai galėtų remti savo mėgstamiausius viešbučius ar restoranus. Europos Komisija taip pat skatins visos Europos komunikacijos kampanijas, kuriose pagrindine turistų traukos vieta įvardijama Europa.

Daugiau informacijos:

Pranešimas spaudai

Klausimai ir atsakymai dėl turizmo ir kelionių dokumentų rinkinio

Klausimai ir atsakymai dėl atsekimo programėlių

Informacijos suvestinė: Komisija padeda atgaivinti Europos turizmą

Informacijos suvestinė: Kelionės ir turizmas Europoje: Praktinės gairės keliautojams ir įmonėms

Komunikatas dėl turizmo ir transporto 2020 m. ir vėliau

Komunikatas dėl laipsniško ir koordinuoto laisvo judėjimo atkūrimo

Komunikatas. Gairės dėl transporto ir susisiekimoIeškoti šios nuorodos vertimų

Komunikatas. Gairės dėl turizmo paslaugų ir apgyvendinimo įstaigų

Rekomendacija dėl čekių

Specialus Europos Komisijos tinklalapis, skirtas ES atsakui į COVID-19 protrūkį