Europos Komisijos pasiūlymas dėl ekonomikos gaivinimo plano

 

Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl ekonomikos gaivinimo plano. Europos Komisija siūlo sukurti naują ekonomikos gaivinimo priemonę „Next Generation EU“, įtrauktą į tvirtą, šiuolaikišką, pakoreguotą ilgalaikį ES biudžetą. Europos Komisija taip pat paskelbė savo patikslintą 2020 m. darbo programą, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama Europos ekonomikos gaivinimo skatinimo ir Europos atsparumo didinimo priemonėms.

Europos ir pasaulio pagrindus sudrebinęs koronavirusas buvo sveikatos priežiūros ir socialinės gerovės sistemų, visuomenės ir ekonomikos, taip pat gyvenimo ir bendradarbiavimo išbandymas. Europos Komisija siūlo pasinaudoti visa ES biudžeto galia šiems tikslams pasiekti: išsaugoti gyvybėms ir pragyvenimo šaltiniams, pašalinti bendrajai rinkai padarytai žalai, taip pat užtikrinti, kad ekonomikos gaivinimo procesas būtų tvarus ir sėkmingas. Priemonės „Next Generation EU“ 750 mlrd. EUR biudžetas ir tikslinis ilgalaikio 2021–2027 m. ES biudžeto sustiprinimas padės užtikrinti, kad bendra finansinė ES biudžeto galia siektų 1,85 trln. EUR.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen sakė: „Mums iškilusį milžinišką iššūkį ekonomikos gaivinimo planas pavers į galimybę, nes ne tik padės atgaivinti ekonomiką, bet ir investuoti į mūsų ateitį: Europos žaliasis kursas ir perėjimas prie skaitmeninių technologijų suteiks postūmį darbo vietų kūrimui ir ekonomikos augimui, padidins mūsų visuomenių atsparumą ir pagerins aplinkos būklę. Europa neturi praleisti šios progos. Mūsų ryžtas veikti turi būti ne menkesnis už mums iškilusių iššūkių mastą. Priemonė „Next Generation EU“ – tai mūsų drąsus atsakas.“

Pagal priemonę „Next Generation EU“ lėšos bus telkiamos laikinai padidinant nuosavų išteklių viršutinę ribą iki 2,00 proc. ES bendrųjų nacionalinių pajamų, todėl Komisija galės pasinaudoti savo tvirtu kredito reitingu skolindamasi 750 mlrd. EUR finansų rinkose. Šios papildomos lėšos bus skirstomos pagal ES programas ir bus grąžintos per ilgą laikotarpį iš būsimų ES biudžetų – ne anksčiau kaip 2028 m., bet ne vėliau kaip 2058 m. Kad šis procesas būtų teisingas ir kolektyvus, Komisija siūlo keletą naujų nuosavų išteklių šaltinių. Be to, siekdama užtikrinti, kad būtų kuo skubiau gauta lėšų būtiniausiems poreikiams patenkinti, Komisija siūlo iš dalies pakeisti dabartinę 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą: papildomai skirti 11,5 mlrd. EUR dar 2020 m.

Priemonei „Next Generation EU“ finansuoti sutelktos lėšos bus investuojamos trimis kryptimis:

1. Su investicijomis ir reformomis susijusi parama valstybėms narėms

 • Pagal naują Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonę, kurios biudžetas – 560 mlrd. EUR, bus teikiama finansinė parama investicijoms ir reformoms (be kita ko, susijusioms su žaliąja bei skaitmenine pertvarka ir valstybių narių ekonomikos atsparumu), susiejant jas su ES prioritetais. Ši priemonė bus įtraukta į Europos semestrą. Pagal ją bus galima naudoti iki 310 mlrd. EUR dotacijų priemonę, taip pat bus galima skirti iki 250 mlrd. EUR paskolų forma. Parama galės pasinaudoti visos valstybės narės, tačiau pirmenybė bus teikiama regionams, kurie labiausiai nukentėjo ir kuriuose atsparumo poreikis yra didžiausias.
 • 55 mlrd. EUR lėšų suma, papildanti dabartinės sanglaudos politikos programų lėšas, nuo dabar iki 2022 m. bus skiriama pagal naują iniciatyvą „REACT-EU“. Tos lėšos bus skirstomos atsižvelgiant į socialinio ir ekonominio krizės poveikio mastą, įskaitant jaunimo nedarbo lygį ir santykinę valstybių narių gerovę. 
 • Bus siūloma sustiprinti Teisingos pertvarkos fondą, skiriant jam iki 40 mlrd. EUR. Taip bus siekiama padėti valstybėms narėms sparčiau neutralizuoti poveikį klimatui.
 • Papildoma 15 mlrd. EUR suma bus skirta Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai. Tomis lėšomis bus remiama kaimo vietovėse vykdoma Europos žaliojo kurso reikalavimams įvykdyti būtina struktūrinė pertvarka ir plataus užmojo tikslų vykdymas pagal naujas biologinės įvairovės ir „Nuo ūkio iki stalo“ strategijas.

2. Postūmis ES ekonomikai skatinant privačiąsias investicijas

 • Pagal naują Mokumo palaikymo priemonę bus telkiami privatūs ištekliai, siekiant kuo skubiau suteikti paramą gyvybingoms Europos bendrovėms labiausiai nukentėjusiuose sektoriuose, regionuose ir šalyse. Ji galės būti naudojama nuo 2020 m., o jos biudžetas bus 31 mlrd. EUR. Taikant šią priemonę bus siekiama skirti 300 mlrd. EUR mokumo paramos visų ekonomikos sektorių bendrovėms ir paruošti jas naujai ekologiškumo, skaitmeninių technologijų ir atsparumo erai.
 • Europos pavyzdinės investicijų programos „InvestEU“ biudžetas bus padidintas iki 15,3 mlrd. EUR, siekiant pritraukti privačiųjų investicijų į visoje ES vykdomus projektus.
 • Panaudojant 15 mlrd. EUR įnašą iš priemonės „Next Generation EU“, į programą „InvestEU“ integruota nauja strateginių investicijų priemone bus siekiama pritraukti iki 150 mlrd. EUR investicijų, kad būtų padidintas strateginių sektorių, visų pirma susijusių su žaliąja ir skaitmenine pertvarka, ir pagrindinių vertės grandinių vidaus rinkoje atsparumas.

3. Krizės metu įgytos patirties panaudojimas

 • Pagal naują sveikatos programą „EU4Health“ bus stiprinamas sveikatos saugumas ir rengiamasi būsimoms sveikatos krizėms, o jos biudžetas bus 9,4 mlrd. EUR.
 • 2 mlrd. EUR papildomas finansavimas bus skirtas Sąjungos civilinės saugos mechanizmui „rescEU“ . Tas mechanizmas bus išplėstas ir sustiprintas, kad padėtų Sąjungai pasirengti būsimoms krizėms ir į jas reaguoti.
 • 94,4 mlrd. EUR bus skirta programai „Europos horizontas“. Ji bus sustiprinta, siekiant finansuoti ypatingai svarbius mokslinius tyrimus sveikatos, atsparumo ir žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos srityse.
 • Europos pasauliniai partneriai bus remiami iš papildomų lėšų – 16,5 mlrd. EUR išorės veiksmams, įskaitant humanitarinę pagalbą.
 • Kitos ES programos bus sustiprintos, kad būsima finansinė programa būtų visiškai suderinta su ekonomikos gaivinimo poreikiais ir strateginiais prioritetais. Kitos priemonės bus sustiprintos, kad ES biudžetas būtų lankstesnis ir reaktyvesnis.

Kad atsigavimo procesui būtų suteiktas naujas pagreitis, o ES pagaliau turėtų veiksmingą ekonomikos gaivinimo ir ateities kūrimo priemonę, būtina, kad dėl priemonės „Next Generation EU“ ir bendro 2021–2027 m. ES biudžeto iki liepos mėn. Europos Vadovų Tarybos lygiu būtų greitai pasiektas politinis susitarimas.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_940