Europos Komisijos pirmininko metinis pranešimas apie Europos Sąjungos padėtį.

p032348000702-598438

Šiandien Strasbūre Europos Parlamento plenariniame posėdyje Europos Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junckeris skaitė metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį. Pranešime buvo išdėstyta, kaip Europos Komisija spręs svarbiausius Europos Sąjungos patiriamus iššūkius.

EK Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: „Ateinantys dvylika mėnesių bus lemtingi, jei norime suvienyti mūsų Sąjungą. Europa – tarsi iš daugelio gijų nuvytas lynas; ji veiksminga tik tada, kai visi – ES institucijos ir nacionalinės vyriausybės bei parlamentai – juda ta pačia kryptimi. Turime vėl įrodyti, kad tai įmanoma – priimti bendrus sprendimus keliose labiausiai neatidėliotinose srityse. Todėl ateinantiems dvylikai mėnesių siūlau pozityvią konkrečių Europos veiksmų darbotvarkę.“

Pagrindinės Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimo apie Sąjungos padėtį 2016 m. mintys: https://ec.europa.eu/lithuania/node/1418_lt

Visą dokumentą galite rasti mūsų svetainės dalyje EDIC LEIDINIAI.

Po Europos Parlamente pasakytos EK Pirmininko kalbos Europos Komisija priėmė šias konkrečias iniciatyvas dėl investicijų, bendrosios skaitmeninės rinkos, kapitalo rinkų sąjungos ir saugumo:

   Investicijos į darbo vietų kūrimą ir tvarų augimą Europoje ir visame pasaulyje. Komisija pradinį Investicijų plano Europai trejų metų laikotarpį (2015–2018 m.), per kurį planuota pritraukti 315 mlrd. eurų investicijų, pratęsė iki 2020 m., o investicijų vertė iki tų metų turėtų pasiekti ne mažiau kaip pusę trilijono eurų. Taip pat  šiandien Komisija paskelbė naują Europos išorės investicijų planą, kuriuo bus skatinama investuoti Afrikoje ir ES kaimyninėse šalyse, visų pirma į jų socialinę ir ekonominę infrastruktūrą ir mažas ir vidutines įmones. Išorės investicijų planui skyrus 3,35 mlrd. eurų iš ES biudžeto ir Europos plėtros fondo, bus remiamos inovacijų garantijos ir panašios priemonės, kuriomis remiamos privačiojo sektoriaus investicijos, – taip planas galėtų pritraukti 44 mlrd. eurų investicijų. Jei valstybės narės ir kiti partneriai įneštų tokį įnašą kaip ES, bendra suma galėtų siekti 88 mlrd. eurų.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_lt.htm

  Geresnė interneto prieiga ir autorių teisių moderinizavimas. Įgyvendindama Bendrosios skaitmeninės rinkos strategiją, Komisija šiandien siūlo iki 2020 m. užtikrinti, kad kiekviename Europos miestelyje ir mieste apie pagrindinius visuomeninio gyvenimo centrus būtų įrengta nemokama belaidė interneto prieigą.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3009_en.htm

   Be to, Komisija pateikė pasiūlymus dėl autorių teisių modernizavimo, siekiant geresnės prieigos prie turinio internete ir kartu užtikrinant, kad žurnalistams, leidėjams ir autoriams būtų sąžiningai atlyginama už jų kūrinius, nesvarbu, ar kuriamus studijose, ar namuose, ar platinamus tradicinėmis priemonėmis, ar internetu.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_en.htm

 Kapitalo rinkų sąjungos sukūrimo spartinimas. Dėl kapitalo rinkų sąjungos Europos finansų sistema tampa stabilesnė. Ja sudaromos sąlygos kapitalui laisviau judėti tarp bendrosios rinkos valstybių. Komisija ragina Europos Parlamentą ir Tarybą skubiai užbaigti įgyvendinti pirmąsias pasiūlytas priemones – įgyvendinus pakeitimo vertybiniais popieriais dokumentų rinkinį bus atlaisvinti pajėgumai bankų balansuose ir bus suteikta investavimo galimybių investuotojams, užbaigus rengti pasiūlymą dėl rizikos kapitalo rinkų stiprinimo ir socialinių investicijų didinimo, investicijos lengviau patektų  į rizikos kapitalą ir socialinius projektus, o investuotojams būtų paprasčiau finansuoti mažąsias ir vidutines novatoriškas bendroves. Netrukus Komisija pateiks pasiūlymą dėl įmonių restruktūrizavimo ir nemokumo, kad paspartintų turto susigrąžinimą ir suteiktų įmonėms antrą galimybę po pirmojo bankroto, taip pat panaikins mokesčių kliūtis, kurios trukdo plėtoti kapitalo rinkas bei  nustatys kitus Kapitalo rinkų sąjungai įgyvendinti būtinus veiksmus.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3001_lt.htm

 Europos saugumo darbotvarkės įgyvendinimas. Komisija išdėstė, kaip Europos Sąjunga gali didinti saugumą Europoje, gerindama keitimąsi informacija kovojant su terorizmu ir stiprindama išorės sienas. Be kitų priemonių, siūloma spartinti operatyvinės Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų veiklos pradžią, greitai patvirtinti ir įdiegti ES atvykimo ir išvykimo sistemą ir sukurti Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemą. Be to, siūloma imtis tolesnių veiksmų gerinti kelionės dokumentų saugumą, užkertant kelią dokumentų klastojimui, ir stiprinti Europolo Europos kovos su terorizmu centrą.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3003_lt.htm

  ES biudžeto 2014–2020 m. laikotarpio vidurio peržiūra. Nekeičiant viršutinių išlaidų ribų, dėl kurių susitarta su Europos Parlamentu ir Taryba, iki 2020 m. bus papildomai rasta 6,3 mlrd. eurų. Pinigai bus skirti darbo vietų kūrimui, investicijoms ir ekonomikos augimui skatinti bei migracijos problemoms spręsti ir jų pagrindinėms priežastims šalinti. Taip pat pateikiama siūlymų, kaip užtikrinti, kad ES biudžetas būtų geriau parengtas ir jį būtų galima greičiau panaudoti reaguojant į nenumatytas aplinkybes, tuo pačiu supaprastinant finansines taisykles ir orientuojantis į rezultatus.

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2999_lt.ht

Daugiau informacijos apie Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio pranešimą apie Sąjungos padėtį 2016 m.: http://ec.europa.eu/priorities/state-union-2016_en