Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo pažangos ataskaita

Informacija-9055-s225x115

2017 m. visų neteisėto sienos kirtimo atvejų pagrindiniuose migracijos maršrutuose skaičiui sumažėjus 63 proc., bendros pastangos užtikrinti ES išorės sienų apsaugą, bendradarbiauti su šalimis partnerėmis šalinant pagrindines neteisėtos migracijos priežastis, didinti migrantų apsaugą ir laimėti kovą su neteisėtai žmones gabenančiais asmenimis duoda konkrečių rezultatų.

Žvelgdamos į ateitį ir atkreipdamos dėmesį į tai, kad bendradarbiavimas tarpusavyje ir su trečiosiomis šalimis migracijos srityje yra glaudžiai susijęs, Komisija ir vyriausioji įgaliotinė ragina ES, valstybes nares ir šalis partneres tęsti bendrą veiklą, kad vienu metu visose srityse būtų daroma pažanga bei išlaikomas ES dedamų pastangų intensyvumas ir tokiu būdu kartu būtų geriau valdoma migracija.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas pareiškė: „Kartu pradėję nuosekliai vykdyti geresnį migracijos valdymą, nuo 2015 metų padarėme tikrą pažangą. Tačiau tikslo dar nepasiekėme, taigi ši problema dar kurį laiką išliks. Todėl tam, kad įtvirtintume pasiektą rezultatą ir visapusiškai įgyvendintume Europos migracijos darbotvarkę, turime toliau su didesne energija ir ryžtu kartu dėti visas pastangas. Migracija tebėra svarbiausias mūsų piliečiams susirūpinimą keliantis klausimas, taigi jis turėtų išlikti pagrindiniu prioritetu.“

Vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja Federica Mogherini nurodė: „Pastaruosius dvejus metus savo energiją skyrėme tam, kad humaniškai ir veiksmingai įveiktume vieną iš sudėtingiausių mūsų laikmečio reiškinių. Rėmėme Tarptautinės migracijos organizacijos ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro pastangas padėti nelaimės ištiktiems asmenims ir sudaryti sąlygas savanoriškam grįžimui. Parengėme Išorės investicijų planą, kuriuo bus sutelkta 40 mlrd. EUR privačiojo sektoriaus investicijų. Bendradarbiavome su draugais Afrikoje šalindami pagrindines migracijos priežastis. Mūsų požiūris visada buvo ir toliau bus grindžiamas bendradarbiavimu ir partneryste.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Palaipsniui silpsta krizės nuotaika ir dabar migraciją tiek pačioje ES, tiek už jos ribų valdome vadovaudamiesi partnerystės ir bendros atsakomybės principais. Palankiai vertinu tvirtą įsipareigojimą, kurį, solidarizuodamosi su priimančiosiomis trečiosiomis šalimis, parodė valstybės narės, siekdamos sumažinti neteisėtų ir pavojingų maršrutų ir skatinti naudotis saugiais ir teisėtais patekimo keliais, – iki šiol gauta daugiau kaip 34 400 naujų perkėlimo į ES įsipareigojimų.“

Nuo rugsėjo mėn. ES stiprina paramą pagrindinėms migracijos priežastims šalinti:

  • Turkijoje ES sėkmingai siekia tikslo iki 2017 m. pabaigos pagal Pabėgėlių rėmimo priemonę sudaryti sutartis, kurių vertė sudaro 3 mlrd. EUR. Nuo spalio mėn. vienam milijonui pažeidžiamiausių pabėgėlių iš Sirijos pradėta kas mėnesį elektroniniu būdu pervedinėti pinigų.
  • Prieš dvejus metus įsteigtas ES pagalbos Afrikai patikos fondas didina stabilumą ir atsparumą šalyse, kurios susiduria su įvairaus pobūdžio krizėmis ir kuriose vyrauja nepaprastoji padėtis, remdamas ekonomikos plėtrą ir migracijos valdymą – iki šiol patvirtinta programų, kurių vertė siekia beveik 2 mlrd. EUR.
  • Glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuru (UNHCR), UNICEF ir Tarptautine migracijos organizacija (TMO), daugiau dėmesio skiriama dažnai pasibaisėtinų sąlygų Libijoje, kuriose atsiduria migrantai, gerinimui. Beveik 4 000 migrantų ir daugiau kaip 2 000 priverstinai perkeltų Libijos šeimų buvo suteikta medicininė pagalba ir bazinė parama, o medicinos pagalba ir parama teikiama daugiau kaip 14 000 sulaikymo centruose esančių migrantų.

ES taip pat sprendžia neteisėto žmonių gabenimo problemą ir gelbsti gyvybes dykumoje bei jūroje:

  • Iš ES pagalbos Afrikai patikos fondo lėšų remiama TMO veikla, o gaudamos jo paramą Nigerio valdžios institucijos vykdo paieškos bei gelbėjimo misijas dykumoje – 2017 metais iki šiol išgelbėta daugiau kaip 1 100 migrantų, kuriuos neteisėtai žmones gabenantys asmenys buvo palikę likimo valiai.
  • Per 15 000 migrantų, įskaitant daugiau kaip 10 000 migrantų iš Libijos, jau pasinaudojo savanoriško grįžimo pagalba, be to, rengiami projektai, skirti bendradarbiavimui su Libijos kaimyninėmis šalimis stiprinti, siekiant padėti iš Libijos į namus grįžti didesniam skaičiui migrantų.
  • ES operacijos „Triton“ ir SOPHIA, kuriose dislokuota 13 išteklių, ir toliau remia valstybių narių veiksmus jūroje – gelbėti gyvybes ir sulaikyti įtariamus prekiautojus žmonėmis ir neteisėtai žmones gabenančius asmenis. ES suteikus paramą Nigerio valdžios institucijoms, ištirta 70 neteisėto žmonių gabenimo bylų, sulaikyti 65 asmenys, o 37 asmenims skirta laisvės atėmimo bausmė.

ES solidarumas su pabėgėliais bei priimančiosiomis šalimis ir parama jiems

2015 m. liepos mėn. priimta Perkėlimo į ES programa netrukus bus sėkmingai užbaigta, o pagal ES ir Turkijos pareiškimą vykdomas perkėlimas į ES tęsiamas stabiliai – nuo šių programų pradžios iš viso į ES perkelta daugiau kaip 25 700 asmenų. Į Lietuvą 2017 m. lapkričio 10 d. duomenimis, perkelti 32 asmenys. Rugsėjo mėn. Komisija pradėjo įgyvendinti naują programą, pagal kurią numatyta iki 2019 m. spalio mėn. į ES perkelti ne mažiau kaip 50 000 pažeidžiamiausių pabėgėlių, visų pirma centrinės Viduržemio jūros regiono dalies maršrute. Iki šiol gauta daugiau kaip 34 400 įsipareigojimų iš 16 valstybių narių.

Praėjus dvejiems metams, Graikijoje beliko perkelti apie 750 asmenų, o Italijoje – 3 100; Perkėlimo Europos Sąjungoje programa sėkmingai artėja prie pabaigos. Iki šiol Europos Sąjungoje perkelta daugiau kaip 31 500 asmenų. Į Lietuvą iš viso perkelti 384 asmenys, 29 – iš Italijos, 355 – iš Graikijos (Lietuva bendrai įsipareigojusi perkelti 671 asmenį). Nors beveik visos valstybės narės laikėsi savo teisinių įsipareigojimų, Čekija, Vengrija ir Lenkija iki šiol nesiėmė jokių priemonių, kad išspręstų liepos mėn. Komisijos pagrįstoje nuomonėje nurodytas problemas, todėl pažeidimo nagrinėjimo procedūra tebevyksta.

Grąžinimo ir readmisijos užtikrinimas

Rugsėjo mėn. su Bangladešu sudarius susitarimą dėl standartinės veiklos procedūros grąžinimo srityje, padaryta pažanga, susijusi ir su vienu iš reikšmingiausių ES geresnio migracijos valdymo politikos elementų. Laikydamasi šios naujos politikos, ES toliau sieks užmegzti struktūrinį praktinį bendradarbiavimą su kitomis pagrindinėmis šalimis. Reikės suintensyvinti bendradarbiavimą su Dramblio Kaulo Krantu, Senegalu ir Maliu, taip pat reikėtų kuo greičiau užbaigti derybas su Nigerija ir Tunisu dėl readmisijos.

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra, kuri bus ES lygmens ryšių punktas, iki lapkričio mėn. pasiūlys naujų praktinių veiksmų, kuriais bus remiamos valstybės narės grąžinimo operacijų srityje.

Tolesnė veikla siekiant tvirtesnės, veiksmingesnės ir teisingesnės ES migracijos ir prieglobsčio politikos

Tam, kad ES pagalbos Afrikai patikos fondas galėtų toliau remti programas, visų pirma Libijoje ir Šiaurės Afrikoje, valstybės narės turi padidinti savo finansinius įnašus.

Perkėlimo į ES srityje valstybės narės turėtų toliau teikti įsipareigojimus, kad būtų pasiektas tikslas perkelti bent 50 000 asmenų, siekiant pradėti planuoti konkretų perkėlimo į ES procesą, įskaitant paramą kartu su UNHCR įgyvendinamam evakuacijos iš Libijos mechanizmui, ir patvirtinti savanoriškos humanitarinio priėmimo programos standartinę veiklos procedūrą, dėl kurios galutinai susitarė Komisija ir Turkija.

Kadangi grąžinamų asmenų procentinė dalis ES lygiu tebėra nepatenkinama, siekiant užtikrinti pažangą šioje srityje, įsipareigoti turi visi. Savo ruožtu valstybių narių prašoma rinkti ir teikti geresnės kokybės duomenis apie grąžinimą, kad būtų galima geriau įvertinti grąžinimo veiksmingumą ir atvejus, kuriais būtų naudinga Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų pagalba. Kaip patvirtino Europos Vadovų Taryba, ES taip pat turėtų toliau bendrai ieškoti galimybių sutelkti visas paskatas ir svertus, kad būtų daroma pažanga grąžinimo srityje.

Pagal ES ir Turkijos pareiškimą Graikijos valdžios institucijos turi labiau stengtis ir teikti tinkamų išteklių, kad būtų užtikrintas veiksmingas asmenų grąžinimas į Turkiją ir įgyvendintas šis esminis pareiškimo aspektas. Nuo 2016 m. kovo mėn. grąžinti tik 1 969 asmenys.

Daugiau informacijos

Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo pažangos ataskaita