Galimybės mažesnėms įmonėms lengviau gauti finansavimą kapitalo rinkose

 

Europos Komisija pasiūlė naujas taisykles, kuriomis siekiama mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) suteikti daugiau galimybių gauti finansavimą viešosiose rinkose.

Europos Komisijos pristatoma į kapitalo rinkų sąjungos (KRS) darbotvarkę įtraukta iniciatyva turėtų padėti ES įmonėms lengviau ir pigiau gauti rinkos finansavimą savo plėtrai.

Nepaisant pranašumų, kurių suteikia įtraukimas į biržos prekybos sąrašus, MVĮ skirtoms ES viešosioms rinkoms gali būti sunku pritraukti naujų emitentų. Todėl Komisija, kaip buvo nurodžiusi 2017 m. birželio mėn. KRS veiksmų plano laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje, nori pakeisti galiojančias patekimo į viešąsias rinkas ES taisykles. Tai papildo kuriant kapitalo rinkų sąjungą Komisijos jau priimtas išsamias priemones, kuriomis siekiama suteikti daugiau galimybių MVĮ gauti rinkos finansavimą.

Taip siekiama mažinti biurokratinių kliūčių mažosioms ir vidutinėms įmonėms, norinčioms būti įtrauktoms į prekybos sąrašus ir leisti vertybinius popierius MVĮ augimo rinkose, nustatyti naują smulkiesiems emitentams skirtą prekybos vietos kategoriją ir skatinti biržinių MVĮ akcijų likvidumą. Naujosiomis taisyklėmis bus nustatytas proporcingesnis metodas, kaip skatinti MVĮ įtraukti į prekybos sąrašus ir kartu užtikrinti investuotojų apsaugą ir rinkos vientisumą.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Suteikti daugiau galimybių mažosioms ir vidutinėms įmonėms gauti rinkos finansavimą nuo pat pradžių buvo esminis kapitalo rinkų sąjungos kūrimo projekto tikslas. Dabar iš 20 milijonų Europoje veikiančių MVĮ tik 3 000 yra biržinės bendrovės. Norime tai pakeisti. Siūlome taisykles, kurios suteiktų MVĮ daugiau galimybių naudotis įvairiais finansavimo šaltiniais visais plėtros etapais ir lengviau pritraukti kapitalą viešosiose rinkose.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: „Atsižvelgiant į tai, kad veiklą plečiančioms MVĮ tenka svarbus vaidmuo skatinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, labai svarbu užtikrinti, kad tokios įmonės turėtų visas tinkamas paskatas augti. Priėmę svarbius MVĮ skirtus pasiūlymus, įskaitant dėl sutelktinio finansavimo ir rizikos kapitalo finansavimo, siekiame sudaryti dar palankesnes sąlygas MVĮ patekti į viešąsias rinkas.“

Iniciatyva turėtų padidinti MVĮ vykdomo pradinio viešo akcijų platinimo atvejų skaičių ir sudaryti sąlygas į tų rinkų prekybos sąrašus įtrauktoms įmonėms pritraukti įvairesnių investuotojų. Dėl didelio pirkėjų ir pardavėjų skaičiaus, didesnio likvidumo rinka sudarys palankesnes sąlygas prekiauti MVĮ akcijomis, o MVĮ – lengviau gauti finansavimą. Be to, investuotojai į MVĮ investicijas galėtų lengviau paversti pinigais ir taip prisidėti prie darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo Europos Sąjungoje.

Pagrindiniai siūlomi MVĮ įtraukimo į prekybos sąrašus taisyklių pakeitimai:

  • Kad MVĮ nesusidarytų pernelyg didelė administracinė našta, pakeisti dabartinį įpareigojimą sudaryti asmenų, turinčių prieigą prie informacijos, kuri gali daryti poveikį kainoms, registrus ir kartu užtikrinti, kad kompetentingos institucijos galėtų tirti prekybos vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija atvejus.
  • Leisti emitentams, kurie MVĮ augimo rinkos prekybos sąrašuose buvo ne trumpiau nei trejus metus, pereinant į reguliuojamą rinką pateikti paprastesnius prospektus. Prospektas – tai teisinis dokumentas, kuriame pateikta informacija, kurią investuotojas turi žinoti, prieš priimdamas sprendimą investuoti į įmonę. Šiandienos pasiūlymu siekiama dar daugiau nei jau persvarstytomis ir supaprastintomis prospektui taikomomis taisyklėmis, kad įmonėms būtų lengviau patekti į Europos kapitalo rinkas.
  • Sudaryti sąlygas prekybos vietoms, kurių specializacija – obligacijų emisija, lengviau registruotis kaip MVĮ augimo rinkoms. Tai bus pasiekta nustačius naują apibrėžtį – emitentų, kurie leidžia tik skolos vertybinius popierius. Emitentais, kurie leidžia tik skolos vertybinius popierius, laikomos įmonės, kurios per 12 mėnesių išleidžia mažiau nei 50 mln. EUR vertės obligacijų.
  • Sukurti bendrą likvidumo sutarčių taisyklių rinkinį, kuris MVĮ augimo rinkose visose valstybėse narėse būtų taikomas kartu su nacionalinėmis taisyklėmis. Likvidumo sutartys – tai emitentų ir finansų tarpininkų (banko arba investicinės įmonės) susitarimai, pagal kuriuos emitento vardu perkamos ir parduodamos emitento akcijos. Taip finansų tarpininkas padidina akcijų likvidumą.

Ši iniciatyva apima pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo daromi Piktnaudžiavimo rinka reglamento ir Prospekto reglamento techniniai pakeitimai, taip pat deleguotųjų aktų, priimtų pagal Finansinių priemonių rinkų direktyvą (FPRD II), techniniai pakeitimai. Siūlomais pakeitimais turėtų būti paskatinta daugiau įmonių įtraukti į prekybos sąrašus MVĮ augimo rinkose vadovaujantis pagrindinėmis ES taisyklėmis, kuriomis siekiama po finansų krizės atkurti pasitikėjimą finansų rinkomis.

Dabar pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos piktnaudžiavimo rinka ir prospektui taikomos taisyklės, svarstys Europos Parlamentas ir Taryba. FPRD II deleguotojo akto pakeitimai bus paskelbti internete keturių savaičių trukmės konsultacijoms, po kurių juos priims Komisija ir tada jie bus perduoti Europos Parlamentui ir Tarybai patikrinti.

Pagrindiniai faktai

Suteikti daugiau galimybių MVĮ kiekvienu plėtros etapu gauti finansavimą – labai svarbus Komisijos kapitalo rinkų sąjungos kūrimo projekto tikslas. Jau padaryta nemaža pažanga suteikiant daugiau galimybių MVĮ gauti finansavimą, visų pirma, supaprastintos prospektui taikomos taisyklės. 2018 m. sausio mėn. įsigaliojo ir reikalavimai MVĮ augimo rinkoms, kuriose mažesnės įmonės gali gauti nuosavo kapitalo ir skolos finansavimą (obligacijų). Tačiau dar reikia daug nuveikti: šiuo metu MVĮ vykdomo pradinio viešo akcijų platinimo atvejų skaičius yra sumažėjęs per pusę, palyginti su 2006–2007 m.

Į MVĮ augimo rinkos prekybos sąrašus įtrauktos įmonės turi laikytis tam tikrų ES taisyklių, išdėstytų, pavyzdžiui, Piktnaudžiavimo rinka reglamente, Prospekto reglamente arba FPRD II. Tačiau ES teisės aktuose skirtumo tarp didesnių ir mažesnių įmonių paprastai nedaroma. Pavyzdžiui, Piktnaudžiavimo rinka reglamentas taikomas visiems akcijų emitentams, nepriklausomai nuo jų dydžio. Pasiūlymais Komisija nori sukurti proporcingesnę reglamentavimo aplinką, kad skatintų MVĮ įtraukti į prekybos sąrašus ir kartu užtikrinti investuotojų apsaugą ir rinkos vientisumą.

Apie šios dienos pasiūlymą buvo paskelbta 2017 m. birželio mėn. kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano laikotarpio vidurio vertinimo ataskaitoje, o jį rengiant nuveiktas didelis parengiamasis darbas, įskaitant 2017 m. gruodžio mėn. – 2018 m. vasario mėn. viešas konsultacijas. Jis taip pat grindžiamas Kvietimo teikti informaciją apie ES finansinių paslaugų reglamentavimo sistemą rezultatais. Šie pasiūlymai – pirmieji iš veiksmų rinkinio (MVĮ įtraukimo į prekybos sąrašus dokumentų rinkinys), kuriuo siekiama padėti Europos Sąjungoje atgaivinti MVĮ vykdomą pradinį viešą akcijų platinimą. Į šį rinkinį įtrauktas teikiamos MVĮ analizės tyrimas ir svarstymai, koks būtų viešosios paramos vaidmuo.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA

KRS veiksmų planas

KRS veiksmų plano laikotarpio vidurio vertinimas