Geresnės sąlygos vartotojams: pigūs pervedimai eurais visoje Sąjungoje ir sąžiningesnis valiutos keitimas

 

Šiandien Europos Komisija siūlo visoje ES atpiginti tarptautinius mokėjimus eurais. Pagal dabartines taisykles euro zonos gyventojams ar įmonėms, atliekantiems operacijas eurais, nėra skirtumo, ar lėšas pervesti savo šalyje ar į kitą euro zonos valstybę narę.

 

Šiandienos pasiūlymu siekiama, kad šiomis sąlygomis galėtų naudotis ir euro zonai nepriklausančių šalių žmonės ir įmonės. Tai leistų visiems vartotojams ir įmonėms visapusiškai pasinaudoti bendrąja rinka siunčiant pinigus, juos išgryninant arba atsiskaitant užsienyje. Visi Europos Sąjungoje ne euro zonoje atliekami tarptautiniai mokėjimai eurais dabar bus apmokestinami vienodai: nedideliu mokesčiu arba iš viso neapmokestinami – taip pat, kaip vietos mokėjimai šalies oficialiąja valiuta. Be to, Komisija šiandien siūlo suteikti daugiau skaidrumo ir konkurencijos valiutos keitimo paslaugų, kuriomis vartotojai naudojasi pirkdami prekes arba paslaugas ne savo šalies valiuta, sričiai.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: „Šiandienos pasiūlymu euro zonai nepriklausančių šalių piliečiams ir įmonėms sudarome tokias pačias sąlygas, kokiomis tarptautinius mokėjimus eurais atlieka euro zonos gyventojai. Visi europiečiai galės pervesti pinigus eurais į kitą valstybę narę tokiais pačiais įkainiais, kokius mokėtų už vidaus operacijas. Šiandienos pasiūlymu bus reikalaujama užtikrinti visišką valiutos keitimo skaidrumą, kai vartotojai atsiskaito kortele šalyje, kurioje naudojama ne jų šalies valiuta.“

2001 m. priėmus Reglamentą dėl tarptautinių mokėjimų, euro zonos vartotojai ir įmonės jau naudojasi labai nedideliais mokesčiais už tarptautinius mokėjimus eurais. Pagal dabartines taisykles euro zonos gyventojams ar įmonėms, atliekantiems operacijas eurais, nėra skirtumo, ar lėšas pervesti savo šalyje ar į kitą euro zonos valstybę narę. Šiandienos pasiūlymu siekiama, kad šiomis sąlygomis galėtų naudotis ir euro zonai nepriklausančių šalių įmonės ir gyventojai, kad ir kur keliautų ar mokėtų užsienyje, – tarpvalstybinėms operacijoms eurais Europos Sąjungoje nebūtų taikomi dideli įkainiai.

Visų pirma siūloma, kad mokesčiai už tarptautinius mokėjimus eurais būtų tokie patys kaip mokesčiai už atitinkamus vidaus mokėjimus vietos valiuta. Dėl to mokesčiai sumažės iki kelių eurų ar netgi centų. Pavyzdžiui, tarpvalstybinis kredito pervedimas eurais (EUR) iš Bulgarijos bus apmokestinamas kaip vidaus kredito pervedimas Bulgarijos levais (BGN). Tai pagrindinis pasikeitimas, nes mokesčiai už paprastą kredito pervedimą kai kuriose euro zonai nepriklausančiose valstybėse narėse yra lupikiški (iki 24 eurų už 10 eurų pervedimą!). Šiandien dideli mokesčiai yra kliūtis bendrajai rinkai, nes jie stabdo namų ūkių (kurie perka prekes ar paslaugas kitos valiutos zonoje) ir įmonių, visų pirma MVĮ, tarpvalstybinę veiklą. Dėl to atsiveria didelė praraja tarp euro zonos gyventojų, kurie naudojasi bendrąja valiuta, ir euro zonai nepriklausančių šalių gyventojų, kurie gali nebrangiai atlikti operacijas tik savo šalyje.

Šiandienos pasiūlymu taip pat užtikrinamas mokėjimo įvairiomis Sąjungos valiutomis skaidrumas. Dabar vartotojai paprastai neinformuojami arba nežino apie operacijos, kuri susijusi su valiutos keitimu, įkainius. Todėl pasiūlymu bus reikalaujama, kad vartotojams prieš atsiskaitant (pvz., naudojantis kortele užsienyje: išsiimant grynųjų pinigų iš bankomato, mokant kortele pardavimo vietoje arba internetu) būtų suteikiama visa informacija apie valiutos keitimo įkainius. Tai reiškia, kad jie taip pat galės palyginti įvairių keitimo galimybių įkainius ir tinkamai pasirinkti. Naujausi nustatyti faktai (link is external) rodo, kad vartotojai kurį laiką skundžiasi dinaminio valiutos keitimo praktika, taikoma užsienyje mokant savo šalies valiuta, ir prašo tokią praktiką uždrausti, nes paaiškėjo, kad daugeliu išnagrinėtų atvejų dėl jos vartotojai praranda pinigų. Negavę informacijos, reikalingos geriausiam sprendimui priimti, dažnai vartotojai suklaidinami ir pasirenka brangesnę valiutos keitimo galimybę. Todėl Europos bankininkystės institucijai bus pavesta užduotis priimti reikiamus techninius reguliavimo standartus, kad būtų užtikrintas didesnis skaidrumas.

Teisėkūros pasiūlymas dabar bus pateiktas tvirtinti Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindiniai faktai

Vienas iš pagrindinių J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų – sukurti tvirtesnę ir sąžiningesnę bendrąją rinką, kurioje sudarytos sąlygos žmonėms, paslaugoms, prekėms ir kapitalui laisvai judėti ekonominėje erdvėje, kurios bendras vidaus produktas sudaro 15 trln. eurų per metus. Bendrąja rinka taip pat siekiama suteikti vartotojams galimybę dėl didesnės konkurencijos gauti geresnių produktų mažesnėmis kainomis. Europos Komisija jau įgyvendina nemažai priemonių, kuriomis siekiama suteikti daugiau galimybių Europos vartotojams gauti finansinių paslaugų ir juos apsaugoti: Mokėjimo sąskaitų direktyva suteikia visiems ES gyventojams galimybę naudotis pagrindine banko sąskaita; Mokėjimo paslaugų direktyva gerokai padidinamas mokėjimų saugumas, o Komisijos pasiūlytu Reglamentu dėl visos Europos asmeninės pensijos produkto siūloma daugiau pasirinkimo galimybių taupyti pensijai. 2017 m. kovo mėn. Komisija paskelbė veiksmų planą, kuriame išdėstė ES bendrosios vartotojams skirtų finansinių paslaugų rinkos stiprinimo strategiją. Dabar Komisija vykdo pirmuosius du šio plano veiksmus: sprendžia skaidrumo ir mokesčių už tarptautinius mokėjimus klausimus. Tarptautiniai mokėjimai yra labai svarbūs integruojant ES ekonomiką. Jie atlieka svarbų vaidmenį vienijant ES piliečius ir įmones. Tarptautiniams mokėjimams taikomi apribojimai ir pernelyg didelės jų išlaidos trukdo baigti kurti bendrąją rinką.

Norėdama parengti šiuos Reglamento 924/2009 pakeitimus, Komisija nuo 2017 m. liepos iki spalio mėn. vykdė viešas konsultacijas – rinko suinteresuotųjų subjektų nuomones, kaip geriausia pasiekti tikslą – ES sumažinti tarptautinių mokėjimų įkainius. Atsakymuose į viešų konsultacijų klausimus mokėjimo paslaugų vartotojai (asmenys arba įmonės) pirmiausia nurodė didelius įkainius, kuriuos moka už tarpvalstybines operacijas, ir jiems taikomų mokesčių skaidrumo stoką. Dauguma mokėjimo paslaugų teikėjų pageidavo atskirti mokėjimus eurais, kurie atliekami tiesiogiai (t. y. tvarkomi automatiškai be žmogaus įsikišimo), ir daug neveiksmingesnį, taigi ir brangesnį, mokėjimo kitomis valiutomis tvarkymą.

Daugiau informacijos

TEMINĖ APŽVALGA

Informacijos suvestinė

Šiandienos pasiūlymo tekstas

Bendra informacija apie tarptautinius mokėjimus