Drugnet Europe

1egz. Drugnet Europe

(Newsletter of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

NR: 98/ 2017 m.

Leidimo metai: 2017 m. | Tematika: 0512 POLITIKA PRIEŠ NARKOTIKUS, SOCIALINĖ APSAUGA, SOCIALINIS SAUGUMAS. Autorius(-iai): European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, ISSN numeris: 0873-5379