Drugnet European (Newsletter of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)

1 egz. Drugnet European (Newsletter of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) NR.92.07-09/2016

Leidimo metai: 2016 | Leidykla:
Tematika(os): 0512 POLITIKA PRIEŠ NARKOTIKUS SOCIALINĖ APSAUGA, SOCIALINIS SAUGUMAS
Autorius(iai): European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
ISSN numeris: 0873-5379