Eurostat

1 egz. Eurostat (YOUR KEY TO EUROPEAN STATISTICS)

Leidykla: Luxembourg: Publications Offise of the European Union, 2017. Tematika(os): 0141 BENDRA INFORMACIJA APIE ES. Kodas: ISBN 978-92-79-71389-7