Komisija siūlo geresnę apsaugą geležinkelių keleiviams

Informacija-9055-s225x115

Europos Komisija teikia pasiūlymą atnaujinti Europos geležinkelių keleivių teisių taisykles, kuriuo galiojančios geležinkelių keleivių teisės atnaujinamos penkiais svarbiais aspektais:

1. Vienodas taisyklių taikymas. Teikiant nacionalines tolimojo susisiekimo ir tarpvalstybines miesto, priemiestinio ir regioninio susisiekimo paslaugas keleivių teisės turi galioti be išimčių. Šiuo metu visas taisykles taiko tik 5 valstybės narės, o kitose nustatyta įvairaus masto išimčių. Todėl keleiviai netenka daugelio savo teisių.

2. Informavimas ir nediskriminavimas.
Geriau informuojama apie keleivių teises, pavyzdžiui, įrašais ant bilieto. Keleiviai, kurie keliauja su persėdimu, turi būti informuojami apie tai, ar jų teisės galioja visoje kelionėje ar tik atskirose atkarpose. Draudžiama diskriminacija pagal pilietybę ar gyvenamąją vietą.

3. Didesnės neįgaliųjų arba riboto judumo asmenų teisės. Teisė į pagalbą bet kokio pobūdžio kelionėse ir pilną kompensaciją už pamestą arba apgadintą judumo įrangą suteikiama be išlygų. Atitinkama informacija turi būti suteikta prieinamais būdais, o geležinkelių darbuotojai turi būti apmokyti aptarnauti neįgaliuosius.

4.
Vykdymo užtikrinimas, skundų nagrinėjimo procedūros ir sankcijos. Aiškiai apibrėžiami skundų nagrinėjimo terminai bei procedūros ir už keleivių teisių taikymą bei vykdymo užtikrinimą atsakingų nacionalinių įstaigų kompetencijos ir atsakomybė.

5. Proporcingumas ir nešališkumas.
Force majeure išlyga suteikia teisę geležinkelių bendrovėms nemokėti kompensacijos, jei vėlavimą lėmė gaivalinės nelaimės, kurių nebuvo galima nei numatyti, nei išvengti. Pagal dabartines taisykles geležinkelių bendrovės turi mokėti kompensaciją net ir tokiais atvejais.

Teikiamu pasiūlymu norima, kad keliaujantieji traukiniais būtų geriau apsaugoti vėlavimo, atšaukimo ar diskriminacijos atvejais. Komisija nori užtikrinti adekvatų keleivių informavimą ir gerokai padidinti neįgaliųjų ar riboto judumo keleivių teises. Komisijos pasiūlymas yra proporcingas: pripažįstama, kad geležinkelių operatoriai siaurai apibrėžtomis aplinkybėmis gali būti atleisti nuo pareigos mokėti kompensaciją keleiviams vėlavimo atveju.

Kad pasiūlymas įsigaliotų, dabar pagal įprastą teisėkūros procedūrą jį turi apsvarstyti ir patvirtinti Europos Parlamentas ir Taryba.

 Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2009_lt.htm