Kuriama Europos sveikatos sąjunga

 

                  Siekiant sustiprinti kovą su COVID-19 pandemija ir būsimomis ekstremaliosiomis sveikatos situacijomis, reikia daugiau koordinavimo ES lygmeniu. Todėl Europos Komisija šiandien žengia pirmuosius žingsnius, kurdama Europos sveikatos sąjungą, apie kurią pranešime apie Sąjungos padėtį kalbėjo Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen. Europos Komisija teikia pasiūlymusIeškoti šios nuorodos vertimų, kaip sustiprinti ES sveikatos saugumo sistemą, stiprinti pasirengimą krizėms ir ES agentūrų reagavimo į jas vaidmenį.

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen: „Mūsų tikslas – apsaugoti visų Europos piliečių sveikatą. Koronaviruso pandemija parodė, kad reikia daugiau ES masto koordinavimo, atsparesnių sveikatos priežiūros sistemų ir geresnio pasirengimo būsimoms krizėms. Keičiame kovos su tarpvalstybinėmis grėsmėmis sveikatai būdą. Šiandien pradedame kurti Europos sveikatos sąjungą, kad krizės metu piliečius apsaugotume aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis ir padėtume Europos Sąjungai ir jos valstybėms narėms užkirsti kelią visai Europai poveikį darančioms ekstremaliosioms sveikatos situacijoms ir jas valdyti“

Siekdama tvirtesnių Europos Komisijos ir ES agentūrų koordinavimo įgaliojimų, Europos Komisija šiandien siūlo naują reglamentą dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikataiIeškoti šios nuorodos vertimų, kuriuo bus:

 • stiprinamas pasirengimas. Bus parengtas ES sveikatos krizės ir pasirengimo pandemijai planas ir rekomendacijos dėl planų priėmimo nacionaliniu lygmeniu, taip pat išsamios ir skaidrios ataskaitų teikimo ir audito sistemos. Nacionalinių planų rengimą remtų Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras ir kitos ES agentūros. Europos Komisija ir ES agentūros atliktų planų auditą ir testavimą nepalankiausiomis sąlygomis;
 • stiprinama priežiūra. Naudojant dirbtinį intelektą ir kitas pažangias technologines priemones, ES lygmeniu bus sukurta stipresnė integruota stebėjimo sistema;
 • gerinamas duomenų teikimas. Bus reikalaujama, kad valstybės narės patobulintų informacijos apie sveikatos sistemų rodiklius (pvz., laisvų ligoninių lovų skaičių, specializuotą gydymą ir intensyvios terapijos pajėgumus, parengtų medicinos darbuotojų skaičių ir pan.) teikimą;
 • paskelbus nepaprastąją padėtį ES būtų automatiškai pradėtas stipresnis koordinavimas ir būtų leidžiama kurti, kaupti ir įsigyti su krize susijusius produktus.

Bus sustiprinti Europos ligų kontrolės ir prevencijos centro įgaliojimai, kad jis galėtų padėti Europos Komisijai ir valstybėms narėms šiose srityse:

 • epidemiologinės priežiūros (naudojant integruotas sistemas, sudarančias priežiūros tikruoju laiku galimybę);
 • pasirengimo ir reagavimo planavimo, ataskaitų teikimo ir audito;
 • neprivalomų rekomendacijų ir rizikos valdymo galimybių teikimo;
 • pajėgumų mobilizuoti ir dislokuoti ES sveikatos darbo grupę, kuri padėtų reaguoti vietos lygmeniu valstybėse narėse;
 • ES etaloninių laboratorijų tinklo ir tinklo dėl medžiagų, gautų iš žmogaus, kūrimo.

Bus sustiprinti Europos vaistų agentūros įgaliojimai, kad ji galėtų padėti koordinuotai reaguoti Europos Sąjungos lygmeniu į sveikatos krizes:

 • stebėdama ypatingos svarbos vaistų ir medicinos prietaisų trūkumo riziką ir ją mažindama;
 • teikdama mokslines rekomendacijas dėl vaistų, kurie gali padėti gydyti tas krizes sukeliančias ligas, užkirsti joms kelią arba jas diagnozuoti;
 • koordinuodama tyrimus, skirtus stebėti vakcinų veiksmingumą ir saugumą;
 • koordinuodama klinikinius tyrimus.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_2041