Pavojingų gaminių sąrašo pirmose pozicijose – žaislai ir automobiliai

 

 

 

 

Kovo 12 d. Europos Komisija skelbia 2017 m. ataskaitą dėl Skubių pranešimų apie pavojingus gaminius sistemos.

Iš ataskaitos matyti, kad 2017 m. Skubių pranešimų sistema vis dažniau naudojosi nacionalinės institucijos, kurios pateikė per 2 000 pranešimų apie pavojingus gaminius. Daugiausia rinkoje aptikta ir iš jos pašalinta pavojingų žaislų, pavyzdžiui, kelių rūšių populiariųjų suktukų, taip pat automobilių ir motociklų.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos narė Vĕra Jourová sakė: „Europos vartotojų apsaugos taisyklėmis užtikrinama, kad ES būtų parduodami tik saugūs gaminiai. Jeigu šių taisyklių nesilaikoma, valdžios institucijos, naudodamosi Skubių pranešimų sistema, gali greitai reaguoti ir pašalinti iš rinkos visus pavojų susižeisti keliančius gaminius. Ji leidžia užtikrinti mūsų vaikų saugumą ir užkirsti kelią tragiškoms avarijoms mūsų keliuose. Tai geras ES vartotojų apsaugos taisyklių laikymosi užtikrinimo pavyzdys. Vis dėlto dar yra daug sričių, kuriose turime užtikrinti geresnį taisyklių laikymąsi ir sudaryti sąlygas vartotojams naudotis savo teisėmis. Būtent to siekiama Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkiniu.“ 

Reaguojant į 2 201 pranešimą, pateiktą naudojantis Skubių pranešimų sistema, imtasi beveik 4 000 tolesnių veiksmų, pavyzdžiui, gaminiai buvo pašalinti iš rinkos. Tai rodo, kad nacionalinės institucijos atidžiai vertino sistemoje pateiktus pranešimus ir ėmėsi visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų vartotojams saugesnę rinką. 

Kaip vartotojai apsaugomi nuo internetu parduodamų pavojingų gaminių?

Vartotojai vis dažniau gaminius įsigyja internetu tiesiogiai iš trečiųjų šalių. Dabar reikia užtikrinti, kad šie gaminiai atitiktų ES saugos standartus.

Daug pavojingų gaminių, apie kuriuos pranešta naudojantis Skubių pranešimų sistema, taip pat parduodami interneto platformose arba elektroninėse prekyvietėse. Atsižvelgdama į tai Komisija ragina bendradarbiauti su tarptautiniais partneriais ir interneto platformomis, kad pavojingi gaminiai nepasiektų ES vartotojų. 2018 m. kovo 1 d. Komisija paskelbė rekomendaciją, kurioje nurodė kelias veiklos priemones, kurių turi imtis interneto platformos ir valstybės narės, kad būtų dar aktyviau dirbama internete skelbiamo neteisėto turinio, įskaitant pavojingus gaminius, srityje.

Visų pirma Komisija ragina platformas tik vykdyti gaminių saugumo srityje taikomas teisines prievoles, bet ir prisiimti savanoriškus įsipareigojimus. 

Kokie gaminiai kelia didžiausią pavojų?

2017 m. daugiausia pranešimų pateikta dėl žaislų (29 proc.), motorinių transporto priemonių (20 proc.) ir drabužių, tekstilės gaminių bei mados aksesuarų (12 proc.).

Kalbant apie riziką, 2017 m. dažniausiai buvo pranešama apie riziką susižeisti (28 proc.) ir cheminių medžiagų keliamą riziką (22 proc.).

Kokia šių produktų kilmė?

Dauguma pavojingų gaminių, apie kuriuos pranešta naudojantis sistema, pateko iš ES nepriklausančių valstybių. Kinija buvo dažniausiai minėta kilmės šalis, tačiau dėl jos pateiktų pranešimų procentinė dalis 2017 m. buvo stabili – 53 proc., t. y. tokia pati kaip ankstesniais metais (1 155 pranešimai). Komisija ir toliau glaudžiau bendradarbiauja su Kinijos institucijomis – kartu nagrinėjami konkretūs atvejai ir vykdomi veiksmai, pavyzdžiui, keičiamasi gerąja patirtimi. Dėl Europos šalių kilmės pavojingų gaminių buvo pateikta 413 pranešimų (26 proc.).

Tolesni veiksmai

Skubių pranešimų sistema yra svarbi priemonė, kuri padeda nacionalinės vartotojų apsaugos institucijoms užtikrinti ES vartotojų teisės aktų vykdymą. Siekdama gerinti teisės aktų vykdymo užtikrinimą Komisija balandžio mėn. pristatys Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinį, kuriuo siekiama atnaujinti galiojančias taisykles ir pagerinti vartotojų apsaugą.

Komisija toliau tobulins Skubių pranešimų sistemą, kad institucijos ir įmonės galėtų užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą nuo pavojingų gaminių.

Užbaigus kitą sistemos atnaujinimo etapą sistemos naudotojai turės galimybę kiekvieną pranešimą perskaityti visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Pagrindiniai faktai

Nuo 2003 m. veikianti Skubių pranešimų sistema užtikrina, kad informacija apie visoje Europoje iš rinkos pašalintus ir (arba) atšauktus pavojingus ne maisto produktus būtų greitai perduota valstybėms narėms ir Europos Komisijai. Tokiu būdu visoje ES galima imtis tinkamų tolesnių veiksmų (uždrausti ar sustabdyti pardavimą, pašalinti iš rinkos ar atšaukti, o muitinės institucijos gali ir uždrausti importuoti).

Šiuo metu sistema apima 31 šalį (ES valstybes nares, Islandiją, Lichtenšteiną ir Norvegiją). Skubių pranešimų sistema veikia tik dėl kasdienio, nuolatinio ir glaudaus valstybių narių bendradarbiavimo.

Skubių pranešimų sistemai skirta speciali vieša svetainė (ec.europa.eu/consumers/rapid-alert-system), kurioje galima susipažinti su sistemos veikloje dalyvaujančių nacionalinių institucijų pateiktais pranešimais, kurie atnaujinami kiekvieną savaitę. Kas savaitę užregistruojama ir interneto svetainėje paskelbiama apie 50 pranešimų. Su pranešimais sistemoje gali susipažinti bet kuris asmuo. Be to, dabar vartotojai ir įmonės turi galimybę užsisakyti ir prie savo poreikių pritaikyti pranešimų prenumeratą, taip pat jais dalytis naudodamiesi socialinės žiniasklaidos priemonėmis.

Interneto svetainėje taip pat yra speciali priemonė, kuria naudodamosi įmonės gali greitai ir veiksmingai informuoti nacionalines institucijas apie rinkai jų pateiktą galimai pavojingą gaminį.

Daugiau informacijos

Skubių pranešimų sistemos interneto svetainė

Klausimai ir atsakymai

Skubių pranešimų sistemoje paskelbtos informacijos paieškos priemonė

Skubių pranešimų sistemos nacionaliniai kontaktiniai asmenys

Metinė ataskaita ir statistinė informacija