Perėjimo prie žaliosios ekonomikos finansavimas: Europos žaliojo kurso investicijų planas ir Teisingos pertvarkos mechanizmas

 

Sausio 14 dieną, Europos Komisija pristatė Europos žaliojo kurso investicijų planą ir Teisingos pertvarkos mechanizmą, padėsiančius įgyvendinti įsipareigojimą Europos Sąjungai iki 2050 m. tapti pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui bloku.

Europos žaliojo kurso investicijų planas

Pagal Europos žaliojo kurso investicijų planą bus sutelktas ES finansavimas ir sukurta palanki aplinka, kuri palengvins ir paskatins viešąsias ir privačiąsias investicijas, būtinas siekiant pereiti prie neutralaus poveikio klimatui, žaliosios, konkurencingos ir įtraukios ekonomikos. Planas papildo kitas pagal Žaliąjį kursą paskelbtas iniciatyvas ir yra pagrįstas trimis toliau nurodytais aspektais:

  • Finansavimas: per ateinantį dešimtmetį bus sutelkta bent 1 trln. EUR tvarių investicijų. Klimato ir aplinkos veiksmams skiriant kaip niekad didelę ES biudžeto viešųjų išlaidų dalį bus galima pritraukti privatųjį finansavimą. Pagrindinį vaidmenį šiame procese atliks Europos investicijų bankas.
  • Palankios sąlygos: bus teikiamos paskatos atverti kelią viešosioms ir privačiosioms investicijoms ir jas nukreipti kita linkme. ES suteiks priemonių investuotojams, daugiausiai dėmesio finansų sistemoje skirdama tvariam finansavimui, ir palengvins tvarias valdžios institucijų investicijas, skatindama sudaryti žaliąjį biudžetą ir vykdyti žaliąjį viešąjį pirkimą, taip pat ieškodama būdų, kaip palengvinti valstybės pagalbos skyrimo regionams, kuriems reikia užtikrinti teisingą perėjimą, procedūras.
  • Praktinė parama: Europos Komisija padės valdžios institucijoms ir projektų vykdytojams planuoti, rengti ir vykdyti tvarius projektus.

Teisingos pertvarkos mechanizmas

Teisingos pertvarkos mechanizmas yra pagrindinė priemonė užtikrinti, kad prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos būtų pereinama teisingai, nė vieno nepaliekant nuošalyje. Nors finansavimo reikės visiems regionams ir Europos žaliojo kurso investicijų plane tuo pasirūpinta, taikant mechanizmą teikiama tikslinė parama 2021–2027 m. padės sutelkti bent 100 mlrd. EUR labiausiai paveiktuose regionuose, kad būtų sušvelnintas socialinis ir ekonominis pertvarkos poveikis. Naudojant mechanizmą bus užtikrintos būtinos investicijos, siekiant padėti darbuotojams ir bendruomenėms, priklausomiems nuo iškastinio kuro vertės grandinės. Jis papildys didelį ES biudžeto indėlį, teikiamą naudojantis visomis tiesiogiai su pertvarka susijusiomis priemonėmis.

Teisingos pertvarkos mechanizmą sudarys trys pagrindiniai finansavimo šaltiniai:

1) Teisingos pertvarkos fondas, kuriam bus skirta 7,5 mlrd. EUR naujų ES lėšų, neįtrauktų į Europos Komisijos pasiūlymą dėl kito ilgalaikio ES biudžeto. Valstybės narės, norinčios pasinaudoti joms priklausančia fondo lėšų dalimi, bendradarbiaudamos su Europos Komisija turės nurodyti reikalavimus atitinkančias teritorijas specialiuose teritoriniuose teisingos pertvarkos planuose. Jos taip pat turės įsipareigoti už kiekvieną iš Teisingos pertvarkos fondo gautą eurą skirti lėšų iš Europos regioninės plėtros fondo ir „Europos socialinio fondo +“ finansavimo, taip pat suteikti papildomų nacionalinių išteklių. Vertinant kartu, taip bus sukaupta 30–50 mlrd. EUR lėšų, kurios padės pritraukti dar daugiau investicijų. Pirmiausia iš fondo lėšų bus teikiamos dotacijos regionams. Pavyzdžiui, bus remiamos darbuotojų pastangos įgyti ateities darbo rinkai būtinų įgūdžių ir gebėjimų, taip pat padedama MVĮ, startuoliams ir verslo inkubatoriams šiuose regionuose atverti naujas ekonomines galimybes. Taip pat bus remiamos investicijos į perėjimą prie švarios energijos, pavyzdžiui, į energijos vartojimo efektyvumą;

2) speciali teisingos pertvarkos sistema pagal programą „InvestEU“, kurios tikslas – sutelkti iki 45 mlrd. EUR investicijų. Ją taikant bus siekiama pritraukti tiems regionams naudingų privačiųjų investicijų, įskaitant investicijas į tvarią energetiką ir transportą, o šios padės jiems rasti naujų ekonomikos augimo šaltinių; 

3) iš ES biudžeto remiama Europos investicijų banko viešojo sektoriaus paskolų priemonė, kuria siekiama sutelkti 25–30 mlrd. EUR investicijų. Ji bus naudojama paskoloms viešajam sektoriui teikti, pavyzdžiui, investicijoms į centralizuoto šilumos tiekimo tinklus ir pastatų renovaciją. 2020 m. kovo mėn. Europos Komisija tuo tikslu pateiks teisės akto pasiūlymą.

2019 m. gruodžio 11 d. Komisija pasiūlė Europos žaliąjį kursą, kuriuo siekiama, kad Europa iki 2050 m. taptų pirmuoju pasaulyje neutralaus poveikio klimatui bloku. Pereinant prie tvarios ekonomikos Europai reikės didelių investicijų visuose sektoriuose: kad dabartiniai 2030 m. klimato ir energetikos tikslai būtų pasiekti, iki 2030 m. reikės papildomų 260 mlrd. EUR investicijų per metus.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_17