Perkėlime Europos Sąjungoje ir į Europos Sąjungą padaryta pažanga, bet dar reikia pastangų siekiant nustatytų tikslų

Balandžio 12 d. Komisija priėmė Vienuoliktąją skubaus perkėlimo Europos Sąjungoje ir į Europos Sąjungą programų įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Joje įvertintos priemonės, kurių imtasi po 2017 m. kovo 2 d.

Valstybės narės padarė pažangą perkėlimo Europos Sąjungoje srityje: papildomai perkelti 2 465 asmenys ir pasiektas rekordinis mėnesio vidurkis. Šiuo metu bendras perkeltų asmenų skaičius yra 16 340. Vis dėlto siekiant užtikrinti visų kriterijus atitinkančių asmenų perkėlimą artimiausiais mėnesiais, reikia didesnių visų valstybių narių pastangų. Valstybės narės toliau siekė reikšmingos pažangos perkėlimo į Europos Sąjungą srityje ir teisėtu ir saugiu būdu į ES perkėlė jau 15 492 asmenis. Siekiant gerinti perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą procesą, į  pateikiamą ataskaitą įtrauktos tikslinės valstybėms narėms skirtos rekomendacijos.

Perkėlimas Europos Sąjungoje

Perkėlimo Europos Sąjungoje tempai toliau augo ir lyginant su didžiausiu praėjusio mėnesio rezultatu padidėjo 27 proc.: kovo mėn. Europos Sąjungoje perkelti iš viso 2 465 asmenys, iš jų daugiau kaip 1 600 iš Graikijos ir daugiau kaip 800 iš Italijos. Balandžio 10 d. duomenimis, iš viso perkelta 16 340 asmenų: 5 001 iš Italijos ir 11 339 iš Graikijos. Vis dėlto, nepaisant šios pažangos, vykdant perkėlimą Europos Sąjungoje esamu tempu nepavyks pasiekti tikslų užtikrinti, kad artimiausiais mėnesiaiis būtų perkelti Europos Sąjungoje visi kriterijus atitinkantys asmenys.

Graikijoje tebėra apie 14 000 kandidatų į perkėlimą Europos Sąjungoje, o Italijoje jų kol kas užregistruota 3 500; bendras perkėlimo Europos Sąjungoje kriterijus atitinkančių asmenų skaičius abiejose šalyse yra gerokai mažesnis, negu buvo prognozuojama Tarybos sprendimuose. Atsižvelgiant į šiuos skaičius ir siekiant Europos Vadovų Tarybos patvirtinto tikslo iš Graikijos kas mėnesį perkelti bent 3 000 asmenų ir Komisijos nustatyto tikslo iš Italijos kas mėnesį perkelti bent 1 500 asmenų galima pagrįstai tikėtis iki 2017 m. rugsėjo mėn. perkelti Europos Sąjungoje visus šiuo metu Graikijoje ir Italijoje esančius kriterijus atitinkančius pareiškėjus. Kadangi abiejose šalyse užtikrintos perkėlimo Europos Sąjungoje išankstinės sąlygos ir visiškai įdiegta tam reikalinga operatyvinė infrastruktūra, o ES agentūros ir tarptautinės organizacijos padidino savo pajėgumus nustatytiems tikslams pasiekti, dabar atėjo valstybių narių eilė parodyti politinę valią ir sustiprinti bei koordinuoti savo įsipareigojimų vykdymo pastangas.

Siekiant pašalinti dar likusias perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmo operacines ir logistines kliūtis, į šiandien pateikiamą ataskaitą įtrauktos tikslinės konkrečioms valstybėms narėms skirtos rekomendacijos, kaip gerinti visą procesą, nuo įsipareigojimo prisiėmimo iki perkėlimo įvykdymo.

Siekdamos gerinti perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmą, valstybės narės visų pirma turėtų:

  • kas mėnesį prisiimti įsipareigojimus, didinti bendrą asmenų, dėl kurių įsipareigojama, skaičių, didinti savo prašymų tvarkymo pajėgumus ir trumpinti atsakymo į prašymus laiką;
  • vengti perdėtų ribojamųjų pasirinkčių ir delsimo, taip pat riboti reikalavimus, sukeliančius siuntimo procedūros delsimą;
  • lanksčiau reaguoti į galimybę (Italijos atveju) perkeliant asmenis į valstybes nares būtinai atlikti papildomas saugumo apklausas;
  • teikti pirmenybę su pažeidžiamais asmenimis, visų pirma su nelydimais nepilnamečiais, susijusiems prašymams;
  • be to, Italijos atveju, reikėtų kuo greičiau suregistruoti v isus kriterijus atitinkančius kandidatus ir nustatyti jų tapatybę.

Vienos valstybės narės (Liuksemburgas ir Portugalija) nuosekliai vykdo įsipareigojimus Graikijai ir Italijai, tačiau kitos (Bulgarija, Kroatija ir Slovakija) labai ribotai vykdo perkėlimą Europos Sąjungoje. Austrija paskelbė, kad greit pradės perkėlimą Europos Sąjungoje, o kai kurios valstybės narės (Vengrija ir Lenkija) vis dar atsisako prisidėti prie perkėlimo Europos Sąjungoje mechanizmo. Kol kas tik dvi valstybės narės (Malta ir Suomija) laiku vykdo visus savo įsipareigojimus Italijai ir Graikijai.

Todėl Komisija ragina valstybes nares laikytis jos rekomendacijų ir tikslų ir užtikrinti koordinuotą perkėlimo Europos Sąjungoje proceso paspartinimą prieš pateikiant kitą ataskaitą 2017 m. gegužės mėn. Kaip pabrėžta ankstesnėje ataskaitoje, jei valstybės narės artimiausiu metu nepadidins perkėlimo Europos Sąjungoje pastangų ir neįvykdys Komisijos sprendimų, Komisija nedvejodama pasinaudos Sutartimis jai suteiktais įgaliojimais. Komisija pabrėžia, kad teisinis įsipareigojimas perkelti Europos Sąjungoje kriterijus atitinkančius kandidatus išliks ir po rugsėjo mėn. Komisija yra pasirengusi padėti valstybėms narėms vykdyti šiuos įsipareigojimus.

Perkėlimas į Europos Sąjungą

Perkėlimo į ES programa toliau vykdoma. Balandžio 10 d. duomenimis, į 21 šalį perkelti 15 492 asmeny, daugiau negu du trečdaliai iš 22 504 asmenų, dėl kurių sutarta pagal Perkėlimo į ES programą. Nuo 2017 m. vasario 28 d. į Europos Sąjungą perkelta 1 070 asmenų – daugiausia iš Turkijos, Jordanijos ir Libano.

Kai kurios valstybės narės ir asocijuotosios šalys jau įvykdė savo tikslus (Estija, Airija, Nyderlandai, Suomija, Švedija, Jungtinė Karalystė, Islandija, Lichtenšteinas ir Šveicarija), kitos prisijungė prie perkėlimą į ES pagal sutartą programą vykdančių šalių grupės, tačiau atsakomybė tebėra paskirstyta netolygiai. Devynios valstybės narės (Bulgarija, Kipras, Graikija, Kroatija, Malta, Lenkija, RUmunija, Slovakija ir Slovėnija) dar nepradėjo vykdyti perkėlimo į Europos Sąjungą pagal esamus ES lygmens mechanizmus.

Iš Turkijos į ES pagal ES ir Turkijos pareiškimą perkeltų asmenų skaičius (kuris įtrauktas į bendrą perkeltų asmenų skaičių) toliau didėjo; nuo paskutinės ataskaitos pateikimo į ES perkelti 1 053 sirai. Pagal ES ir Turkijos pareiškimą saugi ir teisėta kelionė į Europą užtikrinta jau iš viso 4 618 Sirijos pabėgėlių. Valstybės narės daro didelę pažangą rengdamos tolesnes perkėlimo į ES operacijas, ir šiuo metu įsipareigota perkelti 26 112 asmenų, o tai daug daugiau, palyginus su ankstesne ataskaita. Šiuo metu Austrija ir Rumunija rengiasi pirmiesiems perkėlimo į ES pagal šį mechanizmą atvejams. Tačiau kai kurios valstybės narės (Kipras, Danija, Vengrija, Malta, Lenkija ir Slovakija) neatliko perkėlimo iš Turkijos į ES veiksmų ir neapsiėmė jų atlikti.

Nepaisant reikšmingos pažangos, valstybės narės, kurios dar toli gražu nepasiekė savo tikslų, ir valstybės narės, dar neatlikusios perkėlimo pagal ES mechanizmą, turėtų kuo greičiau suaktyvinti perkėlimo pastangas, kad prisidėtų prei bendrų pastangų užtikrinti asmenų, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, saugią ir teisėtą kelionę į ES ir įgyvendinti ES ir Turkijos pareiškimo nuostatas.

Daugiau informacijos

Komunikatas. Vienuoliktoji perkėlimo Europos Sąjungoje ir perkėlimo į Europos Sąjungą ataskaita

1 priedas. Perkėlimas iš Graikijos

2 priedas. Perkėlimas iš Italijos

3 priedas. Perkėlimo į ES padėtis

INFORMACIJOS SUVESTINĖ. Perkėlimas Europos Sąjungoje ir perkėlimas į Europos Sąjungą