Pristatyta nauja mobilioji programėlė „Cultural Gems“ (liet. „Kultūros lobiai“) skirta atrasti Europos kultūros objektus

 

 

Europos kultūros paveldo metų (2018 m.) užbaigimo proga Europos Komisija pristatė įvairius veiksmus kultūros paveldo srityje.

2018-aisiais – Europos kultūros paveldo metais – virš 6,2 mln. žmonių dalyvavo daugiau kaip 11 700 renginių 37 šalyse. Kad šie Europos metai turėtų poveikį ir po 2018 m., šiandien Komisija pristatė 60 veiksmų, susijusių su kultūros paveldo rėmimu ir saugojimu ilguoju laikotarpiu.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tiboras Navracsicsius sakė: „Didžiuojuosi, kad Europos kultūros paveldo metai sėkmingai pasiekė milijonus žmonių visoje Europoje ir už jos ribų. Dabar turime užtikrinti tęstinumą, nes kultūros paveldas tai ne tik praeitis, bet ir darnios bei atsparios ateities Europos kūrimo pagrindas. Europos kultūros paveldo veiksmų programoje pristatome įvairių iniciatyvų, kuriomis siekiame užtikrinti, kad kultūros paveldas būtų kuo naudingesnė priemonė didinant ekonomikos augimą, kuriant tvirtas bendruomenes ir stiprinant santykius su partneriais visame pasaulyje.“

Nauja programėlė, skirta kultūros vietoms atrasti

Gruodžio 6–7 d. vykusioje konferencijoje #EuropeForCulture  Komisija taip pat pristatė naują mobiliąją programėlę „Cultural Gems“ (liet. „Kultūros lobiai“) ir skyrė specialų „eTwinning“ apdovanojimą už kultūros paveldą. Apdovanoti du projektai – „Monumental Europe“  ir „MATH 3.0 Amazing Trip through History“  suteikę galimybę moksleiviams per tarpkultūrinius ir bendrus projektus susipažinti su Europos kultūros paveldu.

Kultūros lobių programėlė suteikia galimybę miestų ir miestelių vietos bendruomenėms parodyti nežinomus kultūros objektus, o lankytojams ir vietos gyventojams – atrasti neturistines kultūros ir kūrybos vietas. Joje pateikiamas lengvai naudojamas interaktyvus žemėlapis ir siekiant įtraukti naudotojus daugiausia dėmesio skiriama kultūrai, kūrybingumui ir žaidimo elementams. Programėlė – tai 2017 m. Komisijos pristatytos Kultūros ir kūrybos miestų stebėjimo priemonės atšaka. Stebėjimo priemonės paskirtis – lyginti ir vertinti 30 Europos šalių 168 miestų veiklos rezultatus naudojant kiekybinius ir kokybinius duomenis. Tiek stebėjimo priemonę, tiek mobiliąją programėlę sukūrė Komisijos vidaus mokslo tarnyba Jungtinis tyrimų centras, kad padėtų vietos politikos kūrėjams pasinaudoti kultūros ištekliais siekiant skatinti kurti inovacijas ir darbo vietas ir didinti socialinę sanglaudą.

Veiksmų programos teminės sritys 

Europos kultūros paveldo veiksmų programa pristatyta gegužės mėn. Komisijos priimtoje Europos kultūros darbotvarkėje. Joje pateikiami konkretūs veiksmai, kuriais siekiama padėti iš esmės pakeisti Europos kultūros paveldo naudojimo, saugojimo ir viešinimo būdus.

Programoje veiksmai suskirstyti į penkias temines sritis. Šie veiksmai bus vykdomi per ateinančius dvejus metus ir bus, be kita ko, susiję su toliau nurodytais tikslais.

1. Kultūros paveldas įtraukios Europos labui. Dalyvavimas ir prieinamumas visiems

2019 m. Europos Komisija pradės projektą #WeareEuropeForCulture. Bus finansuojamos viešosiose erdvėse rengiamos laikinosios (angl. pop-up) parodos, kuriose parodomos asmeninės istorijos ir objektai, susiję su kultūros paveldu. Projektu siekiama pasiekti žmones, kurie paprastai mažiau susiduria su kultūros paveldu.

2. Kultūros paveldas tvarios Europos labui. Pažangūs sprendimai kuriant darnią ir tvarią ateitį

„Europos pažangiojo turizmo sostinė“ – tai nauja ES iniciatyva, kuria skatinamas novatoriškas ir pažangus turizmas Europos miestuose. 2019 m. šis titulas bus suteiktas Helsinkiui ir Lionui. Šio apdovanojimo tikslas – suteikti galimybę Europos miestams bendradarbiauti ir dalytis sėkmės istorijomis.

3. Kultūros paveldas atsparios Europos labui. Nykstančio paveldo išsaugojimas

Nuo 2019 m. Komisijos Jungtinis tyrimų centras, įgyvendindamas projektą „iRESIST+“, kurs naujus esamų istorinių pastatų rekonstravimo rėmimo būdus. Siekiama padėti padidinti pastatų atsparumą žemės drebėjimams ir energijos vartojimo efektyvumą.

4. Kultūros paveldas novatoriškos Europos labui. Žinių ir mokslinių tyrimų telkimas

ES toliau rems specializuotų įgūdžių ir kompetencijos plėtojimą ir gerins žinių valdymą bei žinių perdavimą kultūros paveldo sektoriuje, be kita ko, pagal programą „Erasmus+“. Tikslas – nustatyti, kokiems įgūdžiams gresia išnykti, surinkti statistinius duomenis, apibrėžti profesinius profilius ir kurti programas, kuriomis didinamas informuotumas ir jaunimas skatinamas rinktis su paveldu susijusias profesijas.

5. Kultūros paveldas tvirtesnės pasaulinės partnerystės labui. Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas

ES pagal programą „Horizontas 2020“ kuria tarptautinį kultūros paveldo inovacijų ir diplomatijos tinklą. ES ekspertinės žinios padės trečiosioms šalims apsaugoti kultūros paveldą – bus rengiami mokymai ir skatinama kurti novatoriškus pritaikytus sprendimus įvairiuose regionuose (ES kaimyninėse šalyse, Lotynų Amerikoje, Afrikoje, Azijoje).

Pagrindiniai faktai

Šių ypatingų J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos teminių metų tikslas buvo didinti informuotumą apie Europos kultūros paveldo socialinę ir ekonominę svarbą. Pirmoji Europos kultūros paveldo veiksmų programa padės ateinančius dvejus metus remti ir saugoti paveldą. Šio tikslo, visų pirma, bus siekiama įgyvendinant ES politiką ir programas. Programa taip pat gali įkvėpti regionus ir miestus arba kultūros paveldo organizacijas ir tinklus, kurie nori patys imtis veiksmų. Ji parengta keičiantis informacija su ES valstybėmis narėmis, Europos Parlamentu, pilietinės visuomenės organizacijomis, kultūros subjektais ir tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Europos Taryba ir UNESCO.

Daugiau informacijos

Europos kultūros paveldo programa

Informacijos apie Europos kultūros paveldo programą suvestinė

Informacijos apie programėlės „Cultural Gems“ pristatymą suvestinė

Informacinis pranešimas apie programėlę „Cultural Gems“