Saugesnis geriamasis vanduo visiems europiečiams

 

 

Vasario 1 d. Europos Komisija pateikė peržiūrėto Europos teisės akto, kuris padės gerinti geriamojo vandens kokybę bei prieigą prie jo ir geriau informuoti piliečius, pasiūlymą.

Teisė naudotis kokybiškomis pagrindinėmis paslaugomis, įskaitant vandens tiekimą, yra vienas iš Europos socialinių teisių ramsčio, kurį Geteborgo aukščiausio lygio susitikime vienbalsiai patvirtino valstybių ar vyriausybių vadovai, principų. Pasiūlytu teisės aktu siekiama užtikrinti galimybę naudotis šia teise ir tokiu būdu atsiliepiama į pirmąją sėkmingą Europos piliečių iniciatyvą Right2Water, kurią pasirašė 1,6 mln. piliečių, pritariančių, kad reikia gerinti prieigą prie saugaus geriamojo vandens visiems europiečiams. Be to, siekiant suteikti papildomų galimybių vartotojams, siūlomu teisės aktu bus užtikrinama, kad vandens tiekėjai teiktų vartotojams aiškesnę informaciją apie vandens vartojimą, išlaidų struktūrą ir litro vandens kainą, kurią jie galės palyginti su vandens buteliuose kainomis. Tai padės įgyvendinti aplinkos tikslus mažinti plastiko naudojimą bei riboti ES anglies pėdsaką, taip pat siekti darnaus vystymosi tikslų.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas pareiškė: „Europos piliečių iniciatyva buvo garsus ir aiškus europiečių balsas, raginantis imtis veiksmų prieigai prie saugaus geriamojo vandens užtikrinti. Mes šį raginimą išgirdome, atkreipėme į jį dėmesį ir atlikome išsamią esamo teisės akto analizę. Taigi šiandien, siekdami didinti geriamojo vandens kokybę ir gerinti piliečiams prieigą prie tokio vandens ten, kur tai aktualiausia, siūlome atnaujinti ES teisę. Visi drauge galime ir privalome saugoti piliečių sveikatą ir saugumą.“

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas teigė: „Šiuo pasiūlymu sudaromos sąlygos žengti į žiedinę ekonomiką, nes jis padės valstybėms narėms geriamojo vandens išteklius naudoti efektyviau. Sumažės energijos naudojimas ir nereikalingi vandens nuostoliai. Juo taip pat bus didinamas skaidrumas, taigi vartotojai turės galimybių ir paskatų rinktis tausesnius sprendimus, pavyzdžiui, naudoti vandentiekio vandenį.“

Daugumos ES gyventojų prieiga prie kokybiško geriamojo vandens yra labai gera. Tam padėjo jau seniai galiojantys europiečių sveikatą saugantys ES teisės aktai, kuriais užtikrinama, kad jie turėtų prieigą prie kokybiško geriamojo vandens. Komisija nori užtikrinti, kad aukšta kokybė būtų išlaikyta ir ateityje. Taisyklės, kurias šiandien atnaujinti siūlo Komisija, padės gerinti vandens kokybę ir saugą, nes pagal jas į vandens saugos vertinimo kriterijų sąrašą bus įtraukti nauji ir dar tik atsirandantys parametrai (kaip antai legionelės ir chloratai). Nauji parametrai įtraukiami atsižvelgiant į naujausias mokslo žinias ir Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas.

Pagal naująsias taisykles iš valstybių narių bus reikalaujama gerinti prieigą prie geriamojo vandens visiems gyventojams, ypač pažeidžiamoms ir marginalizuotoms grupėms, kurioms šiuo metu geriamuoju vandeniu apsirūpinti sunku. Praktinės prieigos gerinimo priemonės būtų geriamojo vandens tiekimo įrenginiai viešosiose erdvėse, piliečių informavimo apie jų vandens kokybę kampanijos ir geriamojo vandens pasiūla administraciniuose ir viešuosiuose pastatuose.

Kitas teisės akto pakeitimas – galimybė visuomenei paprastai ir patogiai – taip pat ir internete – susipažinti suinformacija apie geriamojo vandens kokybę ir tiekimą jos gyvenamojoje vietovėje siekiant padidinti pasitikėjimą vandentiekio vandeniu. Apskaičiuota, kad naujos priemonės padės nuo 4 proc. iki mažiau kaip 1 proc. sumažinti potencialią su geriamuoju vandeniu susijusią riziką sveikatai.

Be to, mažesnis vandens buteliuose vartojimas gali padėti Europos namų ūkiams sutaupyti daugiau kaip 600 mln. EUR per metus. Padidėjus pasitikėjimui vandentiekio vandeniu sumažės plastikinių vandens butelių atliekų, įskaitant išmestas į jūrą. Plastikiniai buteliai – vienos iš pagrindinių vienkartinių plastikinių pakuočių, išmetamų Europos paplūdimiuose. Atnaujinusi Geriamojo vandens direktyvą Komisija žengia svarbų teisėkūros žingsnį link sausio 16 d. pristatytos ES plastikų strategijos įgyvendinimo.

Geriau tvarkydamos geriamojo vandens išteklius valstybės narės išvengs nereikalingų vandens nuostolių ir padės mažinti anglies pėdsaką. Taigi pasiūlymas bus labai reikšmingas siekiant 2030 m. darnaus vystymosi tikslų (6-ojo tikslo) ir Paryžiaus klimato susitarimo tikslų. Naujasis rizikos vertinimu grindžiamas požiūris į saugą padės saugos patikras atlikti kryptingiau, atsižvelgiant į rizikos dydį. Be to, Komisija spartins standartizacijos darbą, kuris užtikrins, kad ES vidaus rinkos vandens sektoriuje naudojami statybos produktai, kaip antai talpyklos ir vamzdžiai, neterštų geriamojo vandens.

Pagrindiniai faktai

Daugumos ES gyventojų prieiga prie kokybiško geriamojo vandens, ypač palyginti su kai kuriais kitais pasaulio regionais, jau yra labai gera. Tam iš dalies padėjo jau daugiau kaip 30 metų galiojantys ES teisės aktai, reglamentuojantys geriamojo vandens kokybę. Ši politika užtikrina, kad žmonėms vartoti skirtas vanduo būtų saugus ir nekeltų grėsmės piliečių sveikatai. Pagrindiniai šios politikos ramsčiai:

  • užtikrinti, kad geriamojo vandens kokybė būtų kontroliuojama remiantis naujausiais moksliniais duomenimis grindžiamais standartais;
  • vykdyti veiksmingą ir efektyvią geriamojo vandens kokybės stebėseną, atlikti kokybės vertinimą ir užtikrinti, kad ji atitiktų reikalavimus;
  • laiku tinkamai teikti vartotojams reikiamą informaciją.

Geriamojo vandens direktyvos 98/83/EB peržiūra buvo įtraukta į Komisijos 2017 m. darbo programą kaip tiesioginis atsakas į Europos piliečių iniciatyvą Right2Water. Pasiūlymas grindžiamas Geriamojo vandens direktyvos REFIT įvertinimu ir papildomas poveikio vertinimu bei PSO rekomendacijomis.

Daugiau informacijos

Peržiūrėtos direktyvos pasiūlymas

Poveikio vertinimas ir poveikio vertinimo santrauka

Informacijos suverstinė: Saugesnis geriamasis vanduo visiems europiečiams

Komisijos atsakas į piliečių iniciatyvą Right2Water

Europos socialinių teisių ramstis

Geriamojo vandens direktyva

Plastikų strategija

Geriamojo vandens direktyvos peržiūra