Siekiama didinti pasitikėjimą moksliniais maisto saugos tyrimais

 

Balandžio 11 d. Europos Komisija, atsakydama į sėkmingoje Piliečių iniciatyvoje išreikštą piliečių susirūpinimą, pateikia pasiūlymą didinti mokslinių tyrimų maisto saugos srityje skaidrumą.

Šiuo pasiūlymu, taip pat grindžiamu Komisijos tinkamumo patikra dėl Bendrojo maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento, kuris priimtas 2002 m. ir dėl to turi būti atnaujintas,

 • piliečiams bus suteikiama lengvesnė prieiga prie Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) informacijos dėl su žemės ūkio maisto produktų grandine susijusių patvirtinimų,
 • Komisijai užtikrinama galimybė reikalauti papildomų tyrimų ir
 • valstybių narių mokslininkai labiau įtraukiami į patvirtinimo procedūras.

Pirmasis pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šiandien mes atsakome į piliečių susirūpinimą ir geriname sprendimų priėmimo skaidrumą: suteikiame geresnę prieigą prie susijusios informacijos ir užtikriname, kad šioje jautrioje maisto saugos srityje pagrindinis sprendimų priėmimo pagrindas ir toliau bus pasitikėjimą keliantis, mokslu grindžiamas rizikos vertinimas.“

Už sveikatą ir maisto saugą atsakingas Komisijos narys Vytenis Andriukaitis sakė: „ES mokslu grindžiamas rizikos vertinimas maisto saugos srityje yra vienas iš griežčiausių pasaulyje. Dabar mes jį dar labiau griežtiname, priimdami aiškesnes skaidrumo taisykles ir veiksmingiau pranešdami apie riziką viso proceso metu. Įvykdžius šią reformą, piliečiai turės teisioginę prieigą prie mokslinių tyrimų, pridedamų prie prašymų išduoti leidimą. Kviečiu valstybes nares ir Europos Parlamentą pasistengti, kad šis pasiūlymas greičiau taptų teisės aktu ir mes dar iki ateinančiais metais numatytų Europos rinkimų galėtume užtikrinti rezultatus piliečiams.“

Komisija siūlo atlikti Bendrojo maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento tikslinę peržiūrą ir kartu peržiūrėti aštuonis sektorinius teisės aktus, kad jie atitiktų bendrąsias taisykles ir didesnį skaidrumą GMO, pašarų priedų, kvapiųjų rūkymo medžiagų, su maistu besiliečiančių medžiagų, maisto priedų, maisto fermentų ir kvapiųjų medžiagų, augalų apsaugos produktų ir naujų maisto produktų srityse.

Svarbiausi pasiūlymo aspektai yra šie.

 • Užtikrinti didesnį skaidrumą, suteikiant piliečiams tiesioginę, automatinę prieigą prie visos su sauga susijusios informacijos, kurią pateikė pramonė rizikos vertinimo procese.
 • Įsteigti užsakytų mokslinių tyrimų bendrą Europos registrą ir užtikrinti, kad prašymą dėl leidimo pateikiančios bendrovės pateiktų visą susijusią informaciją ir nenuslėptų nepalankių tyrimų.
 • Suteikti Europos maisto saugos tarnybai galimybę reikalauti papildomų tyrimų, jei jų reikalauja Komisija ir jie finansuojami iš ES biudžeto.
 • Reikalauti konsultacijų suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene dėl tyrimų, kuriuos pateikė pramonė prašymui suteikti leidimą dėl produkto pagrįsti.
 • Skatinti valstybes nares aktyviau dalyvauti Europos maisto saugos tarnybos valdyme, struktūroje ir mokslo diskusijose.
 • Gerinti informacijos apie riziką pateikimą piliečiams, bendrais veiksmais didinant vartotojų pasitikėjimą: skatinti visuomenės informuotumą bei supratimą, geriau aiškinti Europos maisto saugos tarnybos priimamus sprendimus ir sprendimų dėl rizikos valdymo priėmimo pagrindus.

Pagrindiniai faktai

2002 m. Bendruoju maisto produktams skirtų teisės aktų reglamentu nustatytas pagrindinis ES maisto produktams skirtų teisės aktų principas – rizikos analizės principas. Reglamentu sukurta maisto saugos sistema, kurioje atsakomybė už rizikos vertinimą (mokslas) atskirta nuo atsakomybės už rizikos valdymą (politikos). Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) įkurta kaip nepriklausoma ES agentūra, atsakinga už mokslines rekomendacijas dėl rizikos, susijusios su žemės ūkio maisto produktų grandine.

Šiais metais paskelbti Bendrojo maisto produktams skirtų teisės aktų reglamento tinkamumo patikrosrezultatai patvirtino, kad teisės aktas atitinka savo pagrindinę paskirtį užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Visų pirma, laikantis rizika grindžiamo požiūrio į ES maisto produktams skirtus teisės aktus išaugo bendras apsaugos nuo galimų pavojų maisto saugai lygis. Tačiau tinkamumo patikra taip pat išryškino piliečių susirūpinimą dėl mokslinių tyrimų ir rizikos vertinimo žemės ūkio maisto produktų grandinėje proceso skaidrumo.

2017 m. spalio 6 d. Komisijai buvo pateikta Europos piliečių iniciatyva, pavadinta „Uždrausti glifosatą ir apsaugoti žmones ir aplinką nuo toksiškų pesticidų“, ir 1 070 865 europiečių pritarimo pareiškimai. Vienas iš iniciatyvoje pateiktų pageidavimų buvo didinti Europos maisto saugos tarnybai pateiktų mokslinių tyrimų skaidrumą ir leisti daugiau tyrimų užsakinėti valdžios institucijoms. 2017 m. gruodžio 12 d. Komisija paskelbė atsaką į šią iniciatyvą. Iki šiol dėl keturių sėkmingų piliečių iniciatyvų surinkta po daugiau kaip 1 milijoną parašų, ir dėl 3 iš jų Komisija įsipareigojo imtis tolesnių veiksmų.

Tolesni veiksmai

 • Teisėkūros pasiūlymai dabar bus pateikti tvirtinti Europos Parlamentui ir priimti valstybėse narėse.
 • Komisija siekia, kad šis pasiūlymas būtų priimtas dar šiuo teisėkūros laikotarpiu, t.y., iki 2019 m. vidurio, ir būtų kuo greičiau pradėtas įgyvendinti.

Daugiau informacijos

Teminė apžvalga Komisijos pasiūlymas dėl ES maisto grandinės rizikos vertinimo modelio skaidrumo ir tvarumo

Komisijos komunikatas dėl piliečių iniciatyvos „Uždrausti glifosatą“

ES rizikos vertinimo maisto produktų grandinėje skaidrumas ir tvarumas