Siūlomos priemonės, kuriomis siekiama atimti iš teroristų ir nusikaltėlių priemones ir galimybes veikti

 

 

Praėjus šešiems mėnesiams po 2017 m. spalio mėn. priimto kovos su terorizmu dokumentų rinkinioEuropos Komisija siūlo priemones, kuriomis siekiama didinti tapatybės kortelių saugumą ir mažinti dokumentų klastojimą, suteikti teisėsaugos ir teisminėms institucijoms prieigą prie elektroninių įrodymų ir finansinės informacijos, dar labiau apriboti teroristų galimybes gauti sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir griežtinti šaunamųjų ginklų importo ir eksporto kontrolę.

Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Nuo pat pradžių saugumas buvo vienas pagrindinių šios Komisijos prioritetų. Toliau remiame valstybių narių pastangas geriau apsaugotų mūsų piliečius ir jų laisves. Šiandien didiname pastangas, kad atimtume iš nusikaltėlių ir teroristų priemones ir išteklius nusikaltimams vykdyti. Taip vykdome savo įsipareigojimą kurti Sąjungą, kuri saugo.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Šiandien imamės veiksmų, kad apribotume prieigą prie sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir šaunamųjų ginklų, padidintume asmens tapatybės kortelių saugumą ir nustatytume priemones, kad teisėsaugos institucijos galėtų gauti informacijos, reikalingos kovai su nusikaltimais ir terorizmu. Ne tik kuriame pagrindinių saugumo priemonių sistemą, bet ir užtikriname stipresnį sienų valdymą ir veiksmingesnį teisėsaugos bei teisminių institucijų bendradarbiavimą. Taip artėjame prie tikslo sukurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas kalbėjo: „Suteikdami teisėsaugos institucijoms prieigą prie svarbiausios finansinės informacijos, pašaliname dar vieną spragą, kuria naudojasi teroristai, ir smogiame jiems į pažeidžiamiausią vietą – jų finansus. Be to, sudarydami sąlygas lengviau gauti elektroninius įrodymus, sugriežtindami šaunamųjų ginklų ir sprogstamųjų medžiagų pirmtakų kontrolę ir padidindami asmens tapatybės kortelių saugumą, dar labiau apribojame teroristų veikimo galimybes.“

Geresnė Europos piliečių apsauga – vienas pagrindinių bendrų prioritetų, dėl kurio susitarta bendroje deklaracijoje dėl 2018–2019 m. ES teisėkūros prioritetų. Pristatytos priemonės taip pat įtrauktos į bendrą deklaraciją ir padės dar sparčiau vykdyti ES lygmeniu dedamas pastangas didinti vidaus saugumą ir pašalinti nustatytas spragas. Siekiant toliau didinti ES piliečių saugumą, šiandien pateiktus pasiūlymus turėtų kuo skubiau priimti abi teisėkūros institucijos.

Asmens tapatybės kortelių saugumo priemonių gerinimas siekiant sumažinti dokumentų klastojimą

Europos Komisija pateikė pasiūlymą pagerinti ES piliečių tapatybės kortelių ir šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai, leidimo gyventi šalyje kortelių apsaugos priemones. Šiuo metu maždaug 80 mln. europiečių turi automatizuotai nenuskaitomas asmens tapatybės korteles, kuriose nėra biometrinių duomenų. Siekiama sumažinti naudojimąsi suklastotais dokumentais, nes jais taip pat gali naudotis teroristais ir nusikaltėliai, kad patektų į ES iš trečiųjų šalių:

 • nustatomi bendri saugumo standartai visoje ES remiantis Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) būtiniausiais saugumo standartais;
 • nustatoma, kad biometriniai duomenys yra privalomi šalyse, kuriose išduodamos asmens tapatybės kortelės. Nuo šiol į ES piliečių (vyresnių nei 12 metų) asmens tapatybės korteles ir į šeimos narių, kurie nėra ES piliečiai, leidimo gyventi šalyje korteles bus įtraukiami biometriniai duomenys, būtent pirštų atspaudai ir veido atvaizdai, ir jie bus saugomi kortelėse esančiuose lustuose. Be to, bus griežčiau nustatyta, kas gali turėti prieigą prie biometrinių duomenų;
 • ryžtingai atsisakoma reikalavimų neatitinkančių kortelių. Naujosiomis taisyklėmis numatoma gana greitai, bet laipsniškai atsisakyti reikalavimų neatitinkančių kortelių joms pasibaigus galioti arba ne vėliau kaip per penkerius metus, o mažiau saugių kortelių atveju (t. y., automatizuotai nenuskaitomų) – per dvejus metus.

  Siūlomu reglamentu nenustatomos privalomos asmens tapatybės kortelės visoje ES, bet patobulinamos esamų kortelių saugumo priemonės, paliekant teisę dėl kitų su nacionalinių asmens tapatybių kortelių dizainu susijusių aspektų spręsti pačioms valstybėms narėms. Pasiūlymu nustatant šiuos patobulintus standartus laikomasi panašaus požiūrio, kurį ES taiko dėl pasų apsaugos priemonių.

Kova su teroristų finansavimu

Siekiant suteikti galimybes teisėsaugos institucijoms laiku gauti finansinę informaciją, kurios reikia tiriant sunkius nusikaltimus (įskaitant informaciją apie banko sąskaitas ir finansinę analizę), Komisija siūlo priimti naują direktyvą, kurioje bus nustatytos šios priemonės:

 • tiesioginė prieiga prie banko sąskaitų informacijos. Teisėsaugos institucijos ir turto susigrąžinimo tarnybos kiekvienu konkrečiu atveju turės tiesioginę prieigą prie banko sąskaitų informacijos, laikomos nacionaliniuose centralizuotuose registruose, ir taip galės nustatyti, kuriuose bankuose įtariamasis turi sąskaitas. Duomenų apsaugos priemonėmis užtikrinama, kad teisėsaugos pareigūnai galėtų gauti tik tam tikrą informaciją apie banko sąskaitos turėtojo tapatybę ir tik konkrečiais sunkių nusikaltimų ar terorizmo atvejais;
 • geresnis bendradarbiavimas. Direktyva numatomas geresnis nacionalinių teisėsaugos institucijų ir finansinės žvalgybos padalinių (FŽP) bendradarbiavimas ir valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimas. Numatyta galimybė teisėsaugos institucijoms prašyti FŽP suteikti finansinės informacijos ar analizę, įskaitant duomenis apie finansinius sandorius, taip pat galimybė FŽP prašyti kompetentingų nacionalinių institucijų suteikti teisėsaugos informacijos.

Griežtesnės taisyklės dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų ir šaunamųjų ginklų importo bei eksporto

Pastaraisiais metais daugelyje išpuolių Europoje teroristai naudojo savadarbius sprogmenis. Siekdama pašalinti šią saugumo spragą Komisija siūlo sugriežtinti dabartines taisykles dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo:

 • uždrausti daugiau cheminių medžiagų. Komisija pasiūlė į draudžiamų medžiagų sąrašą įtraukti naujų cheminių medžiagų, kurias būtų galima naudoti savadarbiams sprogmenims gaminti. Kadangi medžiagų galima įsigyti tiek tradicinėse parduotuvėse, tiek iš mažmenininkų internete ar internetinių prekyviečių, naujosios taisyklės bus visapusiškai taikomos ir prekybai internetu;
 • panaikinti dabartines registravimo sistemas. Naujosiomis taisyklėmis bus panaikintos registravimo sistemos, galiojančios kai kuriose valstybėse narėse. Saugumo požiūriu šios sistemos laikomos silpnomis, nes sudaro sąlygas plačiosios visuomenės nariams paprasčiausiai pateikus asmens tapatybės kortelę užregistruoti, kad įsigijo ribojamų cheminių medžiagų;
 • kruopščiai išduoti leidimus ir tikrinti. Valstybės narės gali nuspręsti taikyti leidimų išdavimo sistemą nustatytoms ribojamoms cheminėms medžiagoms pirkti, kai tos medžiagos gali turėti aiškią teisėtą paskirtį.Prieš išduodama leidimą plačiosios visuomenės nariui kiekviena valstybė narė turės patikrinti tokio prašymo teisėtumą ir atlikti kruopštų saugumo patikrinimą, įskaitant teistumo patikrinimą;
 • Greitesnis ir geresnis keitimasis informacija. Naujosiomis taisyklėmis nustatoma prievolė įmonėms per 24 valandas pranešti atsakingoms institucijoms apie įtartiną sandorį. Naujosiomis priemonėmis taip pat bus užtikrintas didesnis įmonių, be kita ko, veikiančių internete, keitimasis informacija ir informuotumo didinimas visoje tiekimo grandinėje.

Kalbant apie Europos saugumą, neteisėta prekyba šaunamaisiais ginklais tebekelia didelį susirūpinimą. Todėl Komisija atnaujina ES taisykles dėl civilinės paskirties šaunamųjų ginklų eksporto ir importo, kad jos apimtų:

 • patobulintas kontrolės procedūras. Valstybės narės turėtų sistemingai tikrinti visus asmenis, teikiančius prašymą išduoti eksporto leidimą siekiant patikrinti, visų pirma Europos nuosprendžių registrų informacinėje sistemoje (ECRIS), ar asmuo buvo teistas, taip pat patikrinti informaciją Įprastinių ginklų eksporto kontrolės sistemoje (COARM), kurioje laikomi pranešimai apie atsisakymą išduoti eksporto leidimą;
 • geresnį keitimąsi informacija. Valstybės narės turėtų sistemingiau ir tinkamiau naudotis informacija, be kita ko, nuolat įvesti informaciją į sistemą COARM ir turėti bendrą nacionalinę leidimų ir atsisakymų išduoti leidimą duomenų bazę. Be to, jos turėtų iki kiekvienų metų liepos 1 d. Komisijai pateikti išsamius statistinius duomenis, susijusius su šaunamųjų ginklų importu ir eksportu.

Europos  Komisija taip pat pasiūlė naujas elektroninių įrodymų rinkimo tarpvalstybiniu mastu baudžiamosiose bylose priemones (žr. pranešimą spaudai).

Pagrindiniai faktai

Saugumas yra politinis prioritetas nuo pat J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios. Apie saugumą kalbėta dar 2014 m. liepos mėn. Pirmininko politinėse gairėse, ši tema gvildenta ir naujausiame 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie Sąjungos padėtį.

2017 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento pirmininkai, rotacijos tvarka Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė ir Europos Komisija pasirašė bendrą deklaraciją dėl 2018–2019 m. ES teisėkūros prioritetų. Joje pabrėžta, kad be galo svarbu geriau apsaugoti piliečius ir į tai turėtų būti pirmiausia atsižvelgiama vykdant Sąjungos teisėkūros veiksmus. Pirmenybė suteikta iniciatyvoms, kuriomis siekiama užtikrinti, kad valstybių narių valdžios institucijos žinotų, kas kerta ES išorės sieną, sukurti sąveikias ES saugumo, sienų ir migracijos valdymo informacines sistemas ir stiprinti kovos su terorizmu ir pinigų plovimu priemones.

Šioje srityje Komisija vadovaujasi Europos saugumo darbotvarke, kurioje nurodyti pagrindiniai veiksmingo ES reagavimo į terorizmą ir saugumo grėsmes Europos Sąjungoje veiksmai, įskaitant kovą su radikalizacija, kibernetinio saugumo stiprinimą, teroristų finansavimo sustabdymą, taip pat keitimosi informacija gerinimą. Priėmus šią darbotvarkę, padaryta didelė jos įgyvendinimo pažanga, ir tai padeda kurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą. Apie padarytą pažangą Komisija praneša reguliariai skelbiamose saugumo sąjungos ataskaitose.

Daugiau informacijos

Dažnai užduodami klausimai. Atimti iš teroristų veikimo priemones

Informacijos suvestinė: Saugumo sąjunga. Sauganti Europa

Informacijos suvestinė: Saugumo sąjunga. Atimti iš teroristų veikimo priemones

Keturioliktoji pažangos, padarytos kuriant tikrą veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaita

Direktyva dėl finansinės ir kitokios informacijos naudojimo tam tikrų nusikalstamų veikų prevencijai, sulaikymui už jas, tyrimui arba baudžiamajam persekiojimui už jas

Reglamentas, kuriuo didinamas ES piliečių bei jų šeimos narių asmens tapatybės kortelių ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų saugumas

Reglamentas dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais ir jų naudojimo

Komisijos rekomendacija dėl skubių priemonių siekiant pagerinti šaunamųjų ginklų, jų dalių ir pagrindinių komponentų bei šaudmenų eksporto, importo ir tranzito priemonių saugumą

Saugumo sąjunga. Komisija pristatė naujas ES taisykles dėl prieigos prie elektroninių įrodymų

Informacijos suvestinė: Saugumo sąjunga. Lengvesnė prieiga prie elektroninių įrodymų