Socialinės žiniasklaidos bendrovės turi nuveikti daugiau, kad visapusiškai laikytųsi ES vartotojų apsaugos taisyklių

 

 

 

Socialinės žiniasklaidos bendrovės turi aktyviau reaguoti į Europos Komisijos ir valstybių narių vartotojus ginančių institucijų 2017 m. kovo mėn. pateiktą reikalavimą laikytis ES vartotojų apsaugos taisyklių.

Vasario 15 d. paskelbta apie „Facebook“, „Twitter“ ir „Google+“ paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus, kad būtų prisiderinta prie ES vartotojų apsaugos nuostatų.

Šie pakeitimai jau dabar duoda naudos daugiau kaip ketvirtadaliui milijardo socialine žiniasklaida besinaudojančių ES vartotojų. Pavyzdžiui, vartotojai nebus verčiami atsisakyti privalomų ES vartotojo teisių, kaip antai teisės nutraukti pirkimo internetu sutartį, vartotojai galės teikti skundus Europoje, o ne Kalifornijoje, o pačios platformos prisiims didesnę atsakomybę ES vartotojų atžvilgiu, panašiai kaip tai daro neinternetiniai paslaugų teikėjai. Vis dėlto šie pakeitimai ES vartotojų apsaugos teisės reikalavimus tenkina tik iš dalies.

Už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Europos Komisijos narė Věra Jourová sakė: „Socialinės žiniasklaidos tinklai naudojami kaip reklamos ir komercinės platformos, todėl jie turi visapusiškai laikytis vartotojų apsaugos taisyklių. Džiaugiuosi galėdama pranešti, kad nacionalinių institucijų įgyvendinamos ES vartotojų apsaugos taisyklės jau duoda vaisių ir kai kurios bendrovės jau ėmėsi užtikrinti, kad jų platformos taptų saugesnės vartotojams. Tačiau tai, kad šis procesas dar neužbaigtas ir trunka tiek daug laiko, yra nepriimtina. Tai rodo, kad reikia naujų galimybių vartotojams. ES vartotojų apsaugos taisyklių turi būti laikomasi, o jų nesilaikančioms bendrovėms turi būti taikomos sankcijos.“

Naujausi „Google“ pasiūlymai rodo, kad į vartotojų apsaugos institucijų reikalavimus iš esmės atsižvelgta, tačiau „Facebook“ ir dar didesniu mastu „Twitter“ tik iš dalies išsprendė svarbius klausimus, susijusius su atsakomybe ir vartotojų informavimu apie galimą turinio pašalinimą ar sutarties nutraukimą.

Kalbant apie vadinamąją pranešimo ir veiksmų procedūrą, kurią vartotojų apsaugos institucijos taiko norėdamos pareikalauti, kad būtų pašalintas neteisėtas turinys, kai kurių bendrovių pažanga nėra pakankama. „Google+“ nustatė specialią tvarką, įskaitant šių reikalavimų įvykdymo terminus, tačiau „Facebook“ ir „Twitter“ sutiko tik nurodyti specialų e. pašto adresą, kuriuo nacionalinės institucijos galėtų kreiptis, kad praneštų apie pažeidimus, tačiau nenustatė jokių su reikalavimo įvykdymu susijusių terminų.

Atsižvelgiant į gausėjančius vartotojų skundus, susijusius su apgaule ir sukčiavimu interneto svetainėse ir su ES vartotojų apsaugos teisės aktų neatitinkančių paslaugų teikimo sąlygų taikymu, 2016 m. lapkričio mėn. imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų.

Nuo to laiko socialinės žiniasklaidos priemonės sutiko visų pirma iš dalies pakeisti:

  • paslaugų teikimo sąlygas, kuriomis apribojama socialinės žiniasklaidos tinklų atsakomybė, susijusi su paslaugų teikimu, arba visiškai nuo jos atleidžiama;
  • sąlygas, kuriomis reikalaujama, kad vartotojai atsisakytų ES privalomų teisių, kaip antai teisės nutraukti pirkimo internetu sutartį;
  • sąlygas, kuriomis vartotojams užkertamas kelias kreiptis į teismą gyvenamojoje valstybėje narėje ir taikoma Kalifornijos teisė;
  • sąlygas, kuriomis platforma atleidžiama nuo prievolės identifikuoti komercinius pranešimus ir remiamą turinį.

Bendrovės įsipareigojo pakeisti minėtąsias sąlygas ir paskelbti jas visomis atitinkamoje svetainėje vartojamomis kalbomis 2018 m. pirmą ketvirtį.

Tolesni veiksmai

Kaip jau nurodyta 2017 m. rugsėjo mėn. Komisijos komunikate dėl veiksmų siekiant užkirsti kelią neteisėto turinio platinimui internete, tikimasi, kad interneto platformos sparčiai ir aktyviai nustatys ir pašalins neteisėtą internetinį turinį ir užkirs kelią pakartotiniam jo įkėlimui. Komisija šiuo metu vykdo minėto komunikato įgyvendinimo veiksmus.

Nacionalinės vartotojų apsaugos institucijos ir Komisija stebės, kaip įgyvendinami prisiimti įsipareigojimai ir aktyviai naudosis bendrovių nustatyta pranešimo ir veiksmų procedūra. Dėmesys bus sutelktas į neteisėtą komercinį turinį, susijusį su nepageidaujama prenumerata ir kitokio pobūdžio sukčiavimu. Be to, valdžios institucijos prireikus gali imtis veiksmų, įskaitant vykdymo užtikrinimo priemones.

Balandžio mėn. Komisija ketina paskelbti Naujų galimybių vartotojams dokumentų rinkinį. Bus pasiūlyta modernizuoti dabartinius vartotojų apsaugos teisės aktus ir užtikrinti, kad jie būtų tinkamai įgyvendinti.

Pagrindiniai faktai

2017 m. kovo 16 d. ES vartotojų apsaugos institucijos ir Europos Komisija, susitikusios su minėtų bendrovių atstovais, išklausė ir aptarė jų pasiūlymus. Po šio susitikimo bendrovės padarė tam tikrus savo paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus. Tačiau Komisijos ir vartotojų apsaugos institucijų nuomone, bendrovės turėtų skubiai imtis tolesnių pokyčių (žr. pranešimą spaudai).

Vartotojų apsaugos srityje bendradarbiaujančios institucijos, vadovaujamos Prancūzijos konkurencijos politikos, vartotojų reikalų ir sukčiavimo kontrolės generalinio direktorato, bendrovėms „Facebook“, „Twitter“ ir „Google+“ 2016 m. lapkričio mėn. nusiuntė bendrą poziciją, kurioje paprašė pakeisti tam tikras sutarčių sąlygas ir nustatyti pranešimų apie neteisėtą komercinį turinį sistemą.

ES reglamentu dėl bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje nacionalinės vartotojų institucijos sujungiamos į europinį teisių gynimo tinklą. Kai padaromas tarpvalstybinis ES vartotojų taisyklių pažeidimas, vienos ES šalies nacionalinė institucija gali kreiptis į atitinkamą kitos ES šalies instituciją ir paprašyti imtis veiksmų. Bendradarbiavimo veikla numatyta įvairiuose su vartotojų apsauga susijusiuose teisės aktuose, pavyzdžiui, Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvoje, Elektroninės prekybos direktyvoje, Vartotojų teisių direktyvoje ar Nesąžiningų sutarčių sąlygų direktyvoje.

Pagal bendradarbiavimo vartotojų apsaugos srityje sistemą institucijos reguliariai peržiūri visiems rūpimus vartotojų apsaugos bendrojoje rinkoje klausimus, koordinuoja rinkos stebėjimo veiklą ir prireikus imasi vykdymo užtikrinimo veiksmų. Komisija prisideda prie institucijų informacijos mainų ir koordinavimo.

Interneto platformos turi prisiimti didesnę atsakomybę už turinio valdymą. Komunikate pateikiama visuotinių priemonių, padedančių sparčiai ir aktyviai nustatyti ir pašalinti neteisėtą internetinį turinį ir užkirti kelią pakartotiniam jo įkėlimui.

Daugiau informacijos

Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimų lentelė