VentureEU. 2,1 mlrd. EUR rizikos kapitalo investicijoms į Europos novatoriškas pradedančiąsias įmones skatinti

 

 

Europos Komisija ir Europos investicijų fondas (EIF) pradėjo vykdyti visos Europos rizikos kapitalo fondų fondų programą ( VentureEU), kuria siekiama skatinti investicijas į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje.

Europa gali pasigirti gabiais žmonėmis, pasaulinio lygio tyrėjais ir sumaniais verslininkais, tačiau dar galima daug nuveikti, padedant jiems pasiekti didesnę sėkmę. Ypač svarbios yra galimybės naudotis rizikos kapitalu. Balandžio 10 d. Europos Komisija ir EIF pranešė apie šešis dalyvaujančius fondus, kuriems bus teikiama ES parama, kad jie investuotų į Europos rizikos kapitalo rinką. Fondai, kuriems teikiama ES parama siekia 410 mln. EUR, siekia pritraukti 2,1 mlrd. EUR viešųjų ir privačiųjų investicijų. Tikimasi, kad tai savo ruožtu paskatins apie 6,5 mlrd. EUR investicijų į novatoriškas pradedančiąsias ir veiklą plečiančias įmones visoje Europoje; šiuo metu Europoje esamo rizikos kapitalo apimtis išaugs dvigubai.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrkis Katainenas sakė: „Kalbant apie rizikos kapitalą, dydis yra svarbus! Padedami VentureEU, daug novatoriškų verslininkų netrukus gaus investicijų, kurių jiems reikia veiklai atnaujinti, ir sugebės pasiekti pasaulinę sėkmę. Tai reiškia, kad Europos ekonomika toliau augs ir bus sukuriama naujų darbo vietų.“

Už mokslinius tyrimus, mokslą ir inovacijas atsakingas Komisijos narys Carlos Moedas pridūrė: „VentureEU yra pagrindinis atvirų inovacijų strategijos, kurią mes pradėjome įgyvendinti prieš trejus metus, elementas. Jis labai svarbus Europai, kad ši išliktų pramonės lydere ir pasaulinės ekonomikos varomąja jėga.“

Už vidaus rinką, pramonę, verslumą ir MVĮ atsakinga Komisijos narė Elżbieta Bieńkowska kalbėjo: „VentureEUpadidins rizikos kapitalo fondų apimtį ir vidutinį dydį. Jis padės mūsų didelį potencialą turinčioms veiklą pradedančioms įmonėms išlikti ir augti Europoje, naudojantis visais bendrosios rinkos privalumais.“

EIF vykdomasis direktorius Pieras Luigi Gilibert’as sakė: „Venture EU yra svarbus naujas veikėjas Europos kapitalo rinkoje. Mes esame teikę paramą daugiau kaip 500 fondų, tačiau tokią unikalią programą ES sukūrė pirmą kartą. EIF didžiuojasi, kad dalyvauja įgyvendinant šią iniciatyvą.“

Rizikos kapitalas (RK) yra labai svarbus gerai veikiančiai kapitalo rinkų sąjungai, tačiau Europoje jis nepakankamai išvystytas. 2016 m. rizikos kapitalo įmonės investavo ES apie 6,5 mlrd. EUR, o JAV – 39,4 mlrd. EUR.

Be to, rizikos kapitalo fondai Europoje yra per maži: vidutiniškai 56 mln. EUR palyginus su 156 mln. EUR Jungtinėse Valstijose. Dėl to šios bendrovės pereina į ekosistemas, kuriose jos turi daugiau galimybių greitai augti. Bendrovių, pasiekusių daugiau kaip 1 mlrd. USD rinkos vertę (vadinamųjų „vienaragių“) 2017 m. pabaigoje ES buvo 26, JAV – 109, o Kinijoje – 59.

VentureEU užtikrins naujų finansavimo šaltinių ir suteiks Europos inovatoriams galimybę išaugti iki pasaulinėmis lyderėmis tapsiančių bendrovių. Numatoma, kad prieigą prie jų gaus apie 1500 veiklą pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių visoje Europoje.

ES suteiks pagrindinių investicijų iki 410 mln. EUR, įskaitant 67 mln. EUR paties EIF išteklių: 200 mln. EUR iš programos „Horizontas 2020“ (ES mokslinių tyrimų ir inovacijų finansavimo programos), 105 mln. EUR iš COSME (Europos programos mažoms ir vidutinėms įmonėms) ir 105 mln. EUR iš Europos investicijų fondo, papildant iš Europos strateginių investicijų fondo (ESIF) pagal Investicijų planą Europai – vadinamąjį „J.-C. Junckerio planą“. Likusį finansavimą pritrauks atrinkti fondų valdytojai daugiausiai iš nepriklausomų investuotojų.

Šeši fondai taps daugelio mažesnių fondų, į kuriuos investuojama, dalininkais; kiekvienas iš jų aprėps bent keturių Europos šalių projektus. Šie fondai, į kuriuos investuojama, padės finansuoti mažas ir vidutinio dydžio įmones (MVĮ) ir vidutinės kapitalizacijos įmones, priklausančias įvairiems sektoriams, kaip antai informacijos ir ryšių technologijų (IRT), skaitmeninių technologijų, gamtos mokslų, medicinos technologijų ir išteklių ir energijos efektyvumo.

ES investicijas į VentureEU valdys EIF, prižiūrimas Komisijos; veiklą vykdys šeši profesionalūs, patyrę fondų valdytojai, kurie užtikrins, kad būtų laikomasi visapusiškai į rinką nukreipto požiūrio. Taip bus pritraukiama daugiau investicijų ir smarkiai padidinamos veiklą pradedančiųjų ir veiklą plečiančiųjų įmonių ES galimybės gauti rizikos kapitalo.

Pagrindiniai faktai

Komisija paskelbė apie visos Europos rizikos kapitalo fondų fondų programos (VentureEU) sukūrimą pagal kapitalo rinkų sąjungą (KRS) ir Pradedančiųjų ir veiklą plečiančių įmonių iniciatyvą. Iniciatyvą pasiūlė Komisijos narys Carlos Moedas 2015 m. kalbėdamas apie strategiją „Atvirosios inovacijos, atvirasis mokslas, atvirumas pasauliui“.

2016 m. lapkričio mėn. Komisija ir EIF paskelbė kvietimą pareikšti susidomėjimą ir 2017 m. sausio 31 d. atėjus galutiniam terminui gavo 17 paraiškų. Pirmiausia Komisija įvertino visus investicinius pasiūlymus ir atliko pirminę atranką, remdamasi jų politikos atitiktimi programai. Netrukus EIF atliko standartinį išsamų atrinktųjų kandidatų patikrinimą; šeši iš jų buvo atrinkti finansavimui gauti ir 2017 m. pabaigoje buvo pakviesti pradėti derybas su EIF. Pirmosios sutartys pasirašytos balandžio 10 d. Briuselyje: EIF jas pasirašė su bendrovėmis IsomerCapital ir Axon Partners Group. Numatoma, kad 2018 m. bus baigtos derybos su keturiomis likusiomis bendrovėmis – Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management ir Schroder Adveq.

VentureEU priklauso platesnei ekosistemai, kurią ES kuria siekdama suteikti gausiems Europos novatoriškiems verslininkams daugiau galimybių tapti pasaulyje pirmaujančiomis bendrovėmis. Visų pirma, vykdydama kapitalo rinkų sąjungos veiksmų planą, Komisija pristatė įvairias priemones, kuriomis gerinamas mažų ir augančių bendrovių prieiga prie finansavimo, skatinant eekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą. Investicijų planu Europai taip pat siekiama gerinti verslo aplinką ES išmaniau naudojant finansinius išteklius ir šalinant kliūtis investicijoms.

2018 m. kovo 1 d. pradėtos taikyti naujos taisyklės dėl rizikos kapitalo investicijų (EuVECA) ir socialinio verslumo fondų (EuSEF). Jas taikant įvairaus dydžio fondų valdytojams bus lengviau valdyti fondus, be to, investicijomis galės pasinaudoti įvairesnės bendrovės. Be to, pagal naujas taisykles EuVECA ir EuSEF fondų tarpvalstybinė rinkodara taps ne tokia brangi, supaprastintas ir registracijos procesas.

Kaip paskelbta atnaujintoje ES pramonės politikos strategijoje, Komisija svarstys galimybę kurti veiklą plečiančioms Europos įmonėms skirtą papildomą priemonę rizikos kapitalui telkti (ESCALAR), kuri padėtų rizikos kapitalo fondams didinti savo investicinius pajėgumus.

2016 m. lapkričio mėn. Komisija pasiūlė direktyvą dėl įmonių nemokumo, kurioje daugiausia dėmesio skiriama ankstyvo restruktūrizavimo ir antros galimybės palengvinimui.

Be to, Komisija siekia toliau įgyvendinti savo darbotvarkę sukurti patikimą bendrą ES PVM erdvę. Jai priklauso neseniai pateiktas pasiūlymas dėl tikslinių priemonių, skirtų padėti ES tarpvalstybinę veiklą vykdančioms MVĮ. Taip pat sutarta dėl naujų ES lygmens taisyklių, kuriomis turėtų būti supaprastinta PVM prievolė tūkstančiams MVĮ, parduodančioms prekes internetu visoje Sąjungoje.

Daugiau informacijos