Žalesnės ir švaresnės ekonomikos veiksmų planas

 

 

Europos Komisija palankiai įvertino Tvaraus finansavimo aukšto lygio ekspertų grupės galutinę ataskaitą. Joje pateikiamos tvarias investicijas remiančios finansų sistemos strateginės rekomendacijos.

Remdamasi šiomis rekomendacijomis, Komisija parengs galutinę tvarių finansų strategiją. ES tvaraus finansavimo strategija yra vienas iš prioritetinių Kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano veiksmų ir vienas iš svarbiausių žingsnių įgyvendinant istorinį Paryžiaus susitarimą bei ES darnaus vystymosi darbotvarkę. Norint pasiekti Paryžiuje sutartus ES 2030 m. tikslus, tarp kurių ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas 40 proc., kasmet reikia maždaug 180 mlrd. papildomų investicijų. Siekiant šių tikslų tenka labai svarbus vaidmuo finansų sektoriui, nes tokioms tvarioms investicijoms galėtų būti skirtos didelės privataus kapitalo sumos. Komisija yra pasiryžusi būti pasaulio lyderė šioje srityje ir prie tvarios veiklos prisidėti norintiems investuotojams padėti pasirinkti tinkamus projektus ir bendroves.

Už finansinį stabilumą, finansines paslaugas ir kapitalo rinkų sąjungą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Valdis Dombrovskis sakė: 2015 m. pasirašius Paryžiaus susitarimą pasaulyje ir pasaulio ekonomikoje įvyko svarbus lūžis. Siekiame tapti mažo anglies dioksido kiekio technologijų visuomene – tokia, kuri pasitelkdama atsinaujinančius išteklius ir pažangiąsias technologijas gerina savo piliečių gyvenimo kokybę, kuria darbo vietas, skatina ekonomikos augimą, ir visa tai nekenkia planetai. Kuriant tvarią ateitį labai svarbus vaidmuo tenka finansų sektoriui. Tvaraus finansavimo aukšto lygio ekspertų grupei dėkoju už puikų darbą – tai vertingas indėlis į mūsų būsimą strategiją.

Už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jyrki Katainenas sakė: ES jau dabar daugiausiai investuoja į tvarų išteklių naudojimą ir socialinę infrastruktūrą, ypač per Europos strateginių investicijų fondą ir jo finansuojamus klimato srities projektus. Norint pereiti prie švaresnės, tausiau išteklius naudojančios ir žiedinės ekonomikos labai svarbu, kad būtų sudarytos palankios sąlygos privatiems investuotojams. Tvaraus finansavimo aukšto lygio ekspertų grupės galutinė ataskaita ir yra planas, kaip tai padaryti. Tai neįkainojamas indėlis į šio labai svarbaus klausimo sprendimą.

Galutinėje Tvaraus finansavimo aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje išdėstyta, kokius sunkumus reikia įveikti ES ir kokios galimybės jai atsiveria vykdant tvaraus finansavimo politiką. Nurodoma, kaip finansų sektorius gali susigrąžinti ryšį su realiąja ekonomika, kad prisidėtų prie žiedinės ir tausiau išteklius naudojančios ekonomikos kūrimo. Ekspertų grupė teigia, kad investicijas nukreipus į ilgalaikius tvarius projektus finansų sistema taptų dar stabilesnė.

Ataskaitoje siūloma:

  • sukurti klasifikavimo sistemą, arba taksonomiją, kad rinkos subjektams būtų aišku, kas iš tiesų yra tvaru;
  • aiškiai nustatyti investuotojų pareigas kuriant tvaresnio finansavimo sistemą;
  • iš finansų įstaigų ir bendrovių reikalauti daugiau atskleisti, kaip jų sprendimais atsižvelgiama į tvarumo aspektą;
  • sukurti ES žaliųjų investicijų fondų ženklą;
  • Europos priežiūros institucijas įgalioti rūpintis ir tvarumo aspektu;
  • sukurti europinį žaliųjų obligacijų standartą.

Remdamasi šios grupės ataskaita Komisija parengs ir per ateinančias savaites pateiks išsamų tvaraus finansavimo veiksmų planą. Ataskaitos išvados ir Komisijos veiksmų planas bus aptarti 2018 m. kovo 22 d. Briuselyje įvyksiančioje aukšto lygio konferencijoje.

Pagrindiniai faktai

Kurdama darnų vystymąsi palaikančią finansų sistemą Europos Sąjunga išsiveržė į priekį. 2015 m. priimti labai reikšmingi tarptautiniai susitarimai – JT darbotvarkė iki 2030 m., darnaus vystymosi tikslai ir Paryžiaus susitarimas dėl klimato. 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijojeenergetikos sąjungos strategijoje ir žiedinės ekonomikos veiksmų plane ES išsikėlė aukštus klimato, aplinkos ir tvarumo tikslus.

Ne tik dėl šių įsipareigojimų, bet ir dėl to, kad vis aiškiau suvokiama, kaip svarbu kuo skubiau spręsti aplinkos problemas ir gyventi tvariau, kyla veiksmingos ES tvaraus finansavimo strategijos būtinybė. 2016 m. gruodžio mėn. Komisija įsteigė nepriklausomą aukšto lygio grupę. Ją sudaro 20 patyrusių ekspertų – pilietinės visuomenės narių, finansų sektoriaus, akademinės bendruomenės atstovų ir europinių bei tarptautinių institucijų stebėtojų. Grupei vadovauja Christianas Thimannas(link is external).

Kai kurių svarbių ataskaitoje pateikiamų rekomendacijų įgyvendinimo parengiamasis darbas jau vyksta, nes jos aptartos grupės 2017 m. liepos 13 d. tarpinėje ataskaitoje. Komisija pasiūlė papildyti Europos priežiūros institucijų įgaliojimus, kad jos tikrintų ir aplinkosaugos, socialinius ir valdymo aspektus. 2017 m. lapkričio 13 d. – 2018 m. sausio 22 d. Komisija surengė viešas konsultacijas dėl institucinių investuotojų ir turto valdytojų pareigų, susijusių su tvarumu.

Tvaraus finansavimo aukšto lygio ekspertų grupė atsižvelgė į jau atliktą darbą klimato, aplinkos ir tvarumo srityje, tai yra 2017 m. birželio 26 d. Europos Komisijos priimtas Gaires dėl nefinansinių ataskaitų teikimoI ir 2017 m. birželio 29 d. paskelbtą Su klimatu susijusios finansinės informacijos atskleidimo darbo grupės galutinę rekomendacinę ataskaitą(link is external). Siekdama surinkti suinteresuotųjų subjektų nuomones ir informacijos, kurią galėtų panaudoti rengdama galutines rekomendacijas, ekspertų grupė atliko savo viešas konsultacijas.